Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08890 - Bestek GAC_2022_02161. Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027 - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08890 - Bestek GAC_2022_02161. Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027 - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08890 - Bestek GAC_2022_02161. Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027 - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027' werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02161 uitgeschreven. Op 27 juni 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • BAILLEUL ONTWERPBUREAU BVBA, BURGGRAVENLAAN 321 te 9000 GENT, met ondernemingsnummer 0424.505.256;
 • FUGZIA BVBA, KAREL VAN LOTHARINGENSTRAAT 4 bus 301 te 3000 LEUVEN, met ondernemingsnummer 0437.306.385;
 • MADOC BVBA, COUPURE 261 te 9000 GENT, met ondernemingsnummer 0452.003.172;
 • STUDIO DE RONNERS BE BV, LUCHTHAVENLEI 7-B te 2100 ANTWERPEN,  met ondernemingsnummer 0787.391.362;
 • METROPOLISFILM POST-PRODUCTION BV, DRIEBERGSEWEG 2 te 3708JB ZEIST (NL), met ondernemingsnummer NL809214039B01.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt beoordeeld:

Criteria

Gewicht

Bailleul Ontwerpbureau

Madoc

Studio De Ronners Be

Fugzia

Metropolisfilm
Post-production

Prijs

 30

 26,92

 30

 28,87

 29,90

 29,76

Kwaliteit concept/visie

 30

 25,50

 21

 15

 15

 12

Plan van aanpak

30

 27

 21

 21

 15

 12

Inzet en organisatie uitvoerend team

 10

 8

 7

5 5 4

Totaal

 100

 87,42

 79

 69,87

 64,90

 57,76

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 • BAILLEUL ONTWERPBUREAU BVBA;
 • MADOC BVBA;
 • STUDIO DE RONNERS BE BV;
 • FUGZIA BVBA;
 • METROPOLISFILM POST-PRODUCTION BV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De bestelbon voor de jaren 2023 en 2024 wordt opgemaakt na goedkeuring van AMJP6. De middelen voor de scenografie zijn vandaag voorzien op boekingsadres
2300/5322000000/221/2BRS010201P08384 2BRS010201P09384 /MRH_RUB_EXP_CEN_TV/2SA070720. Deze middelen zullen correct gespreid worden overheen de jaren bij AMJP6 en verschoven worden naar 2300/5112000000/221/2BRS010201P08384 /MRH_RUB_EXP_CEN_TV/2SA070720.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
2BRS010201 - Restauratie historische panden
2BRS010201P08384 - Masterplan Rubenssite vis

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de opdracht 'Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027', op basis van bestek GAC_2022_02161, aan BAILLEUL ONTWERPBUREAU BVBA, BURGGRAVENLAAN 321 te 9000 GENT, met ondernemingsnummer 0424.505.256, tegen een bedrag van 237.133,60 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027

38.999,99 EUR, btw inbegrepen

budgetplaats:5112000000
budgetpositie:221
functiegebied:2BRS010201P08384
subsidie:MRH_RUB_EXP_CEN_TV
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070720
budgetperiode: 2200

4005532318

Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027

198.133,61 EUR, btw inbegrepenbudgetplaats:5112000000
budgetpositie:221
functiegebied:2BRS010201P08384
subsidie:MRH_RUB_EXP_CEN_TV
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070720
budgetperiode: 2300,2400
volgt later


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027


budgetplaats:5112000000
budgetpositie:150300
functiegebied:2BRS010201A00000
subsidie:MRH_RUB_EXP_CEN_TV
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070720
budgetperiode: 2200-2400

nvt


Bijlagen

 • 02161_20221013_gunningsverslag.pdf