Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08984 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119827. Sint-Vincentiusstraat 79. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08984 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119827. Sint-Vincentiusstraat 79. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08984 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119827. Sint-Vincentiusstraat 79. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022119827

Gegevens van de aanvrager:

Petra Maes met als adres Hoogstraat 16 te 9170 Sint-Gillis-Waas

Ligging van het project:

Sint-Vincentiusstraat 79 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1342C5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

omvormen van een meergezinswoning naar 1 studio en 10 studentenkamers

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          16/07/2004: vergunning (20042347) voor het renoveren van bestaande gevel;

-          04/08/1994: vergunning (410#298) voor een enkelzijdige lichtreclame;

-          15/11/1929: toelating (1929#35158) voor gevelveranderingen;

-          27/09/1929: toelating (1929#34643) voor binnenveranderingen.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: gelijkvloerse winkelwoning en 2 bovenliggende woongelegenheden;

-          hoekpand van 3 bouwlagen plus een zolderruimte onder schuin dak.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: 2 gelijkvloerse, zelfstandige woongelegenheden en 11 bovenliggende studentenkamers plus gemeenschappelijke delen, inclusief de zolderverdieping.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie:

 • 1 gelijkvloerse studio met een netto vloeroppervlakte van circa 37 m²;
 • 10 bovenliggende studentenkamers met gemeenschappelijke delen;

-          bouwvolume: ongewijzigd;

-          gevelafwerking:

 • voorgevels in beige crepi;
 • groen buitenschrijnwerk in pvc.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          verbouwen van een meergezinswoning met complementaire functie detailhandel naar 1 zelfstandige woongelegenheid en 10 studentenkamers met gemeenschappelijke delen;

-          wijzigen van de gevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

22 september 2022

14 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

22 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

PROXIMUS/ Proximus

22 september 2022

23 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

22 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

22 september 2022

30 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte:

        De gelijkvloerse studio beschikt enkel over een niet rechtstreeks toegankelijke buitenruimte.

 • Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:
  Er wordt geen fietsenberging voorzien.
 • Artikel 43 Septische putten:

        De voormalige septische put werd gesupprimeerd en er wordt geen nieuwe voorzien conform artikel 43 van de         bouwcode.

 

 Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.


-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De vergunde meergezinswoning met twee woongelegenheden en één gelijkvloerse handelsfunctie wordt omgevormd naar 10 studentenkamers en een studio. De bestaande en vergunde woonfunctie blijft bijgevolg gewaarborgd en de gelijkvloerse handelsfunctie wordt gesupprimeerd. Gelet op de ligging in woongebied, blijft de functionele inpasbaarheid gegarandeerd.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert na het opleggen van voorwaarden een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging.

Er blijft 1 zelfstandige wooneenheid behouden. De bovenliggende verdiepingen  worden verbouwd tot 10 studentenkamers. Er wordt echter als voorwaarde bij de vergunning opgenomen om de gelijkvloerse studentenkamer om te vormen tot een fietsenberging: 9 studentenkamers met parkeernorm 0,15/kamer: 9 x 0,15 = 1,35.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om volgende stedenbouwkundige redenen niet (volledig) gerealiseerd worden:

Dit perceel betreft een hoekperceel. Door de voorwaarde om op het gelijkvloers voor de studentenkamers een kwalitatieve fietsenberging te voorzien ten koste van de gelijkvloerse kamer, wordt geoordeeld dat de grootte en/of vorm van het perceel het verder niet toelaat om het aantal te realiseren autostalplaatsen op eigen terrein te voorzien.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Echter kan de berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project worden verminderd met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is.

Bijgevolg kan de parkeerbehoefte van de vergunde toestand in mindering gebracht worden voor 1 parkeerplaats. Er verdwijnt 1 zelfstandige woongelegenheid met parkeerbehoefte 1.

Het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein is 1.

