Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08908 - Ondersteuningsproduct - Woonstad - Tussentijdse schuldvordering subsidie aan OVAM in kader van project asbestafbouw. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08908 - Ondersteuningsproduct - Woonstad - Tussentijdse schuldvordering subsidie aan OVAM in kader van project asbestafbouw. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08908 - Ondersteuningsproduct - Woonstad - Tussentijdse schuldvordering subsidie aan OVAM in kader van project asbestafbouw. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het impulsproject “Antwerpse Woningen Asbestvrij Makenâ€� (AWAM), goedgekeurd door het college op 31 augustus 2018 (jaarnummer 7877) kadert in de Vlaamse beleidsdoelstelling ’Asbestveilig Vlaanderen 2040’. 

Op 3 april 2019 kende de Vlaamse regering bij ministerieel besluit de toekenning van de subsidie aan de stad Antwerpen goed.

Op 6 april 2020 (jaarnummer 219) keurde de gemeenteraad het "subsidiereglement verwijdering asbest" goed, dat voor het laatst werd gewijzigd op 14 december 2020 (jaarnummer 750).

In kader van het ministerieel besluit van 3 april 2019 kan stad Antwerpen een tussentijdse schuldvordering aan Vlaanderen (OVAM) indienen, met inbegrip van een rapportage, om:

  • de reeds uitbetaalde ondersteuning aan deskundigen en aannemers terug te vorderen; 
  • de variabele projectcoördinatievergoeding, afhankelijk van het aantal locaties, te ontvangen.

Het college keurde op 17 juni 2022 (jaarnummer 5085), 19 augustus 2022 (jaarnummer 6856) en 9 september 2022 (jaarnummer 7409) de tussentijdse schuldvorderingen aan OVAM goed.

Argumentatie

De stad heeft, in de periode van 8 juli 2022 tot en met 30 september 2022, 12.462,75 euro ondersteuning aan de deskundigen uitbetaald. Hiervan kan 12.460,00 euro teruggevorderd worden van de OVAM. De totaalbedragen moeten worden afgerond naar het lagere tiental overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3,3° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0104 - Veilige en gezonde woningen
2WNS010403 - Conforme woningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de tussentijdse schuldvordering van 12.460,00 EUR aan OVAM in kader van het project asbestafbouw, perceel groepsverwijdering leidingisolatie en vloerbekleding, goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
OND 0842.399.963
12.460,00 EURbudgetplaats: 5401510000
budgetpositie: 74050300
functiegebied: 2WNS010403A00000
subsidie: OVAM_ASBESTVERW_LB
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA050629
budgetperiode: 2200
NVT

Bijlagen