Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_09036 - Stad aan het Water. Scheldekaaien. Centraal Deel Noord en Steenplein - Voorontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09036 - Stad aan het Water. Scheldekaaien. Centraal Deel Noord en Steenplein - Voorontwerp - Goedkeuring 2022_CBS_09036 - Stad aan het Water. Scheldekaaien. Centraal Deel Noord en Steenplein - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De heraanleg van de Scheldekaaien ging, na de opmaak en de goedkeuring door het college van het masterplan (9 juli 2010, jaarnummer 8556), de afgelopen jaren van start. In heel wat deelgebieden is de kaaimuurstabilisatie door De Vlaamse Waterweg (DVW) afgelopen of lopend. Navolgend kunnen DVW en AG Vespa aan de slag met de realisatie van de verhoogde waterkering en de heraanleg van het openbaar domein. De afgelopen stedelijke legislatuur zijn een gedeelte van de zone Sint-Andries en Zuid en de Belvédère op Droogdokkeneiland volledig afgewerkt en weer opengesteld voor het publiek. De komende jaren worden deze werken doorgezet in andere deelgebieden van de Scheldekaaien. De kaaivlakte ontwikkelt zich verder tot kwalitatief openbaar domein waar inwoners, bezoekers en toeristen graag vertoeven.

Voor de realisatie van deze stadsprojecten heeft de stad Antwerpen de uitgaven gebudgetteerd in haar meerjarenplan 2020-2025. Het college gaf vervolgens in zitting van 3 april 2020 (jaarnummer 3084) het mandaat aan AG Vespa om op te treden als gedelegeerd bouwheer van deze projecten. Zo ook voor het Centraal deel van de Scheldekaaien, waarbij budget is voorzien voor opmaak van het ontwerp van het volledige projectgebied van Noorderterras tot Zuiderterras en de uitvoering van het noordelijk deel gelegen tussen Noorderterras en het Steen.

Op 22 april 2016 (jaarnummer 3180) werd door het college het "Ruimtelijk Kader Centraal Deel Scheldekaaien" goedgekeurd. Dit kader is een concretisering van het Masterplan Scheldekaaien specifiek toegepast op de zone tussen het Zuiderterras en het Noorderterras.

Tijdens de vorige legislatuur werden al enkele voorbereidende stappen gezet voor de heraanleg van dit Centraal deel van de Scheldekaaien. Op 30 juni 2017 besliste het college (jaarnummer 5929) een aanvraagdossier conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject voor het Centraal deel Scheldekaaien in te dienen en eind 2017 besliste de Vlaamse regering om een conceptsubsidie van 90.000,00 euro toe te kennen.

In navolging daarvan keurde de raad van bestuur van AG Vespa op 27 april 2018 het bestek voor de ‘conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Centraal deel Scheldekaaien’ goed en op 9 juli 2018 besliste het directiecomité van AG Vespa om de opdracht aan Palmbout Urban Landscapes bv en Stichting kleinschalige producties/Jeanneworks toe te wijzen. Dit team werkte een jaar lang samen met het team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid, AG Vespa, de stedelijke diensten, externe partners zoals DVW en het publiek rond het projectgebied van Noorderterras tot Zuiderterras.

In augustus 2019 werd het eindrapport van de conceptsubsidie ‘Scheldekaaien Antwerpen – Centraal deel en Publieke werven’ opgeleverd en goedgekeurd door het team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid.

Op 17 juli 2020 (jaarnummer 6160) neemt het college kennis van de conceptsubsidie bundel en de daarin vervatte hoofdmotieven en krijtlijnen als ruimtelijk kader voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor het centraal deel van de Scheldekaaien van Noorderterras tot Zuiderterras en keurt het college de haalbaarheidsstudie Ondertunneling kaaiweg goed als startpunt voor verder onderzoek met de verdiepte kaaiweg ter hoogte van het Steenplein als eerste variant, inclusief ondergrondse parkeerlaag en fietsenstalling, en een gelijkvloerse kaaiweg als tweede variant.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5401) werd door het college het schetsontwerp Centraal Deel Scheldekaaien goedgekeurd.

