Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_09001 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116741. Boomsesteenweg 18 en Lodewijk Ontropstraat 23. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09001 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116741. Boomsesteenweg 18 en Lodewijk Ontropstraat 23. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09001 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116741. Boomsesteenweg 18 en Lodewijk Ontropstraat 23. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022116741

Gegevens van de aanvrager:

de heer Salim Hachlouf met als adres Boomsesteenweg_WI 18 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Boomsesteenweg 18 en Lodewijk Ontropstraat 23 te 2610 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nr. 145H3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren van de voorgevel en plaatsen van een uitkragend terras

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          06/01/2021: proces-verbaal met stand van zaken (11002_2021_13448) Tussen de staking van de werken met betrekking tot het wijzigen van de voorgevel en de controle na bekrachtiging werd er niet verder gewerkt. De stand van de werken is dezelfde als werd opgenomen in aanvankelijk proces verbaal met stakingsbevel met nummer 11002_2020_13393_VPV;

-          03/12/2020: proces-verbaal met stakingsbevel (11002_2020_13393_VPV) de voorgevel, origineel uitgevoerd in polychroom metselwerk, wordt gewijzigd;

-          03/02/2012: milieuvergunning (1254#15610) onderhoud en reparatie motorvoertuigen;

-          24/02/1994: vergunning (222#11374) voorgevel wijzigingen raam;

-          03/11/1989: milieuvergunning (25#58460) vernieuwen uitbatingsvergunning benzinestation;

-          22/01/1968: vergunning (222#1836) verbouwingswerken;

-          18/02/1963: vergunning (222#37) inrichten vergaderzaal;

-          04/08/1952: toelating (238#7916) voor benzinestation.

 

Vergund geachte toestand

-          functie:

 • gelijkvloers toonzaal en werkplaats;
 • eerste verdieping drie woningen.

-          bouwvolume:

 • pand in gesloten bebouwing op hoek Lodewijk Ontropstraat en Boomsesteenweg;
 • 2 bouwlagen met plat dak waarvan onderste bouwlaag dubbel hoog is;
 • tussenverdieping met bureel aan zijde Lodewijk Ontropstraat;
 • bouwhoogte circa 9,50 meter;
 • terugspringend volume achteraan op eerste verdieping;
 • geen open ruimte op het maaiveld;
 • balkon zijde Boomsesteenweg.

-          gevelafwerking:

 • witte en blauwe verglaasde plaketten;
 • beige gevelsteen;
 • houten schrijnwerk en wit of blauw gemoffeld aluminium schrijnwerk;
 • raam links van toegangsdeur zijde Lodewijk Ontropstraat.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • gelijkvloers toonzaal en werkplaats;
 • eerste verdieping drie woningen.

-          bouwvolume:

 • balkon is verdwenen;

-          gevelafwerking :

 • gedeeltelijk bekleed met isolatiepanelen;
 • enkele gevelopeningen dichtgemaakt met OSB;
 • wit staal buitenschrijnwerk;
 • witte garagepoort zijde Lodewijk Ontropstraat;
 • twee grijze garagepoorten zijde Boomsesteenweg;
 • grote zwart aluminium ramen met, aan zijde Boomsesteenweg, reclame op de bovenlichten.

 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • op gelijkvloerse verdieping toonzaal en werkplaats;
 • eerste verdieping 3 woningen:
  • 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 60 m²;
  • 2 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 74 en 88 m²;

-          bouwvolume:

 • uitkragend terras aan voorgevel zijde Boomsesteenweg;

-          gevelafwerking:

 • bekleden met EPS isolatie dikte van 120 mm;
 • afwerking met lichtgrijze crépi;
 • plint in grijze arduin;
 • nieuw zwart aluminium buitenschrijnwerk;
 • witte balustrade aan nieuw terras;
 • poort in de plaats van een raam links van de inkomdeur zijde Lodewijk Ontropstraat.

