Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08784 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08784 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08784 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Jaarlijks wordt aan het college een aangepast organisatieplan voorgelegd waarin de werkwijze om sneeuwval en ijzelvorming te bestrijden, wordt toegelicht. Het plan houdt rekening met de ervaringen van de vorige jaren en de samenwerking met verschillende actoren.

Argumentatie

Algemene principes

Het organisatieplan voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van 2022-2023 ziet er als volgt uit:
De periode voor de sneeuw- en ijzelbestrijding in 2022 -2023 gaat in vanaf 1 november 2022 en wordt beëindigd op 1 april 2023. In noodgevallen kan de coördinator van de winterbestrijding beslissen om deze periode alsnog te vervroegen en/of uit te breiden.

De stad Antwerpen werkt op basis van kleurcodes om de wintertoestand in te schatten. De kleurcodes zijn Europees erkend en worden als algemeen aanvaard beschouwd. Op basis van de weersvoorspellingen op maat van stad Antwerpen via weerstations, waarbij ook rekening gehouden wordt met de grondtemperatuur, luchtvochtigheid en reeds aanwezige dooimiddelen, wordt  door de algemene coördinatie beslist welk wintertype van toepassing is.

Er zijn verschillende wintertypes:

 • wintertype GROEN: geen wintertoestand. Bij 101-oproepen is de wachtdienst ter beschikking;
 • wintertype GEEL: de stadsdiensten strooien preventief op bruggen, 100 spoeddiensten en de meest gebruikte fietspaden;
 • wintertype ORANJE: lichte wintertoestand, kans op aanvriezende mist en rijm- en ijzelplekken. Preventief strooien op bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, in- en uitritten van ziekenhuizen en brandweer, grote wijkwegen, routes openbaar vervoer, fietspaden;
 • wintertype ROOD: volledige capaciteit voor sneeuwvrij houden van bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, hulpdiensten, grote wijkwegen, routes openbaar vervoer, kleinere wijkwegen en fietspaden. Bij verwachte sneeuwval kan de coördinator beslissen een preventieve code te rijden (code rood preventief).

De sneeuw- en ijzelbestrijding is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De taakverdeling voor de sneeuw- en ijzelbestrijding wordt als volgt vastgelegd:

Rijwegen

De stad Antwerpen staat in voor alle rijwegen (zowel gemeentewegen, stedelijke gewestwegen als provinciewegen); oversteekplaatsen voor voetgangers en pleinen waar openbare markten worden gehouden. Het Havenbedrijf Antwerpen - Brugge nv en de Vlaamse overheid, agentschap infrastructuur, staan in voor de rijwegen in het havengebied. Het aantal fietsstraten is op korte termijn sterk uitgebreid. Door deze preventief mee in de strooiplannen op te nemen, wordt de veiligheid van het fietsnetwerk verhoogd.

De tunnels van de leien (Gasthuistunnel, Van Eycklei-tunnel, Blauwtorentunnel, Jeanne Brabantstunnel en Jos Brabantstunnel) worden vanaf code ROOD preventief mee opgenomen.

Fietspaden

De stad Antwerpen zal preventief vanaf wintertype GEEL strooiwerken uitvoeren. Er rijdt bij wintertype GEEL een fietspadstrooier uit die preventief de fietsbruggen en plaatsen waar gladheid verwacht wordt, strooit. Bij wintertype ORANJE, ROOD preventief en ROOD algemeen wordt de inzet van de middelen verder opgedreven.

Het Havenbedrijf Antwerpen - Brugge nv staat in voor de fietspaden in het havengebied.

Voetpaden

Alle stedelijke bedrijfseenheden zorgen voor de sneeuw- en ijzelbestrijding vóór het gebouw/de gebouwen waarin zij gevestigd zijn. De huisbewaarders/gebouwverantwoordelijken moeten instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijding vóór het gebouw/de gebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De patrimoniumverantwoordelijken maken zelf afspraken binnen hun bedrijfseenheid. Bij code ROOD krijgen zij een automatische sms vanuit de coördinatie sneeuw en ijzel zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Brandweerzone Antwerpen staat in voor de verzorging van de eigen uitgangswegen; de brandkranen aangeduid door de plaatjes met de rode letter H (strooien zout). Het Havenbedrijf Antwerpen- Brugge nv staat in voor de voetpaden in het havengebied. De Lijn is verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de haltes.

Oproepsysteem

Voor het oproepsysteem bij sneeuw- en ijzelbestrijding voor de komende winterperiode gelden de volgende principes:

 • Zowel tijdens de diensturen, als buiten de diensturen en op zaterdagen, zon- en feestdagen voor de rijbaan of fietspaden: de Politie (telecommandokamer (TCK) Politiezone Antwerpen) meldt gevaarlijke situaties op het GSM-nummer  0471 71 86 99.
 • Enkel TCK Politiezone Antwerpen meldt steeds en uitsluitend alle oproepen voor de sneeuwdienst op het hierboven vermeld nummer. Om alle misverstanden te vermijden dient slechts één instantie (TCK Politiezone Antwerpen) in te staan voor de verwittiging van de wachtdienst. Het politiepersoneel van wacht in de districten of Brandweerzone Antwerpen dient bijgevolg alle gevaarlijke situaties op openbaar domein via het TCK Politiezone Antwerpen te melden.

Werking

Het organisatieschema wordt uitgewerkt rond een ploegensysteem met beurtrol.

