Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08991 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117618. Marie-Josélaan 4. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08991 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117618. Marie-Josélaan 4. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_08991 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117618. Marie-Josélaan 4. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022117618

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Melanie Van den Plas met als adres De Burburestraat 11 bus 10 te 2000 Antwerpen en de heer Michael Van Vaerenbergh met als adres De Burburestraat 11 bus 10 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Marie-Josélaan 4 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 23 sectie C nr. 236F4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning zonder volume-uitbreiding

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Geacht vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • bestaande uit 3 bouwlagen onder plat dak;
 • kroonlijst van 9,32 m;
 • breedte van de voorgevel van 9,27 m;
 • bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping van 16,15 m;
 • bouwdiepte van de verdiepingen langsheen de rechter perceelgrens van circa 12 m en langsheen de linker perceelgrens van circa 14,5 m;

-          gevelafwerking:

 • gevel afgewerkt met gele baksteen;
 • dorpels uit blauwe hardsteen;
 • voor de raamopeningen op de eerste verdieping balustrades;
 • in de voorgevel 2 garagepoorten;

-          inrichting:

 • 2 autostalplaatsen;
 • achteraan de woning ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping een terras 20 m² uit betontegels;
 • ter hoogte van de eerste verdieping een terras van 30 m² met een trap naar tuin.

 

Bestaande toestand

 

-          conform de geacht vergunde toestand met uitzondering van kleine interne en beperkte structurele wijzigingen;

-          gevelafwerking:

 • voordeur uit hout, wit geschilderd;
 • garagepoorten uit witte pvc;
 • kroonlijst in witte pvc;
 • buitenschrijnwerk uit witte pvc;

-          inrichting:

 • voortuin met verharding die toegang geeft tot de voordeur en garagepoorten met ertussen een kiezelstrook;
 • rechter perceelgrens van de voortuin afgeschermd door een 0,6 m hoge haag;
 • tuinafsluitingen van de achtertuin uit bakstenen muren van 2,04 m hoogte.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • gewijzigde interne indeling;
 • structurele ingrepen;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel ter hoogte van de verdiepingen afgewerkt met baksteen in lichte kleur en ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping afgewerkt met groen aluminium gevelbekleding waarin ook de garagepoorten worden verwerkt;
 • achtergevel afgewerkt met witte bepleistering;
 • geïsoleerde gevels;
 • verdwenen balustrades aan de voorgevel;
 • gewijzigde raamopeningen en raamindeling van de achtergevel;
 • buitenschrijnwerk vervangen door donker grijsgroen aluminium waarbij het bestaande raamkader ter hoogte van de eerste verdieping vervangen wordt door een nieuwe variant;
 • kroonlijst in wit aluminium;
 • trapleuning en de balustrade van het terras op de eerste verdieping aan de achtergevel vervangen door een metalen variant;

-          inrichting: groter terras van circa 30 m² ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de voor- en achtergevel (isoleren, afwerken, wijzigen raamopeningen en schrijnwerk, …);

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht en artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:

De voorziene groene gevelbekleding ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping is niet kenmerkend in het straatbeeld. De doorlopende rollagen in het gevelmetselwerk ter hoogte van de bovenliggende verdiepingen is niet kenmerkend in de straat, deze verdiepingen worden in de buurt als één geheel uitgewerkt zonder verdere verdeling.

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:

De nieuw ingerichte verblijfsruimtes op de gelijkvloerse verdieping hebben geen minimale vrije hoogte van 2,6 m.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De bestemming van de eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het bouwvolume wijzigt niet. De werken gebeuren in functie van een beter intern ruimtegebruik.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Dit deel van de Marie-Josélaan wordt gekenmerkt door woningen van drie bouwlagen met plat dak waarbij alle gevelschrijnwerk in éénzelfde kleur uitgevoerd is.

De desbetreffende eengezinswoning werd samen met het rechter buurpand ontworpen en waren oorspronkelijk zowel planmatig als in geveluitwerking elkaars spiegelbeeld. Het gelijkvloers is uitgewerkt als verdiepingshoge plint en bovenliggend een twee bouwlagen hoog gevelvlak in lichtkleurig metselwerk. Door deze verdeling in plint en bovenbouw vertaalt het aspect van de achterliggende bel-étagewoning zich op een eenvoudige en logische manier in het straatbeeld. 

 

Naast interne werken voorziet de aanvraag ook grondig wijzigingen aan de straatgevel waardoor deze leesbaarheid in het gedrang komt.

 

De natuurstenen accenten in de bestaande gelijkvloerse plint verdwijnen achter doorlopende gesloten groene aluminium bekleding die enkel doorbroken wordt door de beglaasde inkompartij. Hierin refereert het voorgevelontwerp zich nog steeds naar de oorspronkelijke vertaling van de bel-étagewoning in de gevel. Zowel de hoogte van de buurplint als de bovenliggende alu afdekplaat worden in de aanvraag overgenomen.

