Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08824 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/325 aankoop van functiekledij voor de dienst Arrestatie-Eenheid. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08824 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/325 aankoop van functiekledij voor de dienst Arrestatie-Eenheid. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08824 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/325 aankoop van functiekledij voor de dienst Arrestatie-Eenheid. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 7 december 2018 de aankoop van functiekledij Arrestatie-Eenheid voor Politiezone Antwerpen op basis van bestek LPA/2018/325 gegund aan de firma Very Cool/BMP bvba, Kanaalweg 52, 3980 Tessenderlo, ondernemingsnummer 0459.137.226 (jaarnummer 10688).

Argumentatie

De dienst Arrestatie-Eenheid wenst functiekledij aan te kopen om hun opdrachten uit te kunnen voeren.  

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 11.688,48 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor functiekledij voor de medewerkers van de dienst Arrestatie-Eenheid aan de firma Very Cool/BMP bvba, Kanaalweg 52, 3980 Tessenderlo, te kunnen betalen.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 11.688,48 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op de budgetpositie 33000_12405 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 11.688,48 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van functiekledij voor de dienst Arrestatie-Eenheid via het gegunde raamcontract LPA/2018/325 wordt vastgelegd op de firma Very Cool/BMP bvba, Kanaalweg 52, 3980 Tessenderlo, ondernemingsnummer 0459.137.226.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor de aankoop van functiekledij voor de medewerkers van de dienst Arrestatie-Eenheid.

Very Cool/BMP bvba, Kanaalweg 52, 3980 Tessenderlo, ondernemingsnummer 0459.137.226

11.688,48 EUR
 (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:2200
4006062050