Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09009 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121799. Middelmolenlaan 50-52. District Deurne. Melding stopzetting van de exploitatie - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09009 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121799. Middelmolenlaan 50-52. District Deurne. Melding stopzetting van de exploitatie - Kennisneming 2022_CBS_09009 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121799. Middelmolenlaan 50-52. District Deurne. Melding stopzetting van de exploitatie - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Artikel 98 van het omgevingsvergunningsbesluit bepaalt dat de exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit meldt aan de bevoegde overheid

Argumentatie

Op 21 januari 2022 verleende het college een vergunning aan Geodis FF Belgium voor het stallen van 150 bestelwagens in de Middelmolenlaan 50-52 te Deurne (Antwerpen) (kenmerk OMV_2021147250). Op 12 oktober 2022 meldde de exploitant de stopzetting van de vergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het omgevingsvergunningendecreet en artikel 98 van het omgevingsvergunningsbesluit actualiseert het college de vergunde toestand als gevolg van een vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt akte van de melding van volledige stopzetting van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten opgenomen in de omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2021147250.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.