Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08958 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021163279. Boomgaardstraat 3, Haringrodestraat 104, Mechelsesteenweg 285-291. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08958 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021163279. Boomgaardstraat 3, Haringrodestraat 104, Mechelsesteenweg 285-291. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08958 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021163279. Boomgaardstraat 3, Haringrodestraat 104, Mechelsesteenweg 285-291. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2021163279

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV Brouwerij De Koninck (0418905287) met als contactadres Mechelsesteenweg 291 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Boomgaardstraat 3, Haringrodestraat 104, Mechelsesteenweg 285-291 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nrs. 1351S, 1351R, 1352D, 1352E, 1353D, 1354E10, 1354C10, 1354D10, 1354R8, 2743B en 2743A

waarvan:

 

-     20200518-0036

afdeling 6 sectie F nrs. 1354R8, 1354E10, 1351S, 1351R, 2743A, 1353D, 1352E, 1352D, 1354C10, 1354D10 en 2743B (Brouwerij De Koninck)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

de verdere exploitatie van een brouwerij na verandering door uitbreiding

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Voor de exploitatie van de inrichting beschikt de exploitant over een basisvergunning in 2011 door de deputatie verleend met als eindtermijn 17 maart 2031 (referentie MLAV1/10-291).

 

Inhoud van de aanvraag

De vergunningsaanvraag omvat de exploitatie van een nieuwe stookinstallatie en de actualisering van de ingedeelde activiteiten verbonden aan de bestaande brouwerij en het bezoekerscentrum.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van meer dan 5 m³/uur tot en met 50 m³/uur;

verplaatsing lozingspunt

10.1.2°b)

inrichting voor het bereiden van dranken, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied;

+ 74,42 kW

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

- 2,72 kW

39.1.2°

stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van meer dan 500 liter tot en met 5.000 liter;

+ 1 x 695 liter

43.1.3°

stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW.

+ 2.363 kW


Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gemengd woongebied en industriegebied. De gebieden die als gemengd woon- en industriegebied zijn aangeduid, zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. Bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteit niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er geen bezwaar voor de verdere exploitatie van de brouwerij.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De exploitant wenst een nieuwe stoomgenerator en een nieuwe, daarmee samenhangende, stookinstallatie in gebruik te nemen. Daarnaast wordt een nieuwe centrifuge in gebruik genomen en wordt lozingspunt B tijdelijk verlegd.

 

Naast de nieuwe stookinstallatie blijven de bestaande vergunde stookinstallaties als back-up voorlopig behouden, daardoor neemt het totaal vergund vermogen toe maar zal er onder normale exploitatieomstandigheden een afname zijn van de NOx-uitstoot. Dit omdat de nieuwe installatie, uitgerust met rookgasrecuperatie, zorgt voor een uitstootreductie tot circa 20%.

 

Bijkomende geluidshinder wordt niet verwacht, de bijkomende installaties zijn akoestisch geïsoleerd, worden omkast en/of zijn geplaatst in bestaande lokalen.

 

De verplaatsing van lozingspunt B (waterzuivering) heeft geen wezenlijke impact, de debieten wijzigen niet en vormen geen hydraulisch probleem. Bovendien gaat het om een tijdelijke ingreep (tussen 2023 en 2025) in functie van andere lopende projecten.

 

De gevraagde veranderingen hebben geen negatieve invloed op de milieu-impact van het bedrijf, eerder een positieve invloed vermits de NOx-uitstoot zal dalen.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

De gevraagde veranderingen en actualisatie van de vergunning worden gunstig geadviseerd.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van meer dan 5 m³/uur tot en met 50 m³/uur;

verplaatsing lozingspunt

10.1.2°b)

inrichting voor het bereiden van dranken, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied;

+ 74,42 kW

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

- 2,72 kW

39.1.2°

stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van meer dan 500 liter tot en met 5.000 liter;

+ 1 x 695 liter

43.1.3°

stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW.

+ 2.363 kW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

18 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

17 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.