Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09000 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082246. Bredabaan 739. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09000 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082246. Bredabaan 739. District Merksem - Goedkeuring 2022_CBS_09000 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082246. Bredabaan 739. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022082246

Gegevens van de aanvrager:

BV New York Pizza BV met als adres Smederij 15 te 1180 Amstelveen (Nederland)

Ligging van het project:

Bredabaan 739 te 2170 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 41 sectie B nr. 296B4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de winkel naar reca en aanbrengen van reclame op de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          27/08/2021: voorwaardelijke vergunning (OMV_2021096605) voor het opdelen van een handelspand.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • winkelruimte rechts van Game Mania winkel;

-          bouwvolume:

 • 1 bouwlaag met plat dak; 
 • voorgevelbreedte van 7,50 m;
 • perceel dichtgebouwd;

-          gevelafwerking:

 • grijze bepleistering;
 • aluminium schrijnwerk;
 • onverlichte (niet inwendig, niet uitwendig) reclame boven schrijnwerk;

-          inrichting:

 • geslagen door de rooilijn.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • leegstaande ruimte.

-          gevelafwerking:

 • donkergrijze bepleistering;

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • da-reca: afhaalpunt voor pizza met verbruikerszaal;

-          bouwvolume:

 • conform vergunde toestand; 

-          gevelafwerking:

 • donkergrijze bepleistering;
 • publiciteit:
  • logo met pizzapunt;
  • losse letters NEW YORK  PIZZA indirect verlicht;

-          inrichting:

 • 2 airco-installaties op het dak.

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de functie van winkel naar reca;

-          aanbrengen van reclame op de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

21 september 2022

18 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

21 september 2022

6 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

21 september 2022

27 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

21 september 2022

25 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

21 september 2022

21 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik: De voorgevel is tegenover de laatst vergunde toestand uitgevoerd in een donkergrijze kleur.
 • Artikel 27: Open ruimte: de functie wijzigt van winkel naar reca. Het dichtgebouwde perceel wordt niet ontpit;
 • Artikel 44: Vetafscheiders en olieafscheiders: er wordt geen vetafscheider geplaatst.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De functiewijziging van handel naar reca op de gelijkvloerse verdieping kan gunstig worden geadviseerd.

 

Het pand is gesitueerd in de Bredabaan, gelegen in het district Merksem. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen afgewisseld met handel op de gelijkvloerse verdiepingen.

 

Verder ligt het pand in de zone buurtwinkelgebied Victor Roossensplein-Bredabaan. De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zones er gestreefd wordt naar een goede mix tussen de functies handel, reca en diensten om op deze manier de aantrekkelijkheid en de verblijftijd van de bezoekers te verhogen.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Er worden geen volumetrische wijzigingen voorzien ten opzichte van de vergunde toestand waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik gunstig is.
 

De afwijking op artikel 27 van de bouwcode is stedenbouwkundig aanvaardbaar. Omwille dat het pand in een zone voor buurtwinkelgebied ligt, kan de gelijkvloerse verdieping volledig volgebouwd worden. Het is niet noodzakelijk om het perceel te ontpitten.

 

Visueel-vormelijke elementen

Tegenover de laatst vergunde toestand is de voorgevel in een donkergrijze kleur geschilderd waarmee de aanvraag niet conform artikel 11 van de bouwcode is.

Omwille van de stedelijke opwarming en de beeldkwaliteit is een lichte kleurstelling aangewezen. Daarom wordt in voorwaarden meegenomen om de gevel uit te voeren in een lichtgrijze kleur – RAL 9006 – zoals verleend in de vergunning OMV_2021096605.

 

Verder is het plaatsen van de publiciteit stedenbouwkundig aanvaardbaar.

De publiciteit op de voorgevel bestaat uit een logo (een pizzapunt) en losse letters die het woord “New York Pizza” vormen. Deze letters worden indirect verlicht waardoor er geen hinder is naar de omgeving.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door brandweer. Zij leggen expliciet volgende voorwaarde mee op:

“Dit brandpreventieverslag heeft enkel betrekking op functiewijziging gelijkvloers en aanbrengen van gevelreclame. Met uitzondering van de aangevraagde werken blijven de vorige brandpreventieverslagen [BW/RV/2021/G.00526.ME.0002] in kader van de initiële vergunningaanvraag onverminderd van toepassing.”

De voorgestelde voorwaarden – en de bijkomende voorwaarde – worden integraal opgenomen als voorwaarde van vergunning.


