Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08995 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109851. Langstraat 135. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08995 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109851. Langstraat 135. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08995 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109851. Langstraat 135. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022109851

Gegevens van de aanvrager:

Mohamed El Mesoudy Elmassoudi met als adres Langstraat 135 te 2140 Antwerpen

Ligging van het project:

Langstraat 135 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 313Y22

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          27/10/1947: toelating (179#10646 en 1276#33) voor verbouwing.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met schuin dak; 
 • bouwdiepte gelijkvloers is 12,87 meter met ter hoogte van de rechter perceelgrens een aangebouwd wc tot een bouwdiepte van circa 14,5 meter;
 • bouwdiepte eerste verdieping is 8,69 meter.

-          gevelafwerking:

 • gevelsteen: geeloranje;
 • blauwe hardstenen plint;
 • houten schrijnwerk;
 • blauwe hardstenen lijst boven de gelijkvloerse verdieping;
 • wit pleisterwerk op de verdieping.

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de geacht vergunde toestand, uitgezonderd van:

 • bouwdiepte gelijkvloers perceelbreed 12,87 meter;
 • achter de gelijkvloerse verdieping werd een afdak toegevoegd;
 • het buitenschrijnwerk in grijs hout;
 • de kroonlijst in zwarte PVC;
 • gehele gevel in geeloranje gevelsteen.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • bouwdiepte gelijkvloers is 13,87 meter;
 • bouwdiepte eerste verdieping is ter hoogte van de linker perceelgrens 12,86 meter en ter hoogte van de rechterperceelgrens 8,69 meter;
 • bouwdiepte tweede verdieping is 8,69 meter.

-          gevelafwerking:

 • gevelsteen: geeloranje
 • buitenschrijnwerk: pvc antraciet;
 • plint: blauwe hardsteen;
 • dakrandprofiel: aluminium, zwart;

-          inrichting:

 • verhard terras met een oppervlakte van 9,72 m².

Inhoud van de aanvraag

-          omvormen van de zolderverdieping tot een derde bouwlaag onder plat dak;

-          uitbreiden van de eerste verdieping ter hoogte van de linkerperceelsgrens;

-          afbreken van het bestaande afdak;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          plaatsen van zonnepanelen op het nieuw plat dak van het hoofdvolume;

-          voorgevelwijzigingen.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.


-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.


-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.


-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.


-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van een eengezinswoning blijft behouden en komt hiermee overeen met de kenmerkende woonfuncties in de Langstraat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De plannen voorzien een uitbreiding van de woning achteraan de gelijkvloerse en eerste verdieping. Het gelijkvloers wordt uitgebreid tot een bouwdiepte van 13,87 meter. Echter wordt er getracht zoveel mogelijk open en onbebouwde ruimte te behouden. Wegens de ligging van het perceel tegen de oksel van het bouwblok, is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk de bebouwde oppervlakte te minimaliseren en zoveel mogelijk open ruimte over te houden. Open ruimte is niet enkel belangrijk voor het brengen van licht en lucht, ook zorgt deze voor infiltratiemogelijkheden, afkoeling van de stadlucht en is ze belangrijk voor de ecologische kwaliteiten van een wijk. Aangezien de stad al zeer dicht bebouwd is, dienen de onbebouwde delen van een perceel, de tuin, hun karakter zo veel mogelijk te behouden. Ook is het constructief logisch om de gelijkvloerse achtergevel op dezelfde positie als de achtergevel van de eerste verdieping te voorzien. Daarom wordt in voorwaarden van de vergunning opgelegd om de gelijkvloerse bouwdiepte te beperken tot een bouwdiepte van de eerste verdieping en de linkerbuur, zoals in de bestaande, laatst vergunde toestand.

 

Op de eerste verdieping wordt de bouwdiepte ter hoogte van de linker perceelgrens uitgebreid tot 12,87 meter, in het verlengde van de bouwdiepte van de linker aanpaler. Ook wordt het zadeldak omgevormd tot een volwaardige derde bouwlaag. Aangezien deze uitbreidingen geen bijkomende onaanvaardbare hinder veroorzaken, en er hierdoor volwaardige, bijkomende slaapkamers gerealiseerd kunnen worden, zijn deze uitbreidingen stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel in geeloranje metselwerk met blauwe hardstenen plint wordt doorgetrokken over de nieuwe bouwlaag. Het schrijnwerk wordt aangepast naar antraciet pvc met een zwart aluminium dakrandprofiel. De uitstekende delen van een gevel, zoals de kroonlijst, zorgen voor een detaillering van de gevel. Daarnaast hebben deze details ook een functie. Daarom dient in voorwaarden bij de vergunning opgelegd te worden om de uitstekende kroonlijst, zoals zichtbaar in de bestaande toestand, te behouden. Verder blijft de gevel zich inpassen in het bouwblok waar gevels met gelijkaardige detaillering kenmerkend zijn.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De plannen tonen dat er zonnepanelen geplaatst worden op het platte dak van het hoofdvolume. Deze zonnepanelen werden niet mee opgetekend op de snedes waardoor artikel 36 van de bouwcode niet kan worden afgetoetst. Daarom wordt in voorwaarden bij de vergunning opgelegd dat de zonnepalen moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 36 van de bouwcode.

 

Mist het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De gelijkvloerse bouwdiepte dient beperkt te worden tot de bouwdiepte van de eerste verdieping en de linkerbuur.

2. Er dient een uitstekende kroonlijst voorzien te worden zoals kenmerkende in het straatbeeld en zichtbaar in de bestaande toestand.

3. De zonnepanelen dienen geplaatst te worden conform de bepalingen van artikel 36 van de bouwcode.

4. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

4 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De gelijkvloerse bouwdiepte dient beperkt te worden tot de bouwdiepte van de eerste verdieping en de linkerbuur.

2. Er dient een uitstekende kroonlijst voorzien te worden zoals kenmerkende in het straatbeeld en zichtbaar in de bestaande toestand.

3. De zonnepanelen dienen geplaatst te worden conform de bepalingen van artikel 36 van de bouwcode.

4. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.