Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08923 - District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08923 - District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_CBS_08923 - District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning Opdracht SWOU11545CGoedkeuring college9 april 2021
2994
GunningsbriefVerzonden13 april 2021

wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw)
WO1, ten laste van stad Antwerpen, 83.896,55 EURGoedkeuring college15 oktober 2021
8365

Op 9 april 2021 (jaarnummer 2994) gunde het college de wegeniswerken in de Argentiniëlaan - Ekersesteenweg, district Antwerpen, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 tegen de som van 373.469,15 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van de opdracht SWOU11545C.

In de zitting van 15 oktober 2021 (jaarnummer 8365) keurde het college de wijziging opdracht 1 goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling  maakte de eindafrekening op.

Argumentatie

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast. Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.

OmschrijvingStad
Inschrijvingsprijs
373.469,15
WO in meer
83.896,55
Vermoedelijke hoeveelheid in meer
208.610,95
Vermoedelijke hoeveelheid in min-140.827,96
prijsherziening
29.608,16
afrondingsfout eenheidsprijzen-0,02
Totaal
554.756,83
21% btw
116.498,93
Algemeen totaal
671.255,76
Vastgelegd budget
608.753,74
Tekort budget
-62.502,02

Tijdens de uitvoering werd vastgesteld dat onder de te verwijderen beplantingen funderingsmaterialen aanwezig waren. Dit resulteerde in bijkomend afvoer van funderingsmateriaal, bijkomend grondwerk en bijkomende aanleg van teelaarde.
Bij het vernieuwen van de verharding ter hoogte van de stadsmagazijnen werd ook de aanwezige dienstriolering vernieuwd.
Door de sterke prijsstijgingen is de index van de asfaltwerken gestegen tot 22%, en deze marge werd bij budgettering niet voorzien.
Ook het budget voor het te plaatsen hekwerk is door de sterke prijsstijgingen niet voldoende hoog ingeschat bij opmaak van de opdracht.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd: 
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van de stad
4005441608 Gunning
402.169,25
0,00
4005466500
94.918,18
0,00
4005471198 Wijziging opdracht 1
111.666,31
110.876,97
4105061627 Bijkomende vastlegging
62.502,02
62.502,02

Het goed te keuren bedrag van vorderingsstaat 08 is 173.378,99 EUR (inclusief btw). Op bestelbon 4005471198 is echter nog maar 110 876,97 EUR beschikbaar. Er dient dus een correctiebestelling te worden opgemaakt, ten bedrage van 62.502,02 EUR (inclusief btw).

Correctiebestelling 4105061627 werd hiervoor opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de eindafrekening voor een bedrag van 671.255,76 EUR (inclusief btw) goed voor de wegeniswerken in de Argentiniëlaan - Ekersesteenweg, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van de opdracht SWOU11545C.

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling 4105061627 voor een bedrag van 62.502,02 EUR inclusief btw goed op naam van de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:  
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Eindafrekening - Bijkomende
vastlegging - Correctiebestelling

Opdracht SWOU11545C
Wegeniswerken
Argentiniëlaan - Ekersesteenweg

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927


62.502,02 EURbudgetplaats:5153000000
budgetpositie:224
functiegebied:2LMS010104A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2200
4105061627

Bijlagen

  • 20220921_11545C_eindafrekening def.xlsx