Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08889 - Bestek GAC_2022_02123. Raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08889 - Bestek GAC_2022_02123. Raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08889 - Bestek GAC_2022_02123. Raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stedelijke bedrijfseenheid Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving wenst de collecties boeken ten behoeve van de openbare bibliotheken verder aan te kopen. De huidige raamovereenkomst GAC/2017/0037,die in deze aankopen voorziet, loopt op 31 december 2022 af.

Om de benodigde boeken efficiënt en snel te kunnen bestellen en de continuïteit in het aanbod van de collecties van de openbare bibliotheken te kunnen garanderen, vraagt de stedelijke bedrijfseenheid Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving om een nieuwe raamovereenkomst op te maken. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om voor deze aankopen openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2022_02123 uit te schrijven. 

Argumentatie

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende bekwaam is om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimaal 2 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en hebben gezamenlijk een waarde van 

 • voor perceel 1: 3500 euro exclusief btw;
 • voor perceel 2: 3500 euro exclusief btw;
 • voor perceel 3: 7500 euro exclusief btw.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

 1.  Prijs op een totaal van 30 punten.
 2.  Dienstverlening op een totaal van 70 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten nadere regels bepalen omtrent de mogelijkheid tot één of meer verlengingen van de opdracht. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over het algemeen beperkt blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven tot een wijziging van de algemene aard van de opdracht.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02123 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek goed en keurt eveneens goed dat:

 • hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven met Europese bekendmaking;
 • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek
  budgetplaats:5113000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2BRS010113A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070709
budgetperiode:2300, 2400, 2500 en 2600
met orderbonsBijlagen

 • 02237_Inventaris_perceel 1.xls
 • 02237_Inventaris_perceel 2.xls
 • 02237_Inventaris_perceel 3.xls
 • Fictieve winkelmandjes.xlsx
 • 02123_20220804_bestek_finaleversie2.pdf
 • 02123_20221013_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf