Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08922 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Antwerp Urban Trail (stadsloop). 20 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08922 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Antwerp Urban Trail (stadsloop). 20 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08922 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Antwerp Urban Trail (stadsloop). 20 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op de zitting van 11 januari 2013 (jaarnummer 185) heeft het college kennis genomen van het concept van de Antwerp Urban Trail.

Op de zitting van 10 november 2021 (jaarnummer 9056) keurde het college de organisatie en logistieke ondersteuning van Antwerp Urban Trail van 21 november 2021 goed.

Argumentatie

Golazo Sports nv organiseert op zondag 20 november 2022 de negende editie van de Antwerp Urban Trail. Deze unieke stadsloop van 7 of 12 kilometer start en eindigt op het Waterpoortplein in het Zuidpark. Deze nieuwe locatie werd afgetoetst met het Beheerscomité, Politiezone Antwerpen, De Lijn, de dienst Mobiliteit en de dienst Evenementen. Er zal ook door volgende bijzondere locaties gelopen worden:

 • Play Zuid
 • KMSKA
 • KDG Zuid
 • Bank van Breda
 • FOMU
 • Lumière
 • Zuiderpershuis
 • MUHKA
 • Mercator Ortelius
 • Vlaaikensgang
 • Stadhuis
 • Hofstraat gebouw
 • KU Leuven Campus Carolus
 • Hilton
 • Oudaan
 • Kavka Oudaan
 • de Studio
 • Sint-Ludgardisschool
 • Tropisch Instituut
 • The Barn.

De 8.000 deelnemers starten in tien aparte reeksen. Deze maatregel is bevorderlijk voor het loopcomfort van de deelnemers en voor de mobiliteit rond het parcours omwille van gecoördineerde oversteken. 

Programma:

 • 8.00 uur: opening registraties en afhalen deelnamepakket;
 • 9.00 uur -12.00 uur: start in tien golven;
 • 14.30 uur: finish laatste deelnemer;
 • 15.00 uur: einde.

Het parcours werd in samenwerking met de dienst Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren, Politiezone Antwerpen, De Lijn, dienst Stadsontwikkeling/Mobiliteit en Brandweer Zone Antwerpen uitgewerkt waarbij de veiligheid van de deelnemers en de impact voor de stad Antwerpen steeds kritisch werden afgewogen. Het dossier werd besproken op de veiligheidsvergadering van de stad Antwerpen. Om de doortocht bij de bijzondere locaties vast te leggen, zijn er steeds duidelijke afspraken gemaakt met de beheerder of verantwoordelijke per locatie.

De organisatie vraagt concreet aan de stad Antwerpen om logistiek en promotioneel te ondersteunen. Onderstaande zaken worden gevraagd: 

 • gebruik van het Waterpoortplein in het Zuidpark en Vlaamse en Waalse kaai (gedeeltelijk) als evenementenzone;
 • ter beschikking stellen en leveren van het beschikbare feestmateriaal;
 • leveren, ledigen en reinigen van afvalcontainers;
 • inzet van de beschikbare stedelijke communicatiekanalen;
 • reinigen van de evenementenzone en bevoorradingsposten na afloop van het evenement;
 • toelating voor het plaatsen van wegwijzers en aankondigingsborden;
 • afvaardiging van de burgemeester en/of de schepen voor sport voor het startschot van Antwerp Urban Trail 2022.

Een veiligheidsdossier wordt opgemaakt volgens de richtlijnen van Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen, zoals besproken tijdens het veiligheidsoverleg.

De dienst Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren geeft gunstig advies voor de organisatie van het evenement. Het heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van de stad Antwerpen. 

Dit evenement wordt volgens het opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen ingedeeld in categorie 3 (extern georganiseerd naamversterkend evenement met gunstige begroting dat in aanmerking komt voor een toelage uit het evenementenfonds) en wordt dus vrijgesteld van:

 • retributie inname openbaar domein;
 • retributie logistiek materiaal;
 • nutsverbruik;
 • afvalcontainers.

Volgende kostenposten zullen worden aangerekend:

 • opkuis;
 • retributie parkeerverbodsborden;
 • verwijderen straatmeubilair.

Het advies van bepaalde diensten zal later meegedeeld worden. De organisator dient zich te houden aan de voorwaarden die worden opgelegd door Brandweer en Milieuvergunningen.


Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor het tijdelijk verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 772) keurde de gemeenteraad de gewijzigde versie van het retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen, en manifestaties 2021-2025 goed. 

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Algemene financiële opmerkingen

De kostenposten (opkuis, retributie parkeerverbodsborden, verwijderen straatmeubilair) zullen na afloop van het evenement door de betrokken diensten worden uitgerekend en gefactureerd aan de organisator. 

Adviezen

SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig onder voorwaarden
Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Gunstig onder voorwaarden
 Mits naleving specifieke voorwaarden. 
SW - Mobiliteitsadvies en ondersteuning Gunstig advies
SB _ EFMF - Ambulante Handel Gunstig advies
SB - EFMF - Markten en Foren Gunstig advies
SW - Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Het maximum geluidsniveau afkomstig van de muziek (gemeten als LAmax,slow) mag niet hoger zijn dan 92dB(A). Het gemiddelde geluidsniveau (gemeten als LAeq,15min) mag niet hoger zijn dan 85dB(A). Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10dB.

SB - EFMF - District Antwerpen Gunstig advies
Brandweer - preventie Gunstig onder voorwaarden

In veiligheidsdraaiboek opnemen dat bij brandalarm de gesperde branddeuren gesloten moeten worden. 

