Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08975 - Omgevingsvergunning - OMV_2022037640. Henri Van Heurckstraat 3. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08975 - Omgevingsvergunning - OMV_2022037640. Henri Van Heurckstraat 3. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08975 - Omgevingsvergunning - OMV_2022037640. Henri Van Heurckstraat 3. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022037640

Gegevens van de aanvrager:

NV Fast Solutions met als adres Maurice Leytensstraat 18 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Henri Van Heurckstraat 3 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 3 sectie C nr. 950C

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Wijzigen voorgevels

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          23/09/2021: PV van stilleg (11002_2021_14713_VPV) voor werken zonder omgevingsvergunning;

-          21/01/2011: vergunning (3473#10884) voor het wijzigen van de voorgevel van een handelspand;

-          28/02/1947: toelating (18#22474) voor gevel en binnenveranderingen;

-          05/11/1937: toelating (18#8462) voor gevel en binnenveranderingen.

 

Vergund geachte toestand

 

-          functie:

 • handelspand op het gelijkvloers en tussenverdiep;
 • 3 bovenliggende appartementen;

-          bouwvolume:

 • hoekpand met 4 bouwlagen onder plat dak;
 • bouwhoogte Leopoldstraat tot aan de kroonlijst is 15,30 m;
 • bouwhoogte Henri Van Heurckstraat tot aan de kroonlijst is 12,25 m;
 • bouwdiepte van circa 17 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevels in simili bezetting;
 • houten buitenschrijnwerk;
 • plinten en deuromlijstingen in marmer.

 

Huidige toestand

 

-          gevelafwerking:

 • buitenschrijnwerk van het handelspand op gelijkvloers in wit pvc;
 • buitenschrijnwerk van de overige verdiepingen en gelijkvloers in zwart gekleurd hout en donker pvc;
 • voorgevels in beige bepleistering op simili bezetting;
 • voordeur Henri Van Heurckstraat in houten buitenschrijnwerk in zwarte kleur;
 • voorgevel Henri Van Heurckstraat op het gelijkvloers in witte bepleistering;
 • boordsteen in arduin.

 

Gewenste toestand

 

-          gevelafwerking:

 • Leopoldstraat:

-          buitenschrijnwerk op de eerste, tweede en derde verdieping in donker bruin hout;

-          witte bepleistering op isolatie op de voorgevel;

-          balustrade van het balkon op de tweede verdieping wordt vervangen door een balustrade in hetzelfde materiaal als de vorige (in huidige toestand staat er geen);

 • Henri Van Heurckstraat:

-          buitenschrijnwerk op de eerste, tweede en derde verdieping in donker bruin hout;

-          witte bepleistering op isolatie op de voorgevel;

-          derde verdieping in beige bepleistering.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de voorgevels: isoleren, bepleisteren, schrijnwerk;

-          interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

9 juni 2022

19 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

9 juni 2022

20 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

9 juni 2022

8 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel  1:   zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan – RUP Binnenstad volgende punten:

 

-          2.1.1 Culturele, historische en/of esthetische waarde:

In dit gebied wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Dit geldt zowel voor het exterieur en het interieur van gebouwen, als voor de bijhorende buitenruimten. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen en de simili bezetting en horizontale gevellijsten worden bekleed.

-          2.1.2 Harmonieregel en referentiebeeld:

Het isoleren en bepleisteren van 19de-eeuwse lijstgevels is niet kenmerkend in de omgeving.

-          2.1.7 Gevelmaterialen:

Door het isoleren van de gevels verdwijnen de horizontale gevellijsten, de ornamenten onder het balkon op de 2de verdieping en andere geveldetaillering.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:

In CHE-gebied, wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Dit geldt zowel voor het exterieur en het interieur van gebouwen, als voor de bijhorende buitenruimten. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen en de simili bezetting en horizontale gevellijsten worden bekleed.

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:

Het isoleren en bepleisteren van 19de-eeuwse lijstgevels is niet kenmerkend in de omgeving.

 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik

Door het isoleren van de gevels verdwijnen de horizontale gevellijsten, de ornamenten onder het balkon op de 2de verdieping en andere geveldetaillering.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

 

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)

 

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag voorziet geen wijzigingen van de functies. Zowel de handelsfunctie op de onderste verdiepingen, als de woonfunctie op de hogere verdiepingen zijn functioneel inpasbaar in de omgeving en in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het RUP Binnenstad.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De constructieve ingrepen komen de woonkwaliteit ten goede en doen geen afbreuk aan de erfgoedwaarde van het pand.

 

Cultuurhistorische aspecten en visueel-vormelijke elementen

 

De aanvraag heeft betrekking op een laat 19de-eeuws hoekpand in CHE-gebied.
Het advies van de dienst Monumentenzorg luidt als volgt:

 

“Hoewel in de loop van de 20ste eeuw de gevel sterk werd versoberd en voorzien van een nieuwe winkelpui, behield het pand zijn neoclassicistische vormentaal. De inspanningen die geleverd worden voor de vernieuwing van het schrijnwerk door houten ramen naar historisch model, worden gewaardeerd. Geadviseerd wordt om de typedetails van het schrijnwerk voorafgaand aan de bestelling ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst monumentenzorg. De isolatie van de straatgevels wordt ongunstig geadviseerd, daar dit de kenmerkende dieptewerking zou verstoren en de oorspronkelijke gevelelementen, zoals dorpels, gevellijsten en consoles niet langer leesbaar zouden zijn.

 

Dit advies wordt vanuit stedenbouwkundig oogpunt gevolgd. Door het isoleren van de straatgevels verdwijnen inderdaad de oorspronkelijke gevelelementen, wat zorgt voor een vervlakking van het straatbeeld. Zowel in de bouwcode, als in het RUP Binnenstad zijn voorschriften opgenomen die het behoud van deze historische kenmerken nastreven. De aanvraag is hiermee in strijd. Het isoleren van de straatgevels zal worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 1. Typedetails van het schrijnwerk op de verdieping zijn voorafgaand aan de bestelling en de plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het isoleren van de gevels wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

17 maart 2022

Volledig en ontvankelijk

9 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

17 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

16 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

10 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

19 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

17 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

21 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiches van het openbaar onderzoek werden niet correct opgehangen.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

 

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

17 juni 2022

16 juli 2022

0

0

0

0

19 augustus 2022

17 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 1. Typedetails van het schrijnwerk op de verdieping zijn voorafgaand aan de bestelling en de plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het isoleren van de gevels wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.