Op 15 november 2021 (jaarnummer 184) verleent districtsraad Antwerpen positief advies over het schetsontwerp Scheldekaaien Centraal Deel mits voorwaarden.

Op 15 juli 2022 (jaarnummer 06013) beslist het college op basis van de resultaten van de Haalbaarheidsstudie Verdiepte kaaiweg – fase 2, om verder te gaan met de voorkeursvariant verdiepte kaaiweg inclusief fietsenstalling en fietsverkeer ondergronds.

Argumentatie

Het voorontwerp omvat het noordelijk deel van het Centraal Deel van de Scheldekaaien, het Steenplein en het Noorderterras. Het is een vervolg op het goedgekeurde schetsontwerp dat voor het gehele Centraal Deel is uitgewerkt. Het betreft hiermee de zone tussen de Schelde en het fietspad, waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat de Kaaiweg en het zuidelijk deel geen onderdeel uitmaken van het voorontwerp dat ter goedkeuring voorligtBeide volgen een apart besluitvormingstraject. Inhoudelijk is er afstemming tussen het ontwerp van de kaaivlakte en -weg.

In de conceptschets en schetsontwerp werden de potenties van heraanleg van het openbaar domein en inpassing van een mobiele waterkering, de programmering van de kaairuimte onder de hangars en aan het Steenplein, en de herwaardering van het maritiem erfgoed en de archeologie verbeeld. Deze principes en potenties werden verder uitgewerkt in het voorontwerp.

Vier hoofdmotieven liggen aan de basis voor de opmaak van het ontwerp:

 • dwars verbinden: de aanleg van een nieuwe mobiele waterkering en dus het verdwijnen van de bestaande betonnen waterkeringsmuur, geeft de kans om de kaaivlakte beter aan te sluiten op de binnenstad en zo tot integraal onderdeel van de plattegrond van de binnenstad te maken;
 • asymmetrie van de kaaivlakte: onder de schijnbare symmetrie van de beschermde hangars ligt de verloren stadsplattegrond, de komvormige middeleeuwse Burcht ten noorden van het Steen en aan de zuidzijde van het Steenplein de eerste stadsuitbreiding met straten en vlieten haaks op de kaairuimte. Het ontwerp gebruikt de ondergrond als leidraad voor een inrichting van de kaaivlakte die mee het verhaal van de stad en haar ontstaansgeschiedenis verbeeldt;
 • het maritieme erfgoed: de beeldbepalende en unieke combinatie van de hangars en wandelterrassen worden opgewaardeerd tot ruimtes die integraal deel uitmaken van het dynamische leven in de aangrenzende binnenstad;
 • programmatisch verbinden: het historisch motief van een asymmetrische binnenstad die aansluit op een symmetrisch opgezette negentiende-eeuwse kaaivlakte geeft de aanzet om vanuit deze verschillende historische ondergrond een differentiatie te voorzien in het nieuw programma erbovenop, en zo een verschil te maken tussen de invulling van de noordelijke en zuidelijke hangars. Een nieuwe stedelijke grondplaat rond en onder de hangars is naast drager van de geschiedenis en waterkering ook drager van nieuw, stedelijk gebruik.

Deze vier hoofdmotieven kregen een ruimtelijke vertaling in het voorontwerp:

