Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08996 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086713. Boekenberglei 115 en Menegemlei 92. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08996 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086713. Boekenberglei 115 en Menegemlei 92. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_08996 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086713. Boekenberglei 115 en Menegemlei 92. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022086713

Gegevens van de aanvrager:

de heer Ali Sahan met als adres Schanslaan 26 te 2150 Borsbeek

Ligging van het project:

Boekenberglei 115 en Menegemlei 92 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 32 sectie B nr. 538H9

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

functiewijziging en verbouwing van reca met woonst naar 2 eengezinswonigen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          26/10/1978: vergunning (627#29239) voor het opbouwen van 2 verdiepingen op bestaand gelijkvloers;

-          21/08/1974: vergunning (627#27811) voor het plaatsen van lichtreclame.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand

 

-          functie:

 • gelijkvloerse verdieping: restaurant;
 • bovenliggende verdiepingen: wonen;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • doorlopend bouwblok aan Boekenberglei en Menegemlei;
 • koer met een oppervlakte van circa 6 m²;

-          gevelafwerking:

 • Boekenberglei:

-          gelijkvloerse verdieping: glazen vitrine met reclamebord;

-          bovenliggende verdiepingen: gevelbepleistering met summiere decoratie en aluminium buitenschrijnwerk;

 • Menegemlei:

-          gelijkvloerse verdieping: bepleistering en houten buitenschrijnwerk;

-          bovenliggende verdiepingen: rode gevelsteen en aluminium buitenschrijnwerk.

 

Bestaande toestand

 

conform vergunde toestand, uitgezonderd:

-          gevelafwerking:

 • Menegemlei: gelijkvloerse verdieping: rode gevelsteen en houten buitenschrijnwerk, groen geschilderd.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie:

 • Boekenberglei: eengezinswoning met een netto-vloeroppervlakte van circa 173 m²;
 • Menegemlei: eengezinswoning met een netto-vloeroppervlakte van circa 123,5 m²;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • doorlopend bouwblok aan Boekenberglei en Menegemlei;
 • ontpitting van het binnengebied met een koer van circa 10 m² voor elke eengezinswoning;

-          gevelafwerking:

 • Boekenberglei:

-          zandkleurige bepleistering met arduinen gevelplint;

-          grijs pvc buitenschrijnwerk;

 • Menegemlei:

-          lichtgrijze bepleistering met arduinen gevelplint;

-          grijs pvc buitenschrijnwerk.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de functie van reca met woning naar 2 eengezinswoningen;

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevels;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Fluvius System Operator/ Fluvius

19 september 2022

27 september 2022

Geen advies

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

19 september 2022

27 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

19 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

19 september 2022

4 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

19 september 2022

26 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 27 Open ruimte:

Het perceel heeft een oppervlakte van circa 136 m² waarvan minimaal 20% op het niveau van het maaiveld onbebouwd moet zijn, in dit geval minimaal 27 m². In het voorliggende project is er 22 m² onbebouwde ruimte voorzien.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

De opstand van de scheimuur op de nieuwe perceelsgrens dient minimaal 0,30 m te zijn ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak. Verder dient de scheimuur te worden uitgevoerd in massief, ongeperforeerd materiaal.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Het betreft een pand aan de Boekenberglei dat doorloopt naar de Menegemlei. Het pand grenst aan het hoekpand van het bouwblok. De gelijkvloerse verdieping betreft een reca-functie. Langs beide zijden van de bouwblokrand is een hoofdgebouw met woonfuncties op de verdiepingen. De hoofdgebouwen zijn verbonden door een entresolvolume.

 

De aanvraag betreft een functiewijziging naar twee eengezinswoningen. Eén eengezinswoning gericht naar de Boekenberglei en één naar de Menegemlei. De woningen worden van elkaar afgescheiden door een nieuwe erfscheiding.

 

Het perceel is gelegen in woongebied. De omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen, waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

 

Voor de functiewijziging van de reca werd eveneens een gunstig advies ontvangen van de stedelijke dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie.

 

Gunstig advies voor de functiewijziging van (voormalige, vergunde) reca-ruimte naar woonruimte, gelijkvloers in een pand gelegen buiten de afgebakende kernwinkelgebieden (verspreide bewinkeling). Gelet op het principe van clustering winkelvloeroppervlakte in afgebakende kernen, is behoud van commerciële ruimte in de zone voor verspreide bewinkeling niet op te leggen en kan er gelijkvloers woonruimte voorzien worden.”

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Inzake volumetrie betreffen de wijzigingen de afbraak van een deel van het gelijkvloers voor een buitenruimte ten behoeve van de eengezinswoningen. Verder wordt de entresol ter hoogte van de tweede verdieping uitgebreid tot tegen de achtergevel van de woning langs de Menegemlei. De volume-uitbreiding wordt tegen de bestaande scheidingsmuur van het aangrenzend hoekpand voorzien en ingericht als verticale circulatie voor de woning.

