Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08985 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088449. Steegsken 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08985 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088449. Steegsken 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08985 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088449. Steegsken 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022088449

Gegevens van de aanvrager:

de heer Stefan De Laet met als adres Vleminckveld 23 bus 21 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Steegsken 1-3 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 4 sectie D nr. 3381B

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van een eengezinswoning en bouwen van een eengezinswoning: vier bouwlagen en teruggetroken daklaag met dakterras

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          13/03/1989: vergunning (86#880992) voor de verbouwing van een gelijkvloers;

-          28/05/1985: vergunning (18#65082) voor het verbouwen van een woning.

 

Vergunde toestand

 

-          functie:

 • eengezinswoning met 1 slaapkamer;
 • op de gelijkvloerse verdieping aan de linkerzijde een handelsruimte en aan de rechterzijde een inpandige garage;

-          bouwvolume: 3 bouwlagen met een plat dak + teruggetrokken daklaag met dakterras;

-          gevelafwerking:

 • gevel in cementbepleistering (wittint);
 • gelakte stalen ramen;

-          inrichting: het perceel is volledig bebouwd.

 

Bestaande toestand

 

-          niet relevant gezien sloop.

Nieuwe toestand

 

-          functie: 

 • nieuwbouw eengezinswoning met 3 slaapkamers;
 • op de gelijkvloerse verdieping aan de linkerzijde een polyvalente ruimte (nevenfunctie aan wonen) en aan de rechterzijde een inpandige garage;

-          bouwvolume:

 • sloop van het volledige bestaande volume te Steegsken 1-3;
 • 4 bouwlagen + een teruggetrokken daklaag met dakterras;
 • ophoogde scheidingsmuren;
 • intern een lift;
 • gevelbreedte van 7,50 m;
 • kroonlijsthoogte van 14,20 m;

-          gevelafwerking:

 • gelijmde gevelsteen in een roodtint;
 • arduinen doorlopende dorpels als horizontale geleding per verdieping;
 • poort naar een inpandige garage met een interne breedte van 3,57 m;
 • schrijnwerk in zwart aluminium;
 • teruggetrokken daklaag in antra/quartz zink met staande naad;

-          inrichting:

 • het perceel is volledig bebouwd;
 • regenwaterput met een inhoud van 5.000 liter;
 • septische put met een inhoud van 2.000 liter.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          volledig slopen van de bestaande eengezinswoning;

-          bouwen van een eengezinswoning;

-          ophogen van de scheidingsmuren.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

11 augustus 2022

6 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

11 augustus 2022

26 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

11 augustus 2022

8 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

11 augustus 2022

19 oktober 2022

stadsontwikkeling/ vergunningen/ milieuvergunningen)

11 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel  1:  zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgend punt:

 

-          Artikel 2.2.5 Onbebouwde ruimte en tuinen:

Bij verbouwingen moet het percentage onbebouwde ruimte/bebouwde ruimte per perceel vergroten of gelijk blijven. Voor nieuwbouw moet een oppervlakte van minimum 15% van de perceelsoppervlakte voorzien worden als onbebouwde ruimte. Uitzonderingen worden enkel toegestaan op hoekpercelen. Het volledige perceel wordt opnieuw bebouwd.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:

In gebied met culturele, historische en esthetische waarde staat de wenselijkheid van behoud voorop. In voorliggende aanvraag wordt de bestaande bebouwing gesloopt.

 • Artikel 12 Levendige plint:
  In gevels smaller dan 8 m mag geen garagepoort geplaatst worden. Het perceel is aan de straat 7,25 m breed. 
 • Artikel 27 Open ruimte:

Bij nieuwbouw, herbouw, bij functiewijziging of bij toename van de bebouwde grondoppervlakte moet minimaal 20% van de oppervlakte van het perceel op het niveau van het maaiveld onbebouwd zijn. Deze 20% dient zich te bevinden in de zone voor zij-, achtertuinen en binnenplaatsen. Het volledige perceel wordt bebouwd.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

Het dak moet ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak een opstand voorzien van 0,30 m.

 • Artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen:

Er is geen informatie beschikbaar in voorliggende aanvraag dat voldaan wordt aan dit artikel. Afvoerkanalen moeten conform dit artikel geplaatst worden.

 • Artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:

Het gebouw moet voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat. Zie ook artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag omvat de sloop en nieuwbouw van een eengezinswoning in de binnenstad en is functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De bestaande eengezinswoning wordt vervangen door een nieuwbouw eengezinswoning met drie slaapkamers en badkamers. De woning is ruim en licht en er is een groot dakterras en een lift.

