Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09017 - District Antwerpen. Van de Wervestraat 27 - 2021268 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09017 - District Antwerpen. Van de Wervestraat 27 - 2021268 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming 2022_CBS_09017 - District Antwerpen. Van de Wervestraat 27 - 2021268 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 8 oktober 2021 vroeg Frédéric Van Herck om het pand gelegen Van de Wervestraat 27, district Antwerpen, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning. 

De beoordeling gebeurde op basis van de volgende documenten:

 • plannen van de huidige toestand;
 • foto’s van de huidige toestand;
 • kadastrale gegevens en/of kadastraal plan;
 • bewonersgegevens en/of bewonersgrafiek;
 • volgende archiefstukken:
  1. stedenbouwkundige vergunningen uit 1981 en 2016.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Gewestplan:
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Van de Wervestraat 27 district Antwerpen, met kadastrale ligging (afd. 7) sectie G 1303 V2  is kadastraal gekend als een hoekpand (hand/huis) in gesloten bebouwing. Opgetrokken over drie bouwlagen zonder bewoonbare daklaag met twee woongelegenheden.

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen / toelatingen verleend:

 • 07/10/2016: vergunning (20161547) voor het plaatsen van twee raamopeningen en het renoveren van de buitengevel;
 • 30/01/1981 vergunning (18#61454) voor het verbouwen van de gevel.

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een hoekpand met drie bouwlagen onder een schilddak en bestaat momenteel uit een appartement op de benedenverdieping, een appartement op de eerste verdieping, een appartement op de tweede verdieping en een studio onder het schilddak.

Overtredingen:
Er werd geen proces-verbaal van overtreding teruggevonden.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van wonen en vier woonentiteiten.

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van 1950.

Uit de kadastergegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan, reeds twee woningen aanwezig waren.

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan (9 november 1979), drie gezinnen tegelijkertijd waren ingeschreven.

In het archief werden relevante goedgekeurde bouwplannen van dit pand teruggevonden uit 1981 en 2016. Deze bouwplannen hebben echter enkel betrekking op de geveldelen van de woning en bevatten geen informatie van de inrichting van het pand.

In het archief werden bouwplannen teruggevonden van 7 oktober 2016. Hieruit blijkt dat het plaatsen van twee ramen rechts in de zijgevel van het pand aan de Duboisstraat op het gelijkvloers en het opnieuw bezetten van de buitengevel werden vergund.

Uit de aangeleverde bouwplannen door de eigenaar van de huidige woning blijkt dat de gevelopeningen en de afwerking van de gevels in overeenstemming zijn met de goedgekeurde bouwplannen uit 2016. Verder blijkt dat in het voorste dakvlak langsheen de Duboisstraat een bijkomend dakvlakvenster werd voorzien. Dit is echter geen beeldbepalende wijziging van het uitzicht van de woning waardoor de volledige buitenschil van het pand kan opgenomen worden in het vergunningenregister als zijnde geacht vergund.

De in het archief teruggevonden bouwplannen en documenten doen echter geen uitspraak over de indeling en het aantal woonentiteiten in het pand. 

Volgens de aangeleverde bouwplannen zouden er in de huidige toestand volgende vier woonentiteiten aanwezig zijn in het pand:

 • op de benedenverdieping een één-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 48 m²;
 • op de eerste verdieping een één-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 48 m²;
 • op de tweede verdieping een één-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 42 m²;
 • onder het schuine dak een studio met een netto-vloeroppervlakte van circa 37 m².

  

De aanvrager voegt als bewijsstuk voor deze vier woonentiteiten een foto van de voorgevel langsheen de Van de Wervestraat toe, waartegen vier brievenbussen zijn bevestigd. Echter uit nazicht van de foto’s in Google Maps blijkt dat deze brievenbussen niet aanwezig zijn op het gevelaanzicht zoals gefotografeerd in maart 2009 en augustus 2013. De vier brievenbussen zoals aangegeven in het bewijsstuk door de aanvrager, zijn pas zichtbaar op de foto van Google Maps genomen in mei 2017.

De aanwezigheid van deze vier brievenbussen tegen de voorgevel leveren dan ook onvoldoende bewijs dat voor de aanwezigheid van vier woonentiteiten vóór de inwerkingtreding van het Gewestplan-Antwerpen op 9 november 1979.

De aanvrager levert verder geen bewijsstukken aan waaruit blijkt dat de omvorming van de ruimtes onder het schilddak tot een afzonderlijke woonentiteit (studio) heeft plaatsgevonden voor de inwerkintreding van het gewestplan-Antwerpen op 9 november 1979.

De aanwezige afzonderlijke woonentiteit (studio)  onder het schilddak wordt dan ook beschouwd als zijnde niet bewezen van vóór de inwerkingtreding van het Gewestplan-Antwerpen op 9 november 1979. Bijgevolg zal deze afzonderlijke woonentiteit (studio)  onder het schilddak uitgesloten worden van opname in het vergunningen register, zoals in het rood aangegeven op de plannen.

Conclusie

Uit de bijgevoegde bewijsmaterialen blijkt dat de constructie, inclusief de functie van wonen en drie woonentiteiten in aanmerking komen voor opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning met uitsluiting van de afzonderlijke woonentiteit (studio) onder de daklaag, zoals in het rood aangegeven op de plannen.

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geacht” in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

Regelgeving: bevoegdheid:

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de opname van de constructie Van de Wervestraat 27, district Antwerpen, inclusief de functie van wonen en drie woonentiteiten, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning, met uitsluiting van de afzonderlijke woonentiteit (studio) onder de daklaag, zoals in het rood aangegeven op de goedgekeurde bouwplannen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.