Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_CBS_09033 - Digitale werkplek. Ondersteuning smartphones - Stopzetting dienstverleningsovereenkomst met Werkhaven vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09033 - Digitale werkplek. Ondersteuning smartphones - Stopzetting dienstverleningsovereenkomst met Werkhaven vzw - Goedkeuring 2022_CBS_09033 - Digitale werkplek. Ondersteuning smartphones - Stopzetting dienstverleningsovereenkomst met Werkhaven vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De meeste medewerkers van stad en OCMW Antwerpen en MPA ontvingen een smartphone. Dit kadert binnen het project Smartphone 2.0. waarvan het managementteam op 24 juni 2020 (jaarnummer 120) de beleidsvisie en principes, inclusief de uitwerking ervan, goedkeurde.

Op 26 augustus 2020 (jaarnummer 128) keurde het managementteam de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partners goed in het kader van het project smartphones 2.0. AG Digipolis Antwerpen werd als IT partner van de stad en OCMW Antwerpen en MPA in eerste instantie belast met de uitrol en technische ondersteuning van dit project. Daarnaast werd beslist dat ook de afdeling Werkhaven van de stad Antwerpen in het kader van het realiseren van zijn sociaal economische doelstelling, een deel van de taken kan uitvoeren.


Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5635) keurde het college de dienstverleningsovereenkomst goed tussen de stad en OCMW Antwerpen en AG Digipolis met betrekking tot de afspraken over de aflevering en nazorg van smartphones door Werkhaven.

Argumentatie

De technische ondersteuning m.b.t. smartphones loopt de laatste maanden ondermaats. De oorzaak is een structureel tekort aan voldoende geschikte medewerkers en instructeurs binnen Werkhaven om deze taken uit te oefenen. Het gevolg is een stijgend aantal onbehandelde aanvragen en langere doorlooptijd. Sinds begin 2022 staan er gemiddeld ruim 300 tickets open. 

De dienstverleningsovereenkomst loopt in principe tot 1 september 2024, maar elke partij kan tussentijds om een overleg verzoeken om deze overeenkomst te evalueren. De strategisch coördinator en chief digital officer stellen voor de dienstverleningsovereenkomst stop te zetten met ingang van 1 januari 2023. Ondertussen wordt een alternatieve oplossingen in beeld gebracht. Als uitgangspunt wordt een gesloten portefeuille vooropgesteld met de huidige gebudgetteerde personeelskost van Werkhaven als plafond.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de stopzetting van de dienstverleningsovereenkomst tussen de stad en AG Digipolis Antwerpen voor de technische ondersteuning van smartphones door Werkhaven goed, met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan:

Dienst
Opdracht
Strategisch coördinator (P&O) en Chief digital officer (CDO)Uitwerken van een alternatief aanbod voor de technische ondersteuning van de werksmartphones van medewerkers van Stad / OCMW en MPA