 

Het perceel heeft een oppervlakte van circa 136 m² waarvan conform artikel 27 van de bouwcode minimaal 20% op het niveau van het maaiveld onbebouwd moet zijn, in dit geval minimaal 27 m². In het voorliggende project wordt een deel ontpit waardoor er 22 m² onbebouwde ruimte voorzien wordt. Gezien de ligging van het perceel grenzend aan het hoekpand, is het behoud van de entresol tegen de scheiding van het hoekpand logisch. De onbebouwde ruimte is gericht naar het binnengebied. Bijgevolg kan een afwijking op de bouwcode worden toegestaan.

 

De aanvraag is inzake schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid inpasbaar in de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

Beide gevels worden gewijzigd naar gevels voor een woonfunctie met op de gelijkvloerse verdieping een levendige plint. De gevels worden geïsoleerd en afgewerkt met een lichtkleurige pleisterlaag.

 

Het na-isoleren van de gevels en voorgestelde afwerking zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd.

 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Dit detail eigen aan de stedelijke context dient behouden te blijven.

 

Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, deksteen…) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het is onduidelijk of een opstand van de scheimuur op de nieuwe perceelsgrens minimaal 0,30 m bedraagt ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak. Dit is verplicht conform artikel 34 van de bouwcode. Met het oog op het voorkomen van brandoverslag kan van dit artikel enkel afgeweken worden als de brandwerendheid van de daken voldoende is. Dit wordt als voorwaarde opgenomen.

Verder dient de scheimuur te worden uitgevoerd in massief, ongeperforeerd materiaal.

 

Bij het plaatsen van buitengevelisolatie dient er aandacht besteed te worden aan een aantal voorwaarden in functie van het inpalmen van het openbaar domein.

 

Wanneer de nieuwe constructie tot op het openbaar domein komt moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten ten allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met stedelijke dienst Openbaar domein.

 

Mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, is de aanvraag in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging. Er komt 1 wooneenheid bij.

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1

De werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om volgende stedenbouwkundige redenen niet (volledig) gerealiseerd worden:

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een pand met een perceelsbreedte van minder dan of gelijk aan 8 m. Volgens artikel 12 §3, 1° (Levendige plint) van de bouwcode is een toegangspoort voor een autobergplaats niet toegelaten.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

In de bestaande toestand is er een restaurant op het gelijkvloers. Een horecazaak van beperkte omvang moet niet in eigen parkeerplaatsen voorzien. De parkeerbehoefte van het restaurant is bijgevolg 0. Hierdoor is ook de bijstelling 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 1 plaatsen.

 

Fietsvoorziening

 

Voor de bijkomende wooneenheid moeten 3 fietsstalplaatsen voorzien worden. Deze moeten op eigen terrein voorzien worden. Er kunnen geen fietsenstallingen op de koer voorzien worden omdat deze enkel toegankelijk is door de leefkeuken. Dat maakt dat deze niet bruikbaar zijn. Als voorwaarde wordt opgenomen 3 fietsstalplaatsen op eigen terrein te voorzien dichtbij de toegang van de woning, eventueel door de gelijkvloerse berging mee te voorzien voor fietsstalplaatsen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De isolatie is samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm.
 1. De arrière-corps is te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.
 1. De bestaande elementen in natuursteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.
 1. Onderaan de gevels is een plint te voorzien van minimaal 60 cm. De plint steekt voorbij het gevelvlak.
 1. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.
 1. De nieuwe constructie moet worden aangesloten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.
 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de stedelijke dienst Openbaar domein.
 1. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).
 1. Enkelvoudige scheidingsmuren zijn te voorzien in massief, ongeperforeerd materiaal, conform artikel 34 van de bouwcode.
 1. 3 fietsstalplaatsen op eigen terrein te voorzien dichtbij de toegang van de woning, eventueel door de gelijkvloerse berging mee te voorzien voor fietsstalplaatsen.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

2 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De isolatie is samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm.
 1. De arrière-corps is te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.
 1. De bestaande elementen in natuursteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.
 1. Onderaan de gevels is een plint te voorzien van minimaal 60 cm. De plint steekt voorbij het gevelvlak.
 1. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.
 1. De nieuwe constructie moet worden aangesloten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.
 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de stedelijke dienst Openbaar domein.
 1. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).
 1. Enkelvoudige scheidingsmuren zijn te voorzien in massief, ongeperforeerd materiaal, conform artikel 34 van de bouwcode.
 1. 3 fietsstalplaatsen op eigen terrein te voorzien dichtbij de toegang van de woning, eventueel door de gelijkvloerse berging mee te voorzien voor fietsstalplaatsen.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.