Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08880 - Cultuur. Correctiebestelling - Uitwerken opstart marketingstrategie festival - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08880 - Cultuur. Correctiebestelling - Uitwerken opstart marketingstrategie festival - Goedkeuring 2022_CBS_08880 - Cultuur. Correctiebestelling - Uitwerken opstart marketingstrategie festival - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bestelbon via Lucy Agency bvba wordt aangevraagd voor het uitvoeren van een marketingoefening voor een festival. Dit doet Lucy Agency bvba door een workshop te organiseren die plaatsvond op 19 september 2022. De bedoeling is om een boilerplate te krijgen van waaruit het marketingverhaal inclusief de merkstrategie en het merkontwerp kan worden opgebouwd.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, ≤ 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum;
  • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen.
  • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Wegens een administratieve fout werd de bestelbon niet tijdig aangevraagd en werd Lucy Agency bvba reeds gebrieft. Het totaal bedrag van 8.209,85 EUR inclusief btw is voor de volledige marketingoefening voor het organiseren van de workshop op 19 september 2022 en het ontwikkelen van de boilerplate voor de merkstrategie van een festival. De marketingoefening gebeurt via het raamcontract met Lucy Agency bvba, dat werd goedgekeurd in collegezitting van 3 april 2020 (jaarnummer 3135). Hiervoor dient er een correctiebestelling te worden opgemaakt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061493 voor een bedrag van 8.209,85 EUR inclusief btw aan Lucy Agency bvba, Handelskaai 48-2A, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0664863239 voor de ontwikkeling van de merkstrategie van een festival, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

LUCY AGENCY bvba
Handelskaai 48-2A
1000 Brussel

BE0664863239
IBAN BE18 0689 3067 0365

8.209,85 EUR

budgetplaats: 5311500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2BRS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070719
budgetperiode: 2200

4105061493