Maar waar bij het buurpand een antracietkleurige aluminium strook de natuurstenen sierlijst bedekt, wordt in het nieuwe gevelontwerp bewust gekozen voor een witte aluminium afdekplaat die de groene aluminium plint van de bakstenen bovenbouw onderscheidt en samen met de witte aluminium dakrand ook het bakstenen gevelvlak begrenst.

 

Dit gevelvlak wordt na-geïsoleerd en afgewerkt met horizontaal gestapelde steenstrips in lichte kleur. Doorlopend rollagen en gevelbrede grijsgroene aluminium dorpels onderbreken visueel het gevelvlak waardoor een uitgesproken horizontale gevelverdeling ontstaat die de gevel opdeelt in ongelijk gestapelde delen.

Door de na-isolatie en het verwijderen van onder andere de bestaande dorpels, liggen de ramen op tweede verdieping niet langer in lijn met van het rechter buurpand en versnippert de leesbaarheid van de gevel verder.

 

Nieuw grijs-groen aluminium buitenschrijnwerk vervangt het bestaande PVC buitenschrijnwerk.

Door het gebruik van een uitgebreid kleurenpalet en van niet kenmerkende horizontale elementen verdwijnt de historische visuele band met de rechterbuur en bij uitbreiding zelf in het aanwezige referentiebeeld van de straat. Het gevelontwerp ambieert hierdoor eerder een solitaire positie dan een inpasbaarheid in het straatbeeld en voldoet bijgevolg niet aan artikel 6 van de bouwcode.

 

Door het beperken van alle aluminium elementen tot één kleur en het beperken van de horizontale elementen kan de visuele inpasbaarheid van de voorgevel alsnog bekomen en herwonnen worden. Deze minimale ingrepen worden dan ook als voorwaarden in de vergunning opgenomen.

 

Ook de huidige bakstenen achtergevel wordt na-geïsoleerd en afgewerkt in witte gevelpleister. Nieuwe raamopeningen worden op het gelijkvloers voorzien en alle buitenschrijnwerk wordt vervangen door grijsgroen aluminium buitenschrijnwerk.

 

Als voorwaarde wordt opgelegd dat de isolatie plus afwerkingsmateriaal uitgevoerd worden zodat de gevelafwerking in steenstrips gelijk komt te liggen met de bestaande gevelafwerking en die van de buren.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden is de woning visueel inpasbaar in het referentiebeeld.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Door het voorzien van een verlaagd plafond daalt de vrije hoogte in de nieuw ingerichte verblijfsruimtes op de gelijkvloerse verdieping van 2,55 m naar 2,40 m. Dit is strijdig met artikel 21 uit de bouwcode wat een minimale vrije hoogte van 2,60 m oplegt.

Met een beperkte afwijking van 5 cm is een vrije hoogte van 2,55 m aanvaardbaar waardoor de gebruiker de mogelijkheid geboden wordt om het vals plafond niet uit te voeren en de ruimtes alsnog als verblijfsruimtes te gebruiken. Indien het vals plafond wel uitgevoerd wordt, kunnen deze ruimtes niet als verblijfsruimte gebruikt worden.   

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Alle aluminium voorgevelelementen dienen in éénzelfde kleur uitgevoerd te worden, te kiezen uit het voorgestelde kleurenpalet.

3. De doorlopende rollaag onder de ramen van de tweede verdieping wordt niet uitgevoerd.

4. De raamdorpels beperken zich tot de breedte van de raamopeningen.

5. Beide raamopeningen op de tweede verdieping van de voorgevel moeten uitgelijnd worden op de raamopeningen van de rechterbuur, zijnde de antraciete raamkaders of de raamopening zelf.

6. De gelijkvloerse bureaus en hobbykamer kunnen enkel als verblijfruimte gebruikt worden indien het vals plafond niet uitgevoerd wordt en de vrije hoogte daar minimaal 2,55 m bedraagt.

7. De afwerkdikte van de na-isolatie en steenstrips moet gelijk liggen met het bestaande gevelvlak en de gevelafwerking van de buurpanden.

8. Geen vergunning wordt verleend voor alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

9 september 2022

Volledig en ontvankelijk

23 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

22 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Alle aluminium voorgevelelementen dienen in éénzelfde kleur uitgevoerd te worden, te kiezen uit het voorgestelde kleurenpalet.

3. De doorlopende rollaag onder de ramen van de tweede verdieping wordt niet uitgevoerd.

4. De raamdorpels beperken zich tot de breedte van de raamopeningen.

5. Beide raamopeningen op de tweede verdieping van de voorgevel moeten uitgelijnd worden op de raamopeningen van de rechterbuur, zijnde de antraciete raamkaders of de raamopening zelf.

6. De gelijkvloerse bureaus en hobbykamer kunnen enkel als verblijfruimte gebruikt worden indien het vals plafond niet uitgevoerd wordt en de vrije hoogte daar minimaal 2,55 m bedraagt.

7. De afwerkdikte van de na-isolatie en steenstrips moet gelijk liggen met het bestaande gevelvlak en de gevelafwerking van de buurpanden.

8. Geen vergunning wordt verleend voor alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.