Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09014 - District Berchem. Troyentenhoflaan 69 - 2021298 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09014 - District Berchem. Troyentenhoflaan 69 - 2021298 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring 2022_CBS_09014 - District Berchem. Troyentenhoflaan 69 - 2021298 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 6 november 2021 vroeg Chantal Walraven om het pand gelegen Troyentenhoflaan 69, district Berchem, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning.

De beoordeling gebeurde op basis van de volgende documenten:

 • plannen van de huidige toestand van de woning;
 • foto’s van de huidige toestand van de woning;
 • luchtfoto’s uit 1974 en 1977;
 • foto van de voorgevel van de woning daterend uit de jaren 90;
 • ansichtkaart met een aanzicht op de woning genomen rond 1950,
 • kadastrale gegevens;
 • kadastraal plan aangemaakt op 12 april 2021;
 • uittreksel van het kadastrale percelenplan, aangemaakt op 27 oktober 2021;
 • bewonersgegevens en bewonersgrafiek;
 • notariële aankoopakte van de woning met nummer 11.439 op datum van 30 september 1988;
 • notariële verkoopakte van de woning met Repertorium nummer 2022/19346, opgesteld op 20 januari 2022;
 • een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de stad Antwerpen op 6 mei 2021 met aanvraagnummer 158836;
 • motivatienota van de aanvrager;
 • volgende archiefstukken:
  1. toelating uit 1923.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Gewestplan:
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Troyentenhoflaan 69 district Berchem, met kadastrale ligging (afd. 23) sectie C 220 T2  is kadastraal gekend als huis zonder bewoonbare kelder in gesloten bebouwing. Opgetrokken over twee bouwlagen met een bewoonbare daklaag. Er is één woongelegenheid aanwezig in het pand. Op het perceel is één garage aanwezig.

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen / toelatingen verleend:

 • 11/5/1923 toelating (961#7017) voor veranderingswerken.

 

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een eengezinswoning in cottagestijl met drie bovengrondse bouwlagen onder een schuin dak, haaks op de voorgevelbouwlijn. Het pand heeft tevens een half ondergrondse bouwlaag, ingericht als kelder en berging. De bovenste bouwlaag bevindt zich onder het schuine dak, dat in het rechtse dakvlak voorzien is van een dakkapel. Het pand heeft aan de straatzijde een uitspringende erker op de benedenverdieping, die op de eerste verdieping is afgewerkt met een houten sierbalustrade.

Het pand heeft op de gelijkvloerse verdieping een totale bouwdiepte van circa 15 meter. Aansluitend aan dit bouwvolume is er langsheen de linkerzijde een kast/berging die het hoofdvolume verbindt met de garage.

De eerste verdieping is in hoofdzaak ingericht met slaapkamers en een badkamer. Deze bouwlaag heeft een beperkte getand uitbouw tot een bouwdiepte van circa 13 m. Het overige gedeelte van deze bouwlaag bezit een bouwdiepte van circa 12 m.

De bouwdiepte van het bouwvolume onder het schuine dak, beperkt zich eveneens tot circa 12 m.

De gevels van de woning zijn in hoofdzaak afgewerkt met een rode baksteen.

De voorgevel is deels afgewerkt met een wit geschilderde gevelbepleistering.

Op het schuine dak van het hoofdgebouw liggen rode dakpannen.

Op het perceel is achteraan een garage opgetrokken over één bouwlaag en afgewerkt met een plat dak. Deze garage is toegankelijk vanaf het openbaar domein via de Lodewijk De Konickstraat. De garage is eveneens toegankelijk vanuit de tuinzone door middel van twee grote houten deuren.

Het perceel heeft langs de rechterzijde een doorgang van circa 1 m breed. Deze loopt helemaal door tot achteraan in de tuinzone. Ter hoogte van de achtergevel van de woning is de doorgang afgesloten door middel van een houten poort.

Overtredingen:
Er werd geen proces-verbaal van overtreding teruggevonden.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van wonen en één woonentiteit.

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van tussen 1919 en 1930. Uit de kadastergegevens blijkt verder dat, vóór de datum van het gewestplan, reeds een eengezinswoning aanwezig was in het pand.

Het gebruik van dit pand werd niet gewijzigd.

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat het pand tussen 1947 en 1988 in hoofdzaak in gebruik was als een eengezinswoning. Het aantal aangevraagde woningen bedraagt één. De bewoning van het pand door één gezin gedurende een lange periode, is dan ook bewezen.
 

Voorgaande bewijst voldoende dat de functie wonen en één woonentiteit, dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962).

