Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08966 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022087326. Ernest Van Dijckkaai 37, Steenplein 1 - 4. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08966 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022087326. Ernest Van Dijckkaai 37, Steenplein 1 - 4. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08966 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022087326. Ernest Van Dijckkaai 37, Steenplein 1 - 4. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022087326

Gegevens van de aanvrager:

de heer Bob Samson met als adres Heidestraat 90 te 9050 Gent, DE VLAAMSE WATERWEG met als adres Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 te 2018 Antwerpen, de heer Freek Speleman met als adres Filip de Pillecynlaan 22 te 9111 Sint-Niklaas, de heer Niels Vanmassenhove met als adres Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende en de heer Wim Dauwe met als adres Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Ernest Van Dijckkaai 37, Steenplein 1 - 4 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nrs. 1636/7, 1636/5, 1636C, afdeling 4 sectie D nrs. 57/2D, 57/2B, 57/2E en 3417/2C

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

stabiliseren van de kaaimuur

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/10/2021: vergunning (OMV_2018128729) voor AMT Antwerpen Oost-Vlaanderen aanvraag aanpassing stortstrategie baggerspecie tgv. aanleg Oosterweelverbinding;

-          02/03/2021: vergunning (OMV_2020157753) voor het slopen van een vrijstaand gebouw, gekend als de Cruiseterminal, met aanhorigheden (hellingen, trappen en hekwerk).

 

Vergunde toestand

 

-          bestaande kaaimuren.

 

Bestaande toestand

 

-          bestaande kaaimuren.

 

Nieuwe toestand

 

-          stabilisatie van de kaaimuren vanaf de Brabotunnel (Ernest Van Dijckkaai) tot aan de inham ter hoogte van het Steenplein:

  • stabilisatie van de huidige kaaimuur;
  • nieuwe langsriolering en vervanging van de huidige Suikerrui door een valput en leiding;
  • het bovenste deel van de bestaande kaaimuur wordt afgebroken en vervangen door een betonnen kesp;
  • bovenop deze kesp worden nieuwe dekstenen en gerecupereerde kasseien geplaatst;
  • het bodempeil wordt gebaggerd/genivelleerd;
  • steunberm en bodembescherming;

-          rekening houdend met de toekomstige nieuwe invulling van de kaaien conform het Masterplan Scheldekaaien.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          stabiliseren van de kaaimuur vanaf de Brabotunnel (Ernest Van Dijckkaai) tot aan de inham ter hoogte van het Steenplein.

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

22 september 2022

24 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

22 september 2022

7 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

22 september 2022

13 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

22 september 2022

7 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

22 september 2022

25 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

22 september 2022

26 september 2022

Stadsontwikkeling/ Team Stadsbouwmeester/ Integrale Kwaliteitskamer

22 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening, (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening, (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. Het gebied dat als oeverstrook met bijzondere bestemming is aangeduid, is bestemd voor de heraanleg van de kaaien: buurtrecreatie alsmede toeristische en havenactiviteiten kunnen er samengaan; alleen werken en handelingen die daarmee verband houden zijn er toegelaten.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft het stabiliseren van de kaaimuren tussen de Vlasmarkt en het Steenplein. Deze werken zijn functioneel inpasbaar met het oog op de geplande heraanleg van de Scheldekaaien. Dit project wordt samen gezien met het project van de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van het Zuiderterras, waarvoor eerder advies verleend werd. De werken kaderen in het groter geheel van het Sigmaplan en van het project voor de herinrichting en renovatie van de Scheldekaaien te Antwerpen.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De aangevraagde werken hebben geen directe impact op het uitzicht van de kaaien. De aanleg van de kaaien wordt in een andere aanvraag behandeld.

 

Cultuurhistorische aspecten

 

De historische kaaimuur is opgenomen op de bij ministerieel besluit van 14 maart 2019 vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het project werd vooraf besproken met de stedelijke dienst Monumentenzorg en aan de aanvraag werd een motivatienota ‘erfgoed en archeologie’ toegevoegd.