Inhoud van de aanvraag

-          isoleren en bepleisteren van de voorgevel;

-          plaatsen van een uitkragend terras aan de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

21 september 2022

12 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

21 september 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

21 september 2022

5 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

21 september 2022

23 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

21 september 2022

23 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

21 september 2022

25 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6: Harmonie en draagkracht: zowel het hoofdgebouw als de uitsprongen (erkers, zonneweringen, …) en aanbouwen dienen qua vorm, grootte, materiaalkeuze, plaatsing en kleur afgestemd te zijn op de architectuur van de totale constructie als op de omgeving. De oorspronkelijke gevel van desbetreffend gebouw alsook de omliggende gevels zijn afgewerkt met een gevelsteen.
 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik: Het aanbrengen van gevelafwerkingen wordt verboden voor bepaalde typen gevels, waarbij de architectuur van het pand hierdoor ernstig aangetast zou worden. Het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie, afsluiting of aanleg moet duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch verantwoord zijn.  Bepleistering doet afbreuk aan de architecturale uitstraling van de oorspronkelijke gevel. Bepleistering is niet duurzaam, zeker gezien de context aan de drukke verkeersas van de A12.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag wijkt af op artikel 6 en 11 van de bouwcode. Dit wordt verder gemotiveerd onder de rubriek visueel vormelijke elementen.

 

Functionele inpasbaarheid

Het hoekgebouw bestaat uit een werkplaats en toonzaal op het gelijkvloers en drie woningen op de verdieping. Dit wordt ook aan de hand van het advies van de stedelijke dienst vermoeden van vergunning bevestigd. De aangevraagde werken betreffen echter louter het wijzigen van de gevels (zijde Boomsesteenweg en Lodewijk Ontropstraat). Dit wordt uitdrukkelijk op de plannen vermeld. De interne indeling en de functies maken aldus geen deel uit van de aanvraag.

De stedelijke dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie geeft een gunstig advies aangezien de gevelaanpassingen geen impact hebben op de economische functie op het gelijkvloers.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt er geoordeeld dat de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Buiten het vergroten van het balkon aan de voorgevel gebeuren er verder geen volumetrische wijzigingen aan het gebouw. Schaal en ruimtegebruik zijn aldus gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De vergunde gevelbekleding van het hoekgebouw bestaat uit een beige gevelsteen ( = van wit tot crèmekleurige siersteen volgens de omschrijving op het origineel plan in het stadsarchief). Deze gevelsteen is ook tot 2019 zichtbaar op Streetview. Na 2019 werd er zonder omgevingsvergunning gestart met het wijzigingen van de voorgevels. Hiervoor werd er een proces verbaal opgemaakt met stakingsbevel. Met deze omgevingsaanvraag wenst men de aangevatte werken te regulariseren en verder te zetten. In voorliggende aanvraag wordt er geopteerd om de gevels, na het aanbrengen van isolatie, af te werken met een lichtgrijze crepi.  Er wordt echter opgemerkt dat de gevelbekleding van desbetreffend hoekgebouw samen met de aanpalende woningen in dit straatsegment (zowel langs de zijde van de Boomsesteenweg als langs de zijde van de Lodewijk Ontropstraat) hoofdzakelijk bestaat uit gevelmetselwerk. De afwerking van metselwerk als gevelbekleding zet zich voort in de richting van Antwerpen Jan De Voslei/Jan Van Rijswijcklaan en tevens ook naar de aangrenzende woonwijk via de Lodewijk Ontropstraat.

Bovendien doet het gewenst materiaal afbreuk aan de architecturale uitstraling van het gebouw dat mede en zelfs in hoge mate tot stand kwam door het gebruik van de crèmekleurige siersteen. Het gewenst gevelmateriaal is tevens, zoals hogervermeld, niet kenmerkend in dit deel van de Boomsesteenweg en de zijstraat Lodewijk Ontropstraat. Bovendien is crepi als afwerkingsmateriaal, zeker gezien de ligging aan de drukke verkeersas A12, niet duurzaam.

Om voormelde reden zal er in voorwaarde bij de vergunning worden opgenomen om als afwerkingsmateriaal steenstrips te gebruiken naar origineel model.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Er werd advies gevraagd aan de stedelijke milieudienst.

Het project omvat geen IIOA en betreft louter de regularisatie van het buitenschrijnwerk, de herbouw van een balkon, en dergelijke. Wel wordt er opgemerkt dat er in het gebouw een werkplaats voor onderhoud van wagens gevestigd is en dat deze niet in regel is met de vergunnings- of meldingsplicht in het kader van de omgevingswetgeving.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt er bevestigd dat de aangevraagde werken enkel gevelwijzigingen betreffen. In aansluiting op het advies van de stedelijke milieudienst zullen alle vergunningsplichtige handelingen, werken en wijzigingen in het gebouw uitgesloten worden van vergunning.

