Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08957 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022103283. Nicole Van Goethempad zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08957 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022103283. Nicole Van Goethempad zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08957 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022103283. Nicole Van Goethempad zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022103283

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

Fluvius System Operator (0477445084) met als adres Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle

Ligging van het project:

Nicole Van Goethempad zonder nummer (zn) te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3982C4

waarvan:

 

-     20170412-0007

afdeling 11 sectie L nr. 3982C4 (IVEG - warmtecentrale w@z)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

het aanpassen van de huidige vergunning voor het uitbaten van een warmtecentrale met de opslag van gevaarlijke producten en het gebruik van vaste batterijen

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Op 23 juni 2018 verleende de deputatie een vergunning aan ov IVEG voor het exploiteren van een warmtecentrale (kenmerk OMV_2017001391). De vergunning werd op 12 november 2020 overgenomen door cv Fluvius System Operators (kenmerk OMV_2020132535).

 

Inhoud van de aanvraag

De exploitant vraagt een uitbreiding van de warmtecentrale met opslag van gevaarlijke producten en het gebruik van vaste batterijen.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

12.3.1°

accumulatoren (gebruik van): vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000;

55.000 VAh

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter.

600 kg

 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Nieuw Zuid, goedgekeurd op 17 juli 2014. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel 1 zone voor centrumfuncties (ce1) en artikel 4 zone voor groen (gr1).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een bufferzone. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden, (Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er geen bezwaar tegen het project, dat wordt uitgevoerd in een stedenbouwkundig vergund gebouw.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De aanvrager wil de vergunning voor het uitbaten van een centrale voor warmtelevering op het warmtenet ‘Antwerpen Nieuw Zuid’ beperkt uitbreiden met:

-     de opslag van 600 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;

-     vast opgestelde batterijen, in totaal 55.000 VAh.

 

De gevaarlijke producten betreffen zuurstofbinder en anti-corrosiemiddel die worden gebruikt voor het conditioneren van het rondgepompte water. De producten worden opgeslagen in recipiënten van 20 liter en zouden op lekbakken geplaatst worden. Op de uitvoeringsplannen wordt de locatie van de opslag niet getoond. Het dossier bevat verder geen informatie over de gebruikte producten (samenstelling, gevaareigenschappen, verbruik). Gezien aan de opslag van gevaarlijke producten steeds risico’s zijn verbonden, en voor zover dit nog niet aldus gepland wordt, wordt gevraagd de opslag niet te laten plaatsvinden in de ruimte waar de stookketels opgesteld staan en de ruimte ontoegankelijk te maken voor onbevoegden.

 

De batterijen maken deel uit van een noodstroomvoorziening voor de sturing (IT-netwerk) van de centrale. Het betreffen 5 vast opgestelde batterijen van elk 11.000 VAh.

 

De locatie van de batterijen staat niet op het plan weergegeven. De batterijen dienen opgesteld te worden in een uitsluitend daarvoor bestemde ruimte of kast, conform artikel 5.12.0.3 van Vlarem II. Op basis van het dossier kan dit niet gecontroleerd worden.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Als de algemene en sectorale voorwaarden nageleefd worden, kunnen de hinder en risico’s voor mens en milieu tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden. Omdat dit uit het dossier niet blijkt, wordt voorgesteld als voorwaarde op te nemen de opslag te verbieden in de stookplaats. Er wordt voorwaardelijk gunstig advies gegeven.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

12.3.1°

accumulatoren (gebruik van): vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000;

55.000 VAh

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter.

600 kg

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarde

  1. De opslag van de gevaarlijke producten mag niet gebeuren in de stookplaats en dient te gebeuren boven een voldoende grote inkuiping of lekbak.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

11 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

10 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag, onder volgende voorwaarde:

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarde

  1. De opslag van de gevaarlijke producten mag niet gebeuren in de stookplaats en dient te gebeuren boven een voldoende grote inkuiping of lekbak.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.