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1 – 1 = 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Er is geen fietsenstalling voorzien waardoor de aanvraag strijdig is met artikel 29 van de bouwcode.
Voor de 10 studentenkamers moeten 10 fietsenstallingen voorzien worden. Deze worden bij voorkeur ingericht op het gelijkvloers, en moeten voldoen aan de inrichtingsprincipes uit de bouwcode.


Het advies van de stedelijke dienst Mobiliteit hierover wordt integraal bijgetreden. Studenten verplaatsen zich voornamelijk per fiets waardoor een kwalitatieve fietsenstalling noodzakelijk is om geen hinder naar de omgeving te veroorzaken door de stalling van fietsen op het openbaar domein. Bijgevolg wordt de gelijkvloerse studentenkamer uitgesloten uit de vergunning en dient deze ruimte ingericht te worden als fietsenberging.

 

In de verdere toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van 9 studentenkamers en 1 studio.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het bestaande en vergunde bouwvolume blijft ongewijzigd. Het programma wordt omgevormd van twee appartementen en een handelsruimte naar 9 studentenkamers – door de uitsluiting van één kamer ten behoeve van een fietsenberging – en één zelfstandige woongelegenheid in de vorm van een studio.
 

Deze nieuwe indeling kan gunstig beoordeeld worden. Alle kamers zijn voldoende ruim en genieten van voldoende lichttoetreding. Op de eerste en tweede verdieping worden ruime gemeenschappelijke keukens voorzien en op de derde verdieping wordt nog een extra, kleinere keuken voorzien. Daarnaast worden ook twee badkamers voorzien met telkens twee douches op de eerste en tweede verdieping.
 

Er wordt geoordeeld dat de aanvraag na aanpassing tot 9 studentenkamers en een studio, hierdoor niet leidt tot een overschrijding van de draagkracht van het perceel en het volume en zijn programma in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Het schrijnwerk in de voorgevels werd aangepast. Hierbij werd de kenmerkende T-verdeling van het schrijnwerk behouden maar werden de bovenlichten niet voorzien van beglazing maar van een vast paneel.
 

Het is op basis van de voorgeschiedenis niet mogelijk om te achterhalen of deze ingreep reeds vergund werd in het verleden. Er werd evenwel een vergunning teruggevonden voor gevelwijzigingen uit 2004 (20042347) maar hierbij zijn geen plannen gevoegd.


Er wordt voorgesteld om als voorwaarde bij de vergunning op te nemen dat bij een toekomstige gevelwijziging, de bovenlichten opnieuw in glas te voorzien.


Verder blijft de gevel ongewijzigd waardoor de visuele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Naast het ontbreken van een kwalitatieve fietsenberging, die wel wordt voorzien door ze in voorwaarden op te leggen is de aanvraag ook strijdig met artikels 28 en 43 van de bouwcode. Zo is er geen private buitenruimte voorzien bij de studio en is er geen septische put voorzien.
 

Wat betreft de buitenruimte kan een afwijking worden toegestaan aangezien er achteraan een kleine koer voorzien is en de oorspronkelijk vergunde woongelegenheden ook geen buitenruimte hadden.

Het voorzien van een septische put conform artikel 43 van de bouwcode wordt als voorwaarde bij de vergunning opgenomen.

Als rekening gehouden wordt met de voorwaarden bij de vergunning, geeft de aanvraag geen hinder naar de omgeving en voorziet de aanvraag in voldoende verblijfskwaliteit en gebruiksgemak.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De gelijkvloerse studentenkamer wordt uitgesloten uit de vergunning en dient ingericht te worden als fietsenberging voor minstens 10 fietsen volgens de inrichtingsprincipes van artikel 29 van de bouwcode.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 september 2022

Volledig en ontvankelijk

22 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

21 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De gelijkvloerse studentenkamer wordt uitgesloten uit de vergunning en dient ingericht te worden als fietsenberging voor minstens 10 fietsen volgens de inrichtingsprincipes van artikel 29 van de bouwcode.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.