 • Nieuwe grondplaat voor de hangars
  De nieuwe grondplaat van de hangars wordt in de nieuwe situatie gecombineerd met de onderliggende historische stadsplattegrond. Een intrigerend beeld van verschillende tijdslagen die over elkaar heen liggen. De middeleeuwse burcht, de middeleeuwse kaaimuur, de napoleontische kaai en de Blauwe Steen. Een gelaagdheid waarvan nu bovengronds enkel Het Steen is terug te vinden. Een nieuwe stedelijke ruimte onder de hangars zoekt aansluiting met dit rijke verleden en laat de gelaagdheid van de geschiedenis zien. Dit wordt gekoppeld aan een nieuw gebruik van de ruimte zodat de verschillende tijdslagen direct met elkaar worden verbonden en een nieuw eigentijds beeld en gebruik van de hangars opleveren.
 • De waterkering
  De mobiele waterkering wordt conform het masterplan Scheldekaaien dicht tegen de Schelde gerealiseerd en ingepast in een vast drempelpeil onder de wandelterrassen, zodat de ruimte onder de hangars continu benut kan worden. Voor een groot gedeelte ligt de drempelhoogte onder de wandelterrassen, een gestrekte overkapte ruimte als beëindiging van de hangars en een constante in het kaaiprofiel. Een zitrand van 80 cm hoog biedt een nieuwe verblijfsplek langs de Schelde die enigszins beschut is door de overkapping van de terrassen. Het toevoegen van een of enkele trappen tussen het lage niveau van de kering en het hoge niveau van het terras voegt routing toe. Hierdoor wordt de terrasruimte gekoppeld aan de hangarruimte. Een koppeling die zowel de hangars als de terrassen beter bereikbaar maakt. Deze mobiele waterkering zal ter plaatse van de 4 bestaande gebouwen in het project overgaan naar bouwkundige vaste en beperkte mobiel delen.
 • Het watervervoer/ponton Steenplein
  Het Ponton Steenplein is een unieke verblijfsplek langs de binnenstad die laag aan het water ligt. Door de jaren heen is het gebruik van het ponton geïntensiveerd. Naast een steeds drukkere verblijfsplek is het de aanlegplaats geworden voor het Veer naar de Linkeroever en van de Waterbus die Antwerpen centrum verbindt met plekken langs de Schelde. Op dit moment onderzoeken we samen met de watermobiliteit partners en de stadshavenmeester hoe we watervervoer optimaal kunnen organiseren en faciliteren. Daarbij krijgen het watertoerisme en het watervervoer beide een volwaardige plek aan de Scheldekaaien.
 • Routing en programma
  Door een nieuwe programmatische grondplaat voor het centraal deel van de Scheldekaaien wordt er nieuw leven geblazen in de kaaivlakte. Onder de beschermde hangardaken vormen zich ruimtes die het historisch erfgoed zichtbaar maken en is er ruimte voor evenementen. De Noorderhangar speelt een rol in het toeristisch onthaal door de aansluiting op de cruiseterminal en het Steen. Een route door de hangar parallel aan de Schelde leidt langs de plek waar de St. Walburgiskerk stond. Paviljoenen bieden de passant voorzieningen, of een blik in de ondergrond (archeologie). Het Steenplein wordt een groen rustpunt vanuit de Suikerrui als uitloper van de levendige binnenstad. Toekomstig een verblijfsplaats met de focus op de Schelde. De hoofdverkeersstroom naar het ponton Steenplein flankeert het groene plein en vormt de hoofdbeweging naar de Schelde.
 • Vergroening van het Centraal Deel
  Het centraal deel van de Scheldekaaien is momenteel nog een minerale vlakte, de geparkeerde auto’s en de kasseien overheersen. Met de komst van nieuw programma is er de kans om deze verharde ruimte met groen te verzachten. Op het Steenplein worden de bestaande bomen zo veel mogelijk gespaard en aangevuld met nieuwe bomen in een groen plein waarin het Flandriapaviljoen is opgenomen.

De hoofdmotieven en ruimtelijke vertaling ervan vormen de basis voor de uitwerking van het voorontwerp:

