Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08878 - Onderwijs. Capaciteit - Ondersteuning voor procesregie op complexe bouwprojecten. Open oproep procesregisseurs - Intrekking - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08878 - Onderwijs. Capaciteit - Ondersteuning voor procesregie op complexe bouwprojecten. Open oproep procesregisseurs - Intrekking - Goedkeuring 2022_CBS_08878 - Onderwijs. Capaciteit - Ondersteuning voor procesregie op complexe bouwprojecten. Open oproep procesregisseurs - Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om de gekwalificeerde uitstroom te vergroten en kinderen en jongeren optimaal kansen te geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, moeten ze toegang hebben tot degelijke kinderopvang- en schoolinfrastructuur.

Op 4 februari 2022 (jaarnummer 915) besloot het college van burgemeester en schepenen om besturen van scholen en kinderdagverblijven deels te ontzorgen bij de planning en bouw van scholen en kinderdagverblijven, door een ondersteuning en werking te voorzien voor procesregisseurs complexe bouwprojecten. Dit besluit behandelt het onderwijsluik.

Scholen bouwen in historisch Antwerpen is complex en ruimte is schaars en duur. 

De stad wil  externe ondersteuning inzetten die is afgestemd op de noden van bouwende schoolbesturen om zo minimaal de realisatie van de programma’s van de reeds gesubsidieerde scholenbouwprojecten te verzekeren en  bij te dragen aan meer, snellere en betere scholenbouw in de toekomst.

Op  23 september 2022 (jaarnummer 7734) keurde het college de open oproep “Ondersteuning procesregie complexe projecten” gericht tot schoolbesturen en de oproep “Pool procesregisseurs voor de ondersteuning procesregie complexe projecten” goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen voorziet tot 31 december 2023 een financiële ondersteuning aan schoolbesturen voor het aanstellen van een procesregisseur om (ver)bouwplannen te begeleiden. De ondersteuning bedraagt maximum 9.900,00 EUR per project. Meerdere projecten kunnen worden ingediend.

De stad Antwerpen stelt een pool(lijst) op met procesregisseurs samen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Procesregisseurs die aan de voorwaarden voldoen, kunnen, zolang de ondersteuning wordt aangeboden, aan de pool toegevoegd worden.

De stedelijke begeleiding van (ver)bouwen van kinderdagverblijven voor private kinderopvang en (ver)verbouwen van scholen is verschillend. Dit besluit regelt enkel de ondersteuning van de procesregie van complexe schoolprojecten. De dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Regie Kinderopvang onderzoekt momenteel nog of en hoe ze best de ondersteuning voor procesregie voor complexe kinderdagverblijven uitwerkt.

Met dit besluit wordt de eerdere goedkeuring van 23 september 2022 (jaarnummer 7734) ingetrokken en wordt de geactualiseerde tekst goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 10 van het delegatiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154), bepaalt dat het college bevoegd is voor projectoproepen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de ondersteuning van de schoolbesturen is momenteel budget voorzien op boekingsadres 2LWS020301A00000/5117000000/6496430/SUB_NR voor de budgetperiodes 2300, 2400 en 2500.

De verantwoording van de ondersteuning zal door het schoolbestuur gebeuren door het indienen van facturen van de procesregisseur.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0201 - Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers
2HMS020101 - Begeleiding van kinderopvanginitiatieven
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0203 - Onderwijscapaciteit
2LWS020301 - Patrimonium en capaciteit onderwijs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college trekt de beslissing van 23 september 2022 (jaarnummer 7734) in.

Artikel 2

Het college keurt de open oproep “Ondersteuning procesregie complexe projecten” gericht tot schoolbesturen goed.

Artikel 3

Het college keurt de oproep “Pool procesregisseurs voor de ondersteuning procesregie complexe projecten” goed.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen