Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08937 - District Merksem. Molenlei (fase 1). Fietsstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12540B - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08937 - District Merksem. Molenlei (fase 1). Fietsstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12540B - Goedkeuring 2022_CBS_08937 - District Merksem. Molenlei (fase 1). Fietsstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12540B - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 
Opdracht SWOU12540B
Definitief ontwerpGoedkeuring districtscollege
Goedkeuring college
24 maart 2022
15 april 2022
99
3086

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 2 - cluster Midden, district Antwerpen, inclusief bovenlokale locaties aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege keurde op 24 maart 2022 (jaarnummer 99) en het college op 15 april 2022 (jaarnummer 3086) het definitief ontwerp voor de wegeniswerken in de Molenlei, district Merksem, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12540B ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12540B op, voor een bedrag van 71.072,87 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
stad Antwerpen
71.072,87
37.099,78
22.716,26
130.888,91
Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak: september 2022
posten inclusief bitumineuze verhardingen
23.525,93
43.98%
actuele prijsherziening
posten exclusief bitumineuze verhardingen

3.739,97

22,56%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

9.833,88

10%


Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Molenlei is een lokale straat.
Het college is bevoegd voor bovenlokaal budget/project.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor dit project is 255.000,00 EUR voorzien op SUB_NR/INTERN/2200/5153000000/224/2LMS010402M01749/2SA020200.
Bij AMJP6 zal het budget verschoven worden naar SUB_NR/INTERN/2300/5153000000/224/2LMS010402M01749/2SA020200.
Mogelijk komt dit project in aanmerking voor de ‘Kopenhagensubsidie fietsinfrastructuur’ (SBT11363).

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M01749 - SWOU12540 Molenlei (fietsstraat)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de opdracht SWOU12540B, Molenlei (fase 1), district Merksem, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 71.072,87 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 2.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 130.888,91 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12540B
Molenlei

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
130.888,91 EUR
budgetplaats:5153000000
budgetpositie:224
functiegebied:2LMS010402M01749
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2300
mits goedkeuring AMJP6
volgt later

Bijlagen

  • 20220928_Molenlei_fietsstraat_ER_12540_deel_asfalt.xlsx
  • 20221011_12540_UP_BT_NT_FASE1_DEF.pdf