 

Zowel in de bestaande als de nieuwe toestand is het perceel volledig bebouwd. Artikel 2.2.5 van RUP Binnenstad en artikel 27 van de bouwcode leggen op dat bij nieuwbouw een deel van het perceel onbebouwd blijft. Van deze regel kan worden afgeweken bij hoekpercelen en percelen met zeer beperkte afmetingen en/of een moeilijke configuratie. Het perceel meet ongeveer 7,50 m op 7,50 m en is langs drie zijden ingesloten door hoge scheimuren, waardoor het creëren van een open ruimte op het maaiveld niet realistisch is en geen meerwaarde biedt.

 

Op het gelijkvloers wordt opnieuw een garage voorzien. Hoewel artikel 12 van de bouwcode een levendige plint oplegt en geen garagepoorten toelaat in gevels smaller dan 8 m, wordt de poort harmonisch ingewerkt in de gelijkvloerse pui. De rest van het gelijkvloers wordt ingenomen door een polyvalente ruimte die o.a. zal gebruikt worden als tentoonstellingsruimte. Hierdoor wordt het gelijkvloers toch verlevendigd en het straatbeeld opgewaardeerd.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Het pand is gelegen in CHE-gebied waarbij de wenselijkheid van behoud vooropgesteld wordt. Voorafgaand aan de aanvraag werd door de stedelijke dienst Monumentenzorg een gunstig advies verleend voor sloop en nieuwbouw die zich inpast in de omgeving. Het voorstel past zich qua volume en geleding in het straatbeeld. Ook het materiaalgebruik, wijnrode gelijmde baksteen, zwart alu buitenschrijnwerk, arduinen dorpels en plint, sluit aan bij het materiaalgebruik in de omgeving en is inpasbaar.

 

Bodemreliëf

 

Het projectgebied bevindt zich binnen een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is gelegen binnen een woon- en recreatiegebied met een oppervlakte onder 300 m² (60 m²) en een ingreep onder 100 m² (ongeveer gelijk aan projectgebied). Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor geen archeologienota verplicht.

 

Tijdens de geplande afgraafwerken kunnen echter archeologische restanten van muren, sporen of vondsten aangetroffen worden, deze dienen onder de vondstmeldingsplicht decretaal gemeld te worden. De stedelijke dienst Archeologie kan de waarde van deze vondsten steeds komen inschatten.

 

Vanuit oogpunt archeologie worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Om te voldoen aan de bouwcode moeten volgende voorwaarden worden opgelegd:

 

-          Het dak moet ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak een opstand voorzien van 0,30 m conform artikel 34 ‘Stabiliteit en scheidingsmuren’.

-          Afvoerkanelen moeten conform artikel 35 ‘Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen’ geplaatst worden.

-          Het gebouw moet conform artikel 40 ‘Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen’ voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat. Zie ook artikel 41 ‘Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel’.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald voor het nieuw bouwen van een eengezinswoning. De bestaande eengezinswoning met handel op het gelijkvloers en een garage wordt gesloopt en er komt een nieuwe eengezinswoning met garage.

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 1 nuttige autostal- en autoparkeerplaats.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Dit is het verschil tussen het aantal volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostalplaatsen, ttz. 1 – 1 = 0.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Voor de eengezinswoning met 3 slaapkamers moeten er 4 fietsstalplaatsen voorzien worden: 1 woning met 3 slaapkamers = 1 x 4 (3 slaapkamers + 1 extra) = 4.

 

Er wordt achter de parkeerplaats in de garage een fietsenberging voorzien. Er moet naast de auto in de garage steeds voldoende doorgang (1 m) zijn naar de fietsenberging.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Vanuit oogpunt archeologie worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

3. Het dak moet ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak een opstand voorzien van 0,30 m conform artikel 34 van de bouwcode.

4. Afvoerkanalen moeten conform artikel 35 van de bouwcode geplaatst worden.

5. Het gebouw moet conform artikel 40 van de bouwcode voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat conform artikel 41 van de bouwcode.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

11 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

22 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

20 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

24 november 2022

Verslag GOA

31 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

22 augustus 2022

20 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Vanuit oogpunt archeologie worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

3. Het dak moet ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak een opstand voorzien van 0,30 m conform artikel 34 van de bouwcode.

4. Afvoerkanalen moeten conform artikel 35 van de bouwcode geplaatst worden.

5. Het gebouw moet conform artikel 40 van de bouwcode voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat conform artikel 41 van de bouwcode.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.