 • Het drempelpeil en de waterkering. In het Centraal Deel van de Scheldekaaien wordt in totaal 813 lopende meter (lm) nieuwe waterkering voorzien. Deze bevat 107 lm vaste waterkering en 706 lm mobiele waterkering. Een doorlopende drempelhoogte van 80cm ten opzichte van de blauwe steen is ingepast onder het wandelterras en aan de westelijke rand van het Steenplein. Deze doorlopende drempel vormt de eerste lijn van defensie bij een stijging van het waterniveau van de Schelde. Is deze onvoldoende dan zal de mobiele kering in werking treden en een waterkering bieden tot 2,25m boven de blauwe steen. 
 • Het noordelijk deel. Onder het afdak van het Noorderterras is Antwerpen ontstaan. Hier lag de kern van de oude burcht met de Walburgiskerk, de Vierschaer, het Reuzenhuis en de Burchtmuur. Ruwweg zo’n 50 cm onder de kasseivlakte liggen de fundamenten van de oude stad, die doorlopen in de oudste straten van de stad zoals de Palingbrug, de Burchtgracht en de Willem Ogierplaats. De nabijheid van Het Steen en de Cruiseterminal maakt dat dit een belangrijke toeristische entree is van de stad. De ruimte onder de afdaken wordt daarmee het onthaal van de stad waar toeristen, bezoekers en Antwerpenaren kunnen kennismaken met de gelaagdheid van het verleden van de havenstad langs de Schelde. Onder de hangar wordt de voormalige stadsplattegrond zichtbaar in de bestrating. De stadsplattegrond vormt een grondplaat die dankbaar gebruikt kan worden als ruimte voor evenementen. De vroegere burchtmuur wordt over de gehele breedte van de afdaken blootgelegd tot een diepte van -2,7 meter. Dit geeft een spectaculair zicht op dit grootschalige bouwwerk dat rond het jaar 1000 de grens van de stad vormde. Tussen de Burchtmuur en het Steen liggen langs de voormalige Mattestraat de contouren van de oude burcht die zichtbaar wordt met onder meer de Walburgiskerk, de Vierschaer en het Reuzenhuis. Langs de voormalige Mattestraat worden enkele paviljoens gebouwd die een nieuwe functie krijgen, dit naar analogie met de vroegere enclos (afgeschermde ruimtes die door de overslagbedrijven en douane werden gebruikt om tijdelijk goederen veilig op te slaan). De hangar van het Noorderterras maakt het verleden tastbaar en biedt een route voor aankomende cruisepassagiers. Een route over de Mattestraat leidt naar een halteplaats voor toeristenbussen in de volgende deelzone Loodswezen en geeft deze toeristen een eerste kennismaking met het verleden van Antwerpen.
 • De afdaken noordelijk deel. Om van de ruimte onder de afdaken een aangename verblijfsruimte te maken, worden er als onderdeel van de restauratie van de afdaken enkele zaken aangepast. De lichtstraten die momenteel aanwezig zijn worden ruimer voorzien en vernieuwd. Een betere lichttoetreding onder deze afdaken biedt een helder zicht op de activiteiten onder de loods. Ook worden enkele specifieke zaken aangelicht met meer daglicht. Dit zijn de ruimte aan de burchtmuur en de ruimte aan de Sint-Walburgiskerk. Een ander belangrijk aspect van de afdaken is het akoestisch comfort. Er wordt onderzocht hoe dit bij de vernieuwing van het dak in functie van een kwalitatiever gebruik van de ruimte kan verbeteren. 
 • Het wandelterras. Het wandelterras biedt een prachtig uitzicht op de Schelde. Ondanks de vroegere havenactiviteiten op de kade kon je hier de Schelde bereiken. Nu de ruimtes onder de afdaken bij de stad worden getrokken worden de wandelterrassen op twee plekken verbonden met de ondergelegen ruimte. De trappen komen uit op het vast drempelpeil van de mobiele waterkering, wat meerdere routes over de wandelterrassen en onder afdaken mogelijk maakt. De wandelterrassen zelf worden opgeknapt. De vloer en de balustrade worden vernieuwd. De balustrade wordt afgewerkt met een houten leunrand. Naast de vernieuwing van de wandelterrassen wordt een langgerekte groenstructuur ingepast die de lange ruimte vergroent en de wandeling over het terras verrijkt. De vergroening op het wandelterras, ook wel de Kaailine genoemd, krijgt een robuust maritiem karakter. De beplanting begeleidt de wandeling met uitzicht op de Schelde en biedt een groene rugdekking voor de zitplekken. De borders worden afwisselend aangeplant met plantvlakken van siergrassen, vaste planten en half-heesters (de karakterplanten) en heesters. Het plantassortiment bestaat uit soorten die bestand zijn tegen het zilte kustklimaat. De afwisseling zorgt voor constante gevarieerde groenbeleving langsheen de afdaken. Er is gekozen voor een selectie planten die wind en droogte aan de Schelde kunnen verdragen. 