Extra aandacht besteden alsook maatregelen nemen in kader van crowdcontrol op de smalste punten van volgende locaties:

  - Vlaaikensgang, Stadhuis, Campus Carolus en KAVKA (tegengestelde publieksstromen).


OS - Business en innovatie Gunstig onder voorwaarden

Mits de horeca en handelszaken op het parcours worden ingelicht en dat zij steeds bereikbaar en zichtbaar blijven voor klanten.

SW - B&O - Interventies Gunstig onder voorwaarden

Er mag geen schade toegebracht worden aan de openbare weg of straatmeubilair en het wegnemen van straatmeubilair dient tijdig aangevraagd te worden.

OS - Advies taxi's Gunstig advies
MV - Bevolkingszorg Gunstig onder voorwaarden

De voorwaarden en richtlijnen zoals besproken in het AGEV-overleg van 11 oktober 2022 en de eventuele bijkomende voorwaarden van de hulp- en veiligheidsdiensten dienen gevolgd te worden.

OS - Toerisme Gunstig advies
AG Vespa - vastgoedverhuringen & Ruimtebeheer Gunstig onder voorwaarden

De gebruiker laat een 5 à 10 m zone langsheen de kaaimuur volledig vrij; er moet een duidelijke zichtbare afsluiting worden aangebracht tussen het kaaigedeelte en de plaats van de manifestatie, zodat bezoekers niet in het water vallen en om dringende nautische activiteiten niet te hinderen;

De Havenkapitein is op de hoogte van het evenement;

De poorten van de waterkeringmuur moeten steeds bereikbaar zijn om het eventueel openen en/of sluiten toe te laten.

SB - EFMF - District Antwerpen Gunstig advies
SB - EFMF - Evenementen Gunstig advies
SB - EFMF - Acquisitie Gunstig advies
SB - Groendienst Antwerpen Centrum Gunstig onder voorwaarden
AG Vespa - Stadsprojecten Gunstig onder voorwaarden

Voorwaardelijk positief, maar we zijn nog in afstemming met organisator over de juist inplanting van de start- en aankomst zone.

MPA - Mobiliteit en Parkeren - Buurtparkeren Gunstig advies
BZ - Stadhuis Gunstig advies
SB - EFMF - Sitemanagement Gunstig advies

Geen advies over deelnemende gebouwen of het parcours nodig vanuit sitemanagement. Deze opmerkingen betreffen enkel het gebruik van het Waterpoortplein.

Urban Trail werd op 5 oktober besproken met de organisator en het beheerscomité. De groep gaf op 21 oktober positief advies.

De standaardbepalingen van de dading en de beheersovereenkomst gelden (zie pagina van het veiligheidsplan). Er wordt gevraagd het duurzaamheidscharter (bezorgd) te volgen.

Het comité adviseert in het bijzonder:

 • Afval: extra vuilnisbakken aan Waterpoortplein en opkuisploeg
 • Geen opstellingen in de ‘parkzone’. Enkel het Waterpoortplein gebruiken door de eventorganisator naast de Waalse en Vlaamse Kaai zoals afgesproken met aannemer en politie. In het bijzonder ook geen opstellingen, nadars, banners, vlaggen, voertuigen op de paden en halfverharding.
 • Geen eigen horeca maar sampling aan aankomst is wel goedgekeurd.
 • Geluidsvolume beperken tot 90db, conform de dading en zoals afgesproken. Muziek voor evenement pas vanaf 9 uur. Soundcheck bij opbouw beperkt houden (in tijd en volume) tot het strikt noodzakelijke.
 • Vraag om contact te nemen met verkeerscentrum om deelnemers zo snel mogelijk af te leiden naar de ringparkings.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0302 - Coördinatie en strategie grote evenementen
2BRS030203 - Grote sportevenementen
7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0303 - Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A
2BRS030301 - Tradities en sterkhouders

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de organisatie van de Urban Trail, zoals hierboven beschreven, op 20 november 2022 in Antwerpen goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Het college keurt de afvaardiging goed van de burgemeester en/of de schepen voor sport voor het startschot en de podiumceremonie van de Urban Trail volgens protocollaire afspraken.

Artikel 3

Het college verleent de organisator, Golazo Sports nv, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, de gevraagde toelatingen, indien men rekening houdt met:

 • de voorwaarden voor manifestaties op de openbare weg;
 • de voorwaarden van de veiligheidsdiensten;
 • de adviezen en voorwaarden van de stedelijke diensten, opgenomen in dit besluit, in het toetsingsbesluit en vermeld in de afsprakenmails van de dienst Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren/Evenemententeam.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan: 

Dienst Taak

Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen

 • afsluiten van de gevraagde straten en locaties noodzakelijk voor de organisatie van het evenement;
 • begeleiding van de deelnemers;
 • bemanning van de kruispunten;
 • toelating voor het plaatsen van wegwijzers en signalisatie;
 • maken van mobiliteitsafspraken met de Lijn;
 • briefing aan de seingevers in samenwerking met de organisatie.
SB/BOF
 • gratis ter beschikking stellen van het aangevraagde materiaal volgens reglement BOF;
 • gratis transport van het aangevraagde materiaal volgens reglement BOF;
 • gratis opbouw en afbouw van het gevraagde materiaal volgens reglement BOF;
 • gratis ter beschikking stellen van vuilniscontainers en de lediging er van volgens reglement BOF;
 • reinigen van de evenementenzone en bevoorradingsposten volgens reglement BOF.

SW/Milieuvergunningen

 • toelating geven voor het spelen van muziek op datum en uren tot maximaal 90db. 

 

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.