Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08974 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097771. Begijnenvest 2-4. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08974 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097771. Begijnenvest 2-4. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08974 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097771. Begijnenvest 2-4. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022097771

Gegevens van de aanvrager:

de heer Luc Cools met als adres Woluwedal 58 te 1200 Sint-Pieters-Woluwe en NV PUBSTONE met als contactadres Woluwedal 58 te 1200 Brussel

Ligging van het project:

Begijnenvest 2-4 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 4 sectie D nr. 2165W

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

schilderen van de straatgevels, buitenschrijnwerk en kroonlijst

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/98547;

-          12/08/1966: vergunning (1966124) voor verbouwing.

 

Geacht vergunde toestand

 

-          functie: pand met gelijkvloers café;

-          bouwvolume: hoekpand van 3 bouwlagen onder schuin dak.

 

Bestaande toestand

 

-          functie, inricting en bouwvolume: ongewijzigd;

-          voorgevelgevelafwerking:

  • gevels en ramen van de verdiepingen in kaki kleur;
  • zwartgeschilderde bakstenen plint;
  • zwartkleurig gelijkvloers schrijnwerk.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie, inrichting en bouwvolume: ongewijzigd;

-          voorgevelgevelafwerking:

  • gevels en kroonlijst in RAL 9001 (crèmewit);
  • RAL (zuiverwit) voor de ramen van de verdiepingen;
  • de zwartgeschilderde plint blijft behouden;
  • RAL 9005 (zwart) voor het gelijkvloerse schrijnwerk.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de gevels: schilderen van de straatgevels, buitenschrijnwerk en kroonlijst;

-          hde functie, het bouwvolume en de inrichting van het pand maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

8 augustus 2022

21 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde, overdruk - detailhandel (dh) en artikel 2: zone voor wonen - (wo2).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag wenst de voorgevel van een hoekgebouw met gelijkvloers café te overschilderen. De aanvraag heeft geen betrekking op het wijzigingen van de functies. De gekende caféfunctie is inpasbaar in de omgeving. De overige verdiepingen maken geen deel uit van de aanvraag en worden niet beoordeeld.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De stedelijke dienst Monumentenzorg heeft volgend advies uitgebracht:

 

“Geen bezwaar. Het wit schilderen van de gevel zal de beeldwaarde versterken. Neoklassieke gevels waren in oorsprong wit geschilderd. De gevels sluiten opnieuw aan bij de buurpanden en het straatbeeld. Het is niet duidelijk hoe de plint zal worden afgewerkt. Vandaag is deze opgebouwd uit zwartgeschilderde baksteen. Indien onvergund zou er best een plint in blauwe hardsteen voorzien worden. Dit is historisch correcter. Indien vergund dient de zwarte kleur bewaard, op die manier is de baksteen het minst zichtbaar. Het is ook niet duidelijk of de gelijkvloerse invulling en de gesloten bovenlichten in de gevel Begijnenvest vergund zijn. Indien niet, dienen deze uitgesloten van vergunning.”

 

Het bovenvermelde advies wordt deels bijgetreden vanuit ruimtelijk oogpunt.

De witte gevelkleur versterkt de beeldwaarde en ook het wit schilderen van het buitenschrijnwerk versterkt de erfgoedwaarde van het gebouw. Het bovenlicht van de pui is al sinds de verbouwingswerken in 1966 verdwenen. Dit is nefast voor de compositie van de gevelpui, echter is de verhouding zo vergund.

Voor de zwartgeschilderde bakstenen pui is geen informatie te vinden. Ook levert de aanvraag onvoldoende informatie aan om de vergunde toestand te verifiëren. Gelet op de erfgoedversterkende ingrepen in de bovengevel is de bakstenen plint in een donkere kleur inpasbaar. Zoals de stedelijke dienst Monumentenzorg aanhaalt, is een arduinen plint beter, maar met de donkere kleur is de baksteen minder zichtbaar.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

8 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

16 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

14 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

21 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

16 augustus 2022

14 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.