 • De cruiseterminal en de ISPS-zone. Langs de kade van het Noorderterras ligt de cruiseterminal. Aan de zuidzijde van het cruiseponton komen de passagiers aan wal. Afhankelijk van de nodige douanecontroles kunnen ze van daar direct de binnenstad in (riviercruises), of moeten ze bij het Steen naar binnen voor controle. De ruimte die nodig is voor een veilige ontvangst van een buitenlandse cruise is de ISPS-zone, een beveiligde zone die afgeschermd is van het publiek. Beweegbare hekwerken maken de kade in de ISPS-zone afsluitbaar. Als de cruiseboot weer vertrekt schuiven, of klappen de hekken weer open zodat de gehele kaairuimte weer betreedbaar is. Naast de afgesloten zones worden ter plaatse van het drijvende paviljoen van het cruiseponton afschermingen gemaakt tegen inwerpen. De logistieke toegang aan de noordzijde van het ponton hoort ook tot de beveiligde ISPS-zone. Op de wandelterrassen zijn op twee zones hogere hekken voorzien. In tijden van een turn-around cruise zal het gehele wandelterras met tijdelijke hekken worden afgezet.
 • Steenplein. Het Steenplein wordt een stedelijk plein met een hoge verblijfskwaliteit waar waardevolle elementen zoals het Steen, het Flandria Paviljoen, de Schelderand en de waardevolle bomen weer goed in beeld komen. Om dit te bereiken doen we kortweg drie ingrepen: opruimen van overtollige elementen zoals de tijdelijke kiosk bij de Blauwe Steen, het verwijderen van de bestaande verharding en het vergroenen. Het toevoegen van groen maakt het een schaduwrijk plein met een hoge verblijfswaarde. Een van de belangrijke pleinen van de Antwerpse binnenstad. Onder de bomen, midden op het plein, ligt een intieme parkruimte met onderbeplanting. De vergroening op het Steenplein maakt van, de nu nog, verharde parking onder het huidige bomendak een aangename groene verblijfsplek met uitzicht op de Schelde. Er wordt ingezet op maximale vergroening en het behoud van de bestaande bomen. In de groene middenzone wordt een centrale as gericht op het Flandriapaviljoen uitgevoerd in half verharding. Aan deze as worden twee verblijfsplekken voorzien waar het pad zich verbreed met aan weerszijde zitbanken. Rond deze verblijfszones vullen de plantvakken zich met een mix aan vaste planten met een rijk spel aan verschillende bladvormen aangevuld met varens. Deze vaste plantenmix rond de twee verblijfsplekken wordt afgewisseld met vakken met een mengsel van siergrassen. Bij de plantkeuze is rekening gehouden met de schaduwrijke standplaats onder het bladerendak en de zilte wind aan de Schelde.
 • Evenementen. Het verleggen van de waterkering maakt de ruimtes onder de afdaken en het Steenplein beter bereikbaar vanuit de binnenstad en bruikbaar onafhankelijk van de waterstand. Waar de afdaken voorheen enkel gebruikt werden voor opslag en parkeren zullen ze nu een duidelijke rol krijgen in het stelsel van straten en pleinen in de binnenstad. Een wandelroute door de hangars verbindt verschillende plekken waar ruimte is voor evenementen. Evenementen die momenteel gebruik maken van het Steenplein kunnen in de toekomst gebruik maken van de hangars. Een grote vlakke vloer die vanaf de burchtmuur aansluit op het Steen en buitenlangs doorloopt naar de Suikerrui. Evenementen kunnen gebruik maken van de aanwezige historische stadsplattegrond die integraal toegankelijk is. Daar omheen kunnen onder de afdaken evenementen plaatsvinden waarvoor voorzieningen worden aangebracht. Afstemming met alle betrokken stadsdiensten, in het bijzonder de veiligheidsdiensten, is nodig met het oog op werkbare aanrijroutes voor leveringen en opbouw, evacuatieroutes en dergelijke.
 •  Materialisatie: in de uitwerking van het definitief ontwerp is het gebruik van robuuste en onderhoudsvriendelijke materialen een algemeen aandachtspunt. De materialen dienen niet alleen esthetisch maar ook functioneel geschikt en bestand te zijn tegen voorzien en onvoorzien gebruik. Zo zullen in het definitief ontwerp skatewerende maatregelen en materialen worden geïntegreerd zodat het wenselijk gebruik wordt gestuurd door deze ingrepen. Ter hoogte van Sint-Andries en Zuid (fase 2, momenteel in uitvoering) komt er een skatezone op de Scheldekaaien en ook in het volgende gedeelte, fase 3, kunnen in de toekomst skatevriendelijke elementen geïntegreerd worden. Dit maakt deel uit van de volgende ontwerpopgave voor Sint-Andries en Zuid fase 3. Deze ontwerpopgave zal uitgewerkt worden in samenspraak met de skatende jongeren.

