Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08976 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106443. Jonghelinckstraat 15. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08976 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106443. Jonghelinckstraat 15. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08976 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106443. Jonghelinckstraat 15. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022106443

Gegevens van de aanvrager:

BVBA GBF Music met als adres Juliaan Dillensstraat 6 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Jonghelinckstraat 15 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 10 sectie K nr. 1750A17

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          03/02/2017: niet-uitgevoerde en vervallen vergunning (20162427) voor het regulariseren en verbouwen van een eengezinswoning;

-          15/02/2012: proces-verbaal (AN/2012/PV/0067) voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden van 1 eengezinswoning naar 3 appartementen;

-          19/04/1968: vergunning (18#82220) voor een garagepoort.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoofdgebouw: 3 bouwlagen onder zadeldak;
 • achterbouw: 2 bouwlagen onder plat dak;
 • bouwdiepte:

-          gelijkvloers: 13,75 m;

-          eerste verdieping: 12,93 m;

-          tweede verdieping: 8,48 m;

-          gevelafwerking:

 • verglaasde gevelsteen;
 • houten garagepoort rechts op het gelijkvloers;

-          inrichting: koer achteraan op perceel van 1,65 m diep en 6,50m² groot.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: meergezinsgebouw met 3 appartementen;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen onder afgetopt zadeldak en platte daken;
 • bouwdiepte van 15,61 m op gelijkvloerse, 1ste en 2de verdieping;
 • bouwdiepte van 7,10 m op 3de verdieping;

-          gevelafwerking:

 • geglazuurd, polychroom metselwerk;
 • arduinen plint;
 • buitenschrijnwerk uit hout en wit pvc;
 • garagepoort uit bruin aluminium;

-          inrichting: perceel volledig bebouwd.

 

Nieuwe toestand

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • bel-etagewoning;
 • 4 bouwlagen onder afgetopt zadeldak en platte daken;
 • bouwdiepte van 11,96 m op gelijkvloerse en 1ste verdieping;
 • bouwdiepte van  9,20 m op de 2de en 3de verdieping;

-          gevelafwerking:

 • geglazuurd, polychroom metselwerk;
 • arduinen plint;
 • buitenschrijnwerk uit blauwgrijze pvc;

-          inrichting:

 • stadstuin achteraan op perceel van 3,70 m diep en 14m² groot;
 • fietsenstalling vooraan op het gelijkvloers;
 • inpandig terras achteraan op de dakverdieping.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          omvormen van de bestaande meergezinswoning tot eengezinswoning;

-          slopen van de bestaande achterbouwen en inrichten van een stadstuin;

-          verhogen van het zadeldak en wijzigen van de dakvorm;

-          wijzigen van de scheidingsmuren;

-          volledige herinrichting van het pand;

-          omvormen van de garage tot fietsenstalling;

-          inrichten van een dakterras op de 3de verdieping;

-          wijzigen van de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)

        

     De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.


-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:

Zowel de fietsenberging als de bureauruimte hebben met een respectievelijke hoogte van 1,58 m en 2,20 m een onvoldoende hoogte.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

Het platte dak van de eerste verdieping heeft ter hoogte van de linker scheidingsmuur geen opstand van minimaal 0,30 m.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag wenst een eengezinswoning te verbouwen. De woonfunctie blijft ongewijzigd en functioneel inpasbaar in de omgeving.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het huidige perceel is volledig bebouwd met drie perceelsbrede bouwlagen. In het zadeldak aan de achterzijde is een perceelsbrede dakuitbouw aanwezig. Door dit forse voorkomen, is het onderscheid tussen voor- en achterbouw niet afleesbaar.

Het vergunde bouwvolume telde drie bouwlagen aan de straatzijde met daarachter twee perceelsbrede bouwlagen. Dit vergunde bouwvolume laat zich wel duidelijk als een rijwoning met voor- en achterbouw lezen, wat ook kenmerkend is voor de omgeving.

 

De aanvraag stelt voor om het huidige volume te slopen en terug te keren naar een rijwoning met drie bouwlagen onder zadeldak. De gelijkvloerse en eerste verdieping hebben een bouwdiepte van 11,9 m, de tweede verdieping is 9,2 m. Achteraan het perceel is open ruimte voorzien.

 

De voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de kenmerkende configuraties in de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijk ordening van de plaats.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De aanvraag wenst de vergunde poort te verlagen zodat het raam erboven vergroot kan worden. Tot de hoogte van de poort wordt de plint bekleed met blauwe hardsteen. De bovengevel wordt opgefrist en de gevelopeningen worden ingevuld met blauwgrijs PVC-buitenschrijnwerk.

Door het grotere raam boven de fietspoort verhoogt de levendigheid van de gevel, wat een positieve invloed heeft naar de uitstraling van de voorgevel. Ook is de poort meer in verhouding tot de gevel door deze in te bedden in de gevelplint.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De scheidsmuur van het nieuwe platte dak heeft ter hoogte van de linker scheidsmuur geen opstand van minimaal 0,3 m. In de voorwaarden wordt opgenomen om bij afwezigheid van een opstand, een strook in brandvrij materiaal te voorzien.

 

Door het verlagen van de poort en het maken van een volwaardige ruimte, voldoen zowel de fietsenberging als de bureauruimte niet aan artikel 21 van de bouwcode. De vrije hoogte van de fietsenberging is slechts 1,58 m, tussen de balken gemeten 1,78 m. De vrije hoogte van de bureauruimte is 2,2 m. Omdat de fietsenberging ondiep is en er alleen fietsen terecht kunnen, is een afwijking op artikel 21 van de bouwcode verdedigbaar. Voor verblijfsruimtes is de minimale vrije hoogte 2,6 m. Echter kan hierop uitzonderlijk worden afgeweken omdat de ruimte een verblijfsruimte is waardoor de levendigheid van de voorgevel toeneemt.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van:

-          dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

-          een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

31 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

31 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van:

-          dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

-          een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.