De aanvraag is voor advies opgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Het agentschap adviseert voorwaardelijk gunstig met volgende beoordeling:

“Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer VOORWAARDELIJK GUNSTIG.

De volgende voorwaarden dienen te worden opgelegd:

-          Een afwijking op de rooilijn wordt toegestaan mits het verlijden van een notariële akte van afstand van meerwaarde. De aanvrager dient hiervoor contact op te nemen met het district. Het verlijden van de notariële akte dient als voorwaarde verbonden te worden aan de uitvoering van de stedenbouwkundige handeling.

-          Het rode logo en de groene letters moeten voldoen aan de wegcode Art 80.2.

-          Indien de bouwlijn samenvalt met de rooilijn mag op het vlak van de voorgevel geen voorbouw (uitsprong) komen, die de hieronder vermelde grenzen overschrijdt: Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen Tot 3 meter kan er geen uitstek toegelaten worden.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de hierna omschreven aandachtspunten. …”

De voorwaarden geformuleerd in dit advies zullen als voorwaarden bij de omgevingsvergunning worden opgelegd.


Verder voldoet de aanvraag aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot. De geplande verbouwingswerken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Fietsvoorzieningen

Voor de horecazaak zijn er geen extra fietsenstalling nodig ten opzichte van de huidige situatie voor de bezoekers en werknemers. Wel vragen we om de bestaande fietsenstallingen te vernieuwen opdat deze conform de ontwerpeisen voldoen. De huidige elementen zijn niet optimaal om de fiets aan vast te maken, en hebben bovendien een negatief effect op het wiel.

 

Verder dienen bijkomend een aantal plaatsen met fietsvoorzieningen om de vervoersmiddelen voor de leveringen te stallen, voorzien te worden. Dit wordt meegenomen naar de voorwaarden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De aanvrager moet een vet- en olieafscheider plaatsen, conform artikel 44 van de bouwcode.

2. De voorgevel moet worden uitgevoerd in een lichtgrijze kleur – RAL 9006 – zoals verleend in de vergunning OMV_2021096605.

3. De bestaande fietsenstalling is te vernieuwen tot bv. fietsbeugels.

4. De aanvrager moet plaatsen voor fietsvoorzieningen voor vervoersmiddelen voor leveringen voorzien.

5. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven. Als ook de brandvoorzorgsmaatregelen – BW/RV/2021/G.00526.ME.0002 – opgenomen in de vergunning OMV_2021096605 moeten strikt nageleefd worden.

6. Een afwijking op de rooilijn wordt toegestaan mits het verlijden van een notariële akte van afstand van meerwaarde. De aanvrager dient hiervoor contact op te nemen met het district (AWV). Het verlijden van de notariële akte dient als voorwaarde verbonden te worden aan de uitvoering van de stedenbouwkundige handeling.

7. Het rode logo en de groene letters moeten voldoen aan de wegcode Art 80.2.

8. Indien de bouwlijn samenvalt met de rooilijn mag op het vlak van de voorgevel geen voorbouw (uitsprong) komen, die de hieronder vermelde grenzen overschrijdt: Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen Tot 3 meter kan er geen uitstek toegelaten worden.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

21 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

20 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De aanvrager moet een vet- en olieafscheider plaatsen, conform artikel 44 van de bouwcode.

2. De voorgevel moet worden uitgevoerd in een lichtgrijze kleur – RAL 9006 – zoals verleend in de vergunning OMV_2021096605.

3. De bestaande fietsenstalling is te vernieuwen tot bv. fietsbeugels.

4. De aanvrager moet plaatsen voor fietsvoorzieningen voor vervoersmiddelen voor leveringen voorzien.

5. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven. Als ook de brandvoorzorgsmaatregelen – BW/RV/2021/G.00526.ME.0002 – opgenomen in de vergunning OMV_2021096605 moeten strikt nageleefd worden.

6. Een afwijking op de rooilijn wordt toegestaan mits het verlijden van een notariële akte van afstand van meerwaarde. De aanvrager dient hiervoor contact op te nemen met het district (AWV). Het verlijden van de notariële akte dient als voorwaarde verbonden te worden aan de uitvoering van de stedenbouwkundige handeling.

7. Het rode logo en de groene letters moeten voldoen aan de wegcode Art 80.2.

8. Indien de bouwlijn samenvalt met de rooilijn mag op het vlak van de voorgevel geen voorbouw (uitsprong) komen, die de hieronder vermelde grenzen overschrijdt: Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen Tot 3 meter kan er geen uitstek toegelaten worden.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.