 

Het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg is voorwaardelijk gunstig:

 

“De ingrepen die noodzakelijk zijn voor de stabilisatie van de kaaimuur hebben een relatief sterke impact op de historische structuur, waarvan de bovenzijde ten behoeve van een nieuwe betonnen kesp verwijderd dient te worden. Ter hoogte van de inham van het Steenplein kan de historische muur daarentegen volledig bewaard blijven. De bij het dossier gevoegde erfgoednota verduidelijkt en beargumenteert de noodzaak van de ingrepen.

 

Vanuit de zorg om dit historisch relict betreurt de dienst Monumentenzorg deze aantasting van de oorspronkelijke structuur, onder meer de afbraak van de oorspronkelijke infrastructuur voor waterpersleidingen die zich achter de kaaimuur bevindt. Uit de erfgoednota blijkt wel dat waar mogelijk zorgvuldig zal omgegaan worden met de muur en de bijhorende infrastructuur, zoals de bolders, wrijfhouten, ladders. De in de erfgoednota aangegeven engagementen aangaande de herstelling of reconstructie van de historische elementen dienen zorgvuldig opgevolgd te worden.”

 

Dit laatste wordt als voorwaarde opgelegd.

 

Bodemreliëf

 

Het projectgebied bevindt zich binnen een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is binnen een woon- en recreatiefgebied gelegen met een oppervlakte boven 300 m² (42.547 m²)  en een ingreep boven 100 m² (2.500 m²). Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor een archeologienota verplicht.

 

De archeologienota werd opgemaakt door GATE en waarvan akte door het agentschap Onroerend Erfgoed op 05/09/2022 (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23467). Het programma van maatregelen schrijft een archeologische werfbegeleiding voor. Dit onderzoek dient verplicht te worden uitgevoerd tijdens de geplande werkzaamheden.

 

Vanuit het oogpunt archeologie worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          De bouwheer voert het programma van maatregelen uit, namelijk een archeologische werfbegeleiding, conform de bepalingen uit de opgestelde archeologienota (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23467).

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het voorwerp van de aanvraag betreft de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van het Steenplein te Antwerpen. Dit houdt o.a. in het baggeren van de sedimentatie en nivelleren van het bodempeil, plaatsen van een steunberm en bodembescherming, het uitvoeren van injecties in de kaaimuur,  een tijdelijke bouwput (15 m-mv) uitgraven achter de huidige kaaimuur, het opbreken van de kaaimuurhoofd, enz. De bijhorende omgevingsvergunning of melding voor een eventuele grondwaterverlaging wordt overgelaten aan de aannemer.

 

Voor dit project wordt een project-m.e.r.-screening opgemaakt. Door de ligging van het project in een SBZ (speciale beschermingszone) wordt eveneens een passende beoordeling opgemaakt. Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen betekenisvolle impact is op het habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent”.

 

Vanuit milieuoogpunt zijn er geen bezwaren. Wel dient er nagegaan worden of het project geen betrekking heeft op aanvraag tot natte en droge infrstructuur met openbaar karakter zoals gestipuleerd in de Vlaamse lijst categorie 5 a).

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies van het college

 

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bouwheer voert het programma van maatregelen uit, namelijk een archeologische werfbegeleiding, conform de bepalingen uit de opgestelde archeologienota (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23467).

2. De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

3. De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

4. De in de erfgoednota aangegeven engagementen aangaande de herstelling of reconstructie van de historische elementen dienen zorgvuldig opgevolgd te worden.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

3 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

1 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

8 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

3 oktober 2022

1 november 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag, onder volgende voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bouwheer voert het programma van maatregelen uit, namelijk een archeologische werfbegeleiding, conform de bepalingen uit de opgestelde archeologienota (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23467).

2. De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

3. De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

4. De in de erfgoednota aangegeven engagementen aangaande de herstelling of reconstructie van de historische elementen dienen zorgvuldig opgevolgd te worden.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.