Regelgeving: bevoegdheid

De goedkeuring voor het bovenlokaal stadsontwikkelingproject ‘heraanleg Scheldekaaien’ is een bevoegdheid van het college volgens het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 2021_GR_00309) waarmee de bovenlokale locaties werden vastgelegd. De Scheldekaaien zijn daarin opgenomen als bovenlokale locatie.

Inspraak

Na de goedkeuring van het schetsontwerp werd op 11 januari 2021 een webinar georganiseerd waarop alle bewoners en geïnteresseerden werden uitgenodigd om een reactie te geven op het schetsontwerp. Een uitgebreide online bevraging volgend hierop leverde een reactie op van 395 geïnteresseerden. De volgende ruimtevragen die hieruit kwamen kunnen in hoofdlijnen als volgt worden omschreven:

 • Dit deel van de Scheldekaaien wordt gezien als een belangrijke verblijfsplek om al wandelend of zitten van de Schelde en de kaaien te genieten, om uit te waaien. Men ziet veel mogelijkheden voor gebruik van het openbaar domein ter hoogte van de afdaken: in de vorm van markten, evenementen, sport, spel, afspreekplaats etc. als waardevol overdekte buitenruimte in te zetten voor de stad. 

Daarnaast is deze plek de opstapplaats voor het watervervoer in de vorm van De Waterbus en het Veer, wat als een meerwaarde voor Antwerpen wordt gezien.  De infrastructuur vraagt evenwel verbetering in functie van een verhoogd comfort en veiligheid (ponton, loopbrug, schuilinfrastructuur). 

 • Er is grote interesse in de geschiedenis van deze plek in Antwerpen en men vraagt om dit op een of andere manier in het openbaar domein terug zien en te beleven. Dit gaat enerzijds over de ontwikkeling van de stad op deze plek, te ontdekken via archeologie, stratenpatronen en duiding (op de site of via gidsen), en anderzijds over het havenverleden, in de vorm van de afdaken, kranen en wandelterrassen. De afdaken zijn op dit moment een verwaarloosde plek die gerestaureerd dient te worden. 
 • Er is duidelijk vraag naar vergroening langs dit deel van de Scheldekaaien: behoud van de waardevolle bomen op het Steenplein, aangevuld met meer groen, plaats om te zitten aan de Schelde. Vergroening dat volwaardig geïntegreerd is in het openbaar domein en ecologische waarde kan hebben (bv. geen plantenbakken ). Er werd gevraagd naar goede referenties in de stad. Er wordt vaak verwezen naar het Muntplein, de Botanische tuin, naar de stedelijke parken (aanwezigheid van bomen), Linkeroever. De realisatie van Droogdokken wordt ook geapprecieerd. 

Algemene financiële opmerkingen

Voor het openbaar domein, project Centraal deel Noord Scheldekaaien is er in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Antwerpen een krediet beschikbaar van 19.651.847,65 euro euro btwi op het boekingsadres: SUB_NR/INTERN/2000-2100-2200-2300-2400-2500/5291610000/226/2WNS020201PA3249/2SA050610.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing
2WNS020201PA3249 - CENTRAAL DEEL SCHELDEKAAI

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp Centraal deel Scheldekaaien Noord en Steenplein goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Bijlage 1_Voorontwerp_plan.pdf
 • Bijlage 2_Vergroening Wandelterras_plan.pdf
 • Bijlage 3_Voorontwerp_ontwerpbundel_deel 1.pdf
 • Bijlage 4_Voorontwerp_ontwerpbundel_deel 2.pdf