Voor dit pand werd een bouwplan uit 1923 teruggevonden in onze archieven. Na controle van dit bouwplan blijken volgende stedenbouwkundige handelingen te zijn toegelaten:

 • gebruik / functie
  1. wonen
 • bouwvolume
  1. een woning in half open bebouwing opgetrokken met één half ondergrondse bouwlaag en drie bovengrondse bouwlagen onder een zadeldak;
  2. half ondergrondse bouwlaag
   • een getande achtergevelbouwlijn tot op een maximale bouwdiepte van circa 13 m;
   • langsheen de voorzijde een uitspringend gedeelte met een breedte van circa 3 m en een diepte van circa 2,10 m;
   • deze half ondergrondse ruimtes doen in hoofdzaak dienst als kelder/berging en wasruimte;
  3. gelijkvloers
   • een getande achtergevelbouwlijn tot op een bouwdiepte van circa 12 m tot maximaal 13 m met daarachter een open terraszone tot op circa 14,50 m;
   • een uitspringende erker in de voorgevel met een breedte van circa 3 m en een diepte van circa 1,50 m;
   • de vloerplaat van deze bouwlaag ligt circa 1 m hoger dan het aangrenzende maaiveld;
  4. eerste verdieping
   • bouwdiepte van circa 12 m met een getande uitbouw tot op circa 13 m;
  5. tweede verdieping/daklaag
   • zadeldak haaks op de voorgevelbouwlijn met een nokhoogte van circa 11 m;
   • 0,50 m vooruitspringende voorgevelbouwlijn;
   • bouwdiepte: circa 12,50 m;
 • dak- en gevelafwerking
  1. het goedgekeurde bouwplan geeft geen beschrijving van de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen;
 • inrichting
  1. langs de rechterzijde een doorgang van circa 1 m breed. Deze loopt helemaal door tot achteraan in de tuinzone;
  2. links achteraan op het perceel een atelier over een bouwlaag onder plat dak met een hoogte van 3,40 m. Deze atelierruimte is rechtstreeks toegankelijk vanaf het openbaar domein via de Lodewijk De Konickstraat en via de tuinzone.

    

Na controle van de opgevraagde documenten en de ingediende dossierstukken blijkt het volgende:

 • de vooruitspringende delen van de voorgevel werden niet uitgevoerd conform de afgeleverde toelating uit 1923. Daarenboven werd het uitspringend erker aan de bovenzijde afgewerkt met een houten sierbalustrade. Deze afwerking maakte geen onderdeel uit van de goedgekeurde toelating uit 1923. Als bewijsstuk, om aan te tonen dat de huidige voorgevel met sierbalustrade reeds vóór 1962 werd uitgevoerd, voegt men een oude ansichtkaart van rond de jaren 1950 en een foto van de voorgevel -genomen in de jaren ’90- toe aan het dossier. Op de ansichtkaart is een profielaanzicht van de voorgevel van de woning zichtbaar. De foto op deze ansichtkaart levert voldoende bewijs dat de voorgevel in zijn huidige vorm en afwerking reeds aanwezig was vóór 22 april 1962 .
 • het gelijkvloerse bouwvolume werd zonder voorafgaande toelating of stedenbouwkundige vergunning achteraan over de ganse achtergevelbreedte, vergroot tot op een bouwdiepte van circa 15 m. De in dit aanvraagdossier aangeleverde foto’s van de zijgevel van de woning, geven duidelijk weer dat er een zichtbaar verschil in gebruikt metselwerk is, voor wat betreft het hoofdvolume en de achterbouw. Hieruit kan geoordeeld worden dat de achterbouw niet gelijktijdig met het hoofdvolume werd opgericht.

Verder werd er een bijkomend volume over een bouwlaag opgericht tegen de linkerperceelsgrens. Dit bijkomende volume bevindt zich tussen de woning en de constructie achteraan in de tuin. Uit de aangeleverde luchtfoto’s uit 1974 en 1977 blijkt echter dat de constructie in zijn huidig volume toen reeds was voltooid. De aangeleverde luchtfoto’s uit 1974 en 1977 leveren dan ook voldoende bewijs dat deze achterbouw werd opgericht vóór 9 november 1979.

 • zonder voorafgaande toelating of stedenbouwkundige vergunning werd er in het rechtse schuine dakvlak van de woning een dakkapel opgericht. Uit de aangeleverde luchtfoto’s uit 1974 en 1977 blijkt echter dat deze dakkapel in zijn huidig vorm en volume toen reeds was voltooid. De aangeleverde luchtfoto’s uit 1974 en 1977 leveren dan ook voldoende bewijs dat deze dakkapel werd opgericht vóór 9 november 1979.
   

Voorgaande bewijst voldoende dat het bouwvolume en de afwerking van de huidige constructie, dateert van vóór het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979).

 

Conclusie

Uit de bijgevoegde bewijsmaterialen blijkt dat de huidige constructie, inclusief de functie van wonen en één woonentiteit in aanmerking komen voor opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning.

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geacht” in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.


Regelgeving: bevoegdheid:

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de opname van de huidige constructie Troyentenhoflaan 69, district Berchem, inclusief de functie van wonen en één woonentiteit, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning goed te keuren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.