 

Er werd advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Het advies is voorwaardelijk gunstig. Het gebouw bevindt zich in de bouwvrije zone van 30 meter van de autosnelweg. Er wordt echter een afwijking toegestaan op de bouwvrije strook voor de renovatie van de voorgevel. Het is echter niet mogelijk om een afwijking voor publiciteit in de bouwvrije strook te geven. De publiciteit in de bouwvrije strook dient daarom uit de Omgevingsvergunning te worden geweerd.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt sluiten wij ons aan bij het voorwaardelijk advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. Bovendien bevat de aanvraag onvoldoende informatie over de gewenste reclame zodat deze niet kan beoordeeld worden. De reclame wordt bijgevolg uitgesloten van vergunning.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.  De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen moeten op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt worden nageleefd.

 1. Als afwerkingsmateriaal, na isolatie, dienen er steenstrips te worden geplaatst naar analogie van het origineel model.
 1. De voorwaarden in het bijgevoegd advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dienen strikt te worden nageleefd.
 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal moet uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 centimeter.
 1. De arrière-corps moet behouden blijven en vrij worden gelaten van materiaal en isolatie.
 1. De bestaande elementen in natuursteen moeten behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.
 1. Het uitzicht van de bestaande kroonlijst moet behouden blijven;
 1. Na het uitvoeren van de werken moet er een natuurstenen plint voorzien worden van minimaal 60 cm. De plint moet voorbij het gevelvlak steken.
 1. De nieuwe constructie moet zodanig aansluiten op het openbaar domein dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.
 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten ten allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst openbaar domein.

11. Alle vergunning plichtige handelingen, werken en wijzigingen anders dan het isoleren en afwerken van de gevels en het voorzien van het uitkragend terras, worden uitgesloten van vergunning.

12. Alle reclame wordt uitgesloten uit de vergunning.


Standpunt college

Het college sluit zich gedeeltelijk aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De huidige aanvraag voorziet onder meer de plaatsing van publiciteit op de bovenlichten van de gelijkvloerse ramen. De gemeentelijke omgevingsambtenaar sluit deze publiciteit uit en baseert zich hiervoor op het ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer enerzijds en de onduidelijkheid over de voorziene reclame anderzijds.

De zaak is gelegen op de Boomsesteenweg op het deel waar dergelijke publiciteit nog voorkomt. De plannen van 1952 van de laatst gekende vergunde toestand tonen aan dat op deze plaats reeds publiciteit werd voorzien. De wijzigingen die onderhavige vergunningsaanvraag met zich meebrengt voor wat betreft het publiciteitsaspect zijn bijgevolg zeer beperkt ten opzichte van de laatst vergunde toestand.

Daarnaast steekt de publiciteit niet uit ten aanzien van de voorgevel, waardoor er geen gewijzigde impact is ten opzichte van de bouwvrije strook.

Het college is bijgevolg van mening dat de publiciteit op de bovenlichten vergund kan worden, mits de voorziene publiciteit zaak-gebonden is en voldoet aan artikel 33 van de Antwerpse Bouwcode.

Het college schrapt dan ook de geadviseerde uitsluiting.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

31 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

21 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

20 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich gedeeltelijk aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen moeten op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt worden nageleefd.

 1. Als afwerkingsmateriaal, na isolatie, dienen er steenstrips te worden geplaatst naar analogie van het origineel model.
 1. De voorwaarden in het bijgevoegd advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dienen strikt te worden nageleefd.
 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal moet uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 centimeter.
 1. De arrière-corps moet behouden blijven en vrij worden gelaten van materiaal en isolatie.
 1. De bestaande elementen in natuursteen moeten behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.
 1. Het uitzicht van de bestaande kroonlijst moet behouden blijven;
 1. Na het uitvoeren van de werken moet er een natuurstenen plint voorzien worden van minimaal 60 cm. De plint moet voorbij het gevelvlak steken.
 1. De nieuwe constructie moet zodanig aansluiten op het openbaar domein dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.
 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten ten allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst openbaar domein.

11. Alle vergunning plichtige handelingen, werken en wijzigingen anders dan het isoleren en afwerken van de gevels en het voorzien van het uitkragend terras, worden uitgesloten van vergunning.

12. De zaak-gebonden publiciteit op de bovenlichten van de gelijkvloerse ramen dient te voldoen aan artikel 33 van de Antwerpse Bouwcode.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.