    Leiding:

 • Eén coördinator sneeuw en ijzel. Voor de winter 2022 – 2023 zal de afdelingschef van sector Noord dit opnemen. Deze leidinggevende neemt de algemene coördinatie op binnen de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging.
 • De coördinator wordt in de opvolging van sneeuw en ijzel bijgestaan binnen stadsreiniging door de afdelingschef van sector zuid, en de twee afdelingschefs midden. Afwisselend  in een wachtsysteem nemen zij week om week de dagelijkse opvolging op. De leidinggevende die operationeel opvolgt, neemt dagelijks contact met de calamiteitenwacht (vier medewerkers A4 of A5 in de pool) om het verwachte wintertype af te stemmen op basis van de meteo-prognose.
 • Naast de dagelijkse coördinatie zijn volgende leidinggevenden beschikbaar voor de operationele aansturing:
  1. één medewerker is van wacht om de oproepen van TCK Politiezone Antwerpen te dispatchen;
  2. één medewerker is van wacht voor wintertype ORANJE;
  3. één medewerker is van wederoproep voor wintertype ROOD;
  4. de andere medewerkers zijn vrij;
  5. de operationele aansturing wordt na één week doorgegeven in een beurtrol.

    Uitvoering:

    In totaal worden er 58 chauffeurs opgenomen in een roulatiesysteem.

 • er zijn wekelijks twee chauffeurs beschikbaar om voor 101 oproepen te rijden. Negen chauffeurs zijn van dienst om code ORANJE te rijden.  

    Wacht en wederoproep:

 • om op te schalen staan acht chauffeurs van wacht en negen chauffeurs in wederoproep;
 • de medewerkers die niet ingepland staan zijn vrij;
 • bij de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen/Groen worden 28 medewerkers in wacht gezet om manueel te strooien tijdens de weekends en feestdagen van 6.00 uur tot 18.00 uur, na één week wordt de ploeg gewisseld volgens een beurtrol.

     Inzet:

 • er zijn steeds twee chauffeurs van wacht om oproepen van TCK Politiezone Antwerpen op te volgen en eventueel bruggen te strooien (rijwegen en fietspaden);
 • bij weertype ORANJE worden 11 voertuigen met chauffeur ingezet om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven;
 • bij weertype ROOD PREVENTIEF (mogelijke sneeuwval) worden in eerste instantie 18 voertuigen met chauffeur ingezet om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven;
 • bij weertype ROOD ALGEMEEN wordt dit uitgebreid tot 28 voertuigen met chauffeur om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven. Daarnaast worden in de weekends en op feestdagen 28 medewerkers van de dienst Stadsbeheer/Groenvoorziening  opgeroepen om extra te strooien van 6.00 uur tot 18.00 uur;
 • De coördinator kan beslissen om in geval van nood meer medewerkers op te roepen.

Materiaal en dooimiddelen

Het college keurde op 26 maart 2021 (jaarnummer 2494) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van nieuwe strooimachines. Er zijn twee kleinere aanhangwagens aangekocht waar strooiwerken mee gedaan kunnen worden. Dit laat  toe om bij hevige sneeuwval bijvoorbeeld extra op fietsostrades en het ringfietspad te strooien. 

Het college keurde op 24 juli 2020 (jaarnummer 6351) de gunning goed voor de éénmalige aankoop van een pekelmenginstallatie inclusief onderhouds-, herstel-, en wisselstukkencontract van 12 jaar op basis van bestek GAC_2019_01063 aan Aebi Schmidt Nederland B.V., Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0831740.158. Deze pekelmenginstallatie werd in dienst gesteld op sector Noord van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging. Op deze manier is de stad Antwerpen niet afhankelijk van leveranciers voor toevoer van dooimiddelen. Naast de bestaande pekeltanks op sector Noord en sector Midden worden er twee extra pekeltanks gehuurd die op sector Zuid en sector Midden worden geplaatst. Op deze manier worden de strooidiensten voorzien van een strategische reserve en wordt de slagkracht bij meerdaagse inzet verhoogd. 

De zoutvoorraden op sector Noord en sector Midden die aanwezig zijn in zoutsillo's (sector Noord en Midden), en in bulk (sector Noord) worden maximaal aangevuld. Er is een raamcontract voor de aanvoer van dooimiddelen. 

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040104 - Sneeuw- en ijsbestrijding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het organisatieplan 2022-2023 zoals hierboven beschreven goed.

Artikel 2

Het college keurt de routes sneeuw en ijzel die als bijlage zijn toegevoegd goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/SR & SB/GB/G
Opmaken van een wachtdienst voor de uitvoering van het bestrijdingsplan; uitvoering van het bestrijdingsplan in functie van het wintertype.
OS/WH
Er is een dienstverlening van de stad Antwerpen voor 75- plussers of personen met een beperking die zelf geen sneeuw kunnen ruimen. Als zij geen hulp vinden bij buren, familie of vrienden, kunnen ze op het moment dat er sneeuw valt contact opnemen met Werkhaven. Werkhaven maakt de stoep sneeuw- of ijsvrij. OS legt dit voor aan het college dit in een apart besluit.
Alle stedelijke bedrijven
Er is een afsprakenkader rond sneeuw- en ijzelbestrijding rondom stedelijk bedrijfsvastgoed: de bedrijfseenheden zijn zelf verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Ze staan in voor het sneeuwvrij maken van voetpaden en toegangswegen voor en rond de dienstgebouwen en bestellen daarvoor tijdig het nodige materiaal.
OS
 • informeren van de burger over plichten conform bepalingen in politiecodex
 • update van kaarten en kanaal op A-stad
 • werkafspraken maken met districten over klantencontacten
Politiezone Antwerpen
Opvolgen en doorgeven van de strooimeldingen zoals aangegeven in de richtlijnen.
SW
Verwijderen of verplaatsen obstakels op fietspaden, informeren districten en communicatie aan aannemers om bij werken in winterperiode fietspaden maximaal vrij te houden.

Bijlagen