Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09004 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119125. Legerstraat 267. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09004 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119125. Legerstraat 267. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09004 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119125. Legerstraat 267. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022119125

Gegevens van de aanvrager:

Erik Alenis met als adres Legerstraat 267 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Legerstraat 267 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 44 sectie D nr. 237B2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een ééngezinswoning met gevelwijziging

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis  

-          21/10/2003: vergunning (222#13205) voor het afbreken van 2 van de 4 garages

-          04/03/1993: vergunning (222#1320) voor het bouwen van een ééngezinswoning

 

Vergunde toestand  

-          functie:

 • eengezinswoning.

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met zadeldak;
 • bouwdiepte ca. 9 m / hoogte ca. 8,90 m.

-          gevelafwerking:

 • geschakeerde roodbruine gevelsteen;
 • buitenschrijnwerk in wit aluminium
 • poort naar inpandige garage.

-          inrichting:

 • voortuin.

 

Bestaande toestand

-          conform de vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met zadeldak;
 • bouwdiepte ca. 13,5 m / hoogte ca. 8,90 m.

-          gevelafwerking:

 • wit geschilderde gevel;
 • buitenschrijnwerk van de uitbreiding in wit aluminium;
 • nieuwe muur in nis in witte gevelsteen
 • opening naar inpandige garage/oprit.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van interne zijgevel;

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:

de voorgevel wordt geschilderd in een witte kleur. Dit is niet kenmerkend in de omgeving;

 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:

de vrije hoogte in de uitbreiding van de keuken en in de nieuwe eetkamer bedraagt 2,50 meter in plaats van de gevraagde 2,60 meter;

 • artikel 27 Open ruimte:

de achtertuin voldoet, door de garage en bijhorende verharding, niet aan de voorschriften van dit artikel. Meer dan 1/3 van de totale tuinoppervlakte is verhard;

 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

er wordt geen opstand van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De uitbreiding van de keuken en de nieuwe eetruimte heeft een vrije hoogte van 2,50 meter. Dit is niet in overeenstemming met 21 van de bouwcode waarbij een vrije hoogte van minstens 2,60 meter gevraagd wordt voor verblijfsruimtes. Door de aanwezigheid van grote raamopeningen ontstaat er een royaal contact met de tuin en is er voldoende daglichttoetreding. Een vrije hoogte van 2,50 meter heeft geen onaanvaardbaar negatief effect op de verblijfskwaliteit in deze ruimtes. Bijkomend sluit de vrije hoogte op de bestaande vrije hoogte van het gelijkvloers. Mits toepassing van artikel 3 van de bouwcode kan deze beperkte afwijking toegestaan worden.

 

De scheimuur met de aanpalende bebouwing werd niet uitgevoerd met een opstand van 30cm ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak. Dit is strijdig met artikel 34 van de bouwcode. Van dit voorschrift kan, met het oog op het voorkomen van brandoverslag, niet afgeweken worden. Deze opstand is echter niet vereist indien er tussen de scheidingswand en de vegetatie een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed aanwezig is. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

Op het inplantingsplan is de voortuin groen opgetekend met een oprit van 3 meter breed. Aangeleverd beeldmateriaal en google maps toont echter dat er in de voortuin een zone is voorzien van kiezels en dat de oprit breder is voorzien, namelijk vanaf de perceelgrens tot gelijk met de breedte van de gevelopening. Hierdoor is de voortuin strijdig met artikel 27 van de bouwcode. De voortuin wordt beschouwd als een volwaardig deel van de tuin. Een groene voortuin heeft een aangenamer uitzicht in de straat en bevordert daarom de leefkwaliteit van bewoners en omwonenden. Het voorzien van voldoende groene tuinen is belangrijk voor de leefbaarheid binnen bouwblokken en de infiltratie van regenwater in de bodem en heeft een milderend effect op de stedelijke opwarming. Van deze voorschriften kan bijgevolg niet afgeweken worden. In voorwaarde zal opgenomen worden om de voortuin in te richten conform artikel 27 van de bouwcode waarbij breedte van de oprit beperkt wordt tot maximaal 3 meter en de zone met kiezels voorzien wordt van kwalitatief groen.

 

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de straat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De doorgang naar de tuin wordt gesupprimeerd en aan de straatzijde voorzien als carport. Aan de tuinzijde zal de oppervlakte van deze doorgang mee opgenomen worden bij de keuken. Achter deze keuken voorziet de aanvraag een beperkte uitbreiding in functie van een eetkamer. Deze aanpassingen zijn aanvaardbaar.

 

Op het inplantingsplan wordt vermeld dat de bestaande verharding en de bestaande garage in de achtertuin niet wijzigen en geen deel uitmaken van de aanvraag. Door het supprimeren van de doorgang naar de achtertuin is de verharding en garage echter onbruikbaar. Deze maken dus wel degelijk deel uit van de aanvraag. Het behouden van de verharding en de garage, en het voorzien van een bijkomend terras, is strijdig met artikel 27 van de bouwcode. Er wordt ongeveer 153 m² van de ongeveer 260 m² grote tuin verhard. Er is geen aanleiding om gemotiveerd een afwijking toe te staan. De garage kan eventueel omgevormd worden tot tuinberging en aldus behouden, maar in voorwaarde zal opgenomen worden dat de achtertuin dient te voldoen aan artikel 27 van de bouwcode. Het aandeel verharding zal dus beperkt moeten blijven tot 1/3 van de tuinzone.

 

Visueel-vormelijke elementen

Men wenst de voorgevel te schilderen in een witte kleur. De gebouwen in de Legerstraat kenmerken zich door onbeschilderde bakstenen gevels. Een afwerking in een wit geschilderde bakstenen gevel is niet in harmonie met de omgeving en bijgevolg niet aanvaardbaar.

 

De muur tussen de carport en de keuken wordt voorzien in een witte gevelsteen. Het schrijnwerk ter hoogte van deze afscheiding en het schrijnwerk van de eetkamer wordt voorzien in wit aluminium. De achtergevel wordt wit geschilderd. Deze materialisatie is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

3. De achtertuin dient te voldoen aan artikel 27 van de bouwcode waarbij de oppervlakte van verhardingen en constructies is beperkt tot 1/3 van de totale tuinoppervlakte.

4. De kiezelstrook in de voortuin moet verwijderd worden en de voortuin is in te richten zoals aangegeven op het plan BA_RENOWONING_I_N_01.

5. Geen vergunning wordt verleend voor het schilderen van de voorgevel.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

6 september 2022

Volledig en ontvankelijk

20 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

19 november 2022

Verslag GOA

4 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

3. De achtertuin dient te voldoen aan artikel 27 van de bouwcode waarbij de oppervlakte van verhardingen en constructies is beperkt tot 1/3 van de totale tuinoppervlakte.

4. De kiezelstrook in de voortuin moet verwijderd worden en de voortuin is in te richten zoals aangegeven op het plan BA_RENOWONING_I_N_01.

5. Geen vergunning wordt verleend voor het schilderen van de voorgevel.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.