Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08910 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08910 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring 2022_CBS_08910 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 20 oktober 2014 (jaarnummer 820) het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 19 december 2016 (jaarnummer 834) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 358) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 (jaarnummer 763) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 370) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 534) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt de minimum- en maximumtarieven voor restafval. Dit komt niet louter voort uit het principe "de vervuiler betaalt", maar ook uit empirische gegevens waaruit blijkt dat een bepaalde prijs stimuleert tot meer en beter sorteren en minder afvalproductie.

Het materialendecreet bepaalt dat op het verbranden van bedrijfsafval een bijkomende milieuheffing verplicht is. Dit zal de bedrijven aanzetten tot beter sorteren.

Argumentatie

Omwille van aanhoudende prijsstijgingen voor het organiseren van de stedelijke afvalinzameling is de stad Antwerpen genoodzaakt om de prijzen voor de inzameling van restafval met 12,5% te indexeren aan de huidige levensduurte. 

Ook na de indexering hoort de stad Antwerpen bij de gemeenten die de laagste tarieven hanteren met betrekking tot de afvaltarieven.

Deze indexatie wordt gerekend bovenop de huidige jaarlijkse toepassing van het door OVAM bepaalde minimumtarief, waaraan de stad Antwerpen eerder haar prijzen voor de inzameling van restafval had gekoppeld.

Juridische grond


Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.5 van het Vlarema, het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Artikel 46§1 16°/1 van het materialendecreet.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41,14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0402 - Afvalbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement goed voor het aanbieden van huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor het aanbieden van huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangsten indexering afvaltarieven€1.215.000,00
budgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 7006004, 7006006 , 7006007 en 7006012 
functiegebied: 2WNS040101A00000 en 2WNS040102A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
/Bijlagen