Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08826 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/448. Opleiding inzake bestrijding van cybercriminaliteit - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08826 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/448. Opleiding inzake bestrijding van cybercriminaliteit - Goedkeuring 2022_CBS_08826 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/448. Opleiding inzake bestrijding van cybercriminaliteit - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het team Internetcriminaliteit (IC) van de afdeling Lokale Recherche en Nazorg van Politiezone Antwerpen onderzoekt zeer specifieke fenomenen die verregaande technische en gespecialiseerde kennis vereisen. Daar deze kennis onvoldoende beschikbaar is binnen het politielandschap is er nood aan een gespecialiseerde partner die een professionele opleiding kan aanbieden. Deze opleiding moet IC in staat stellen om onderzoeken efficiënter uit te voeren.

Daarom wenst Politiezone Antwerpen een externe firma aan te stellen  voor het geven van een opleiding inzake de bestrijding van cybercriminaliteit. 

Hiertoe wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2022/448.

Argumentatie

Volgende firma's zullen worden aangeschreven voor het indienen van een offerte:

FirmaAdres
Orange Cyberdefense BelgiumStokerijstraat 35, 2110 Wijnegem
Davinsi Labs nvBorsbeeksebrug 28 (verd.2), 2600 Antwerpen
Curios bvbaFranklin Roosevelpplaats 12, 2060 Antwerpen
Nviso Belgium bvGuimardstraat 8, 1040 Brussel
The security factory nvVeldkant 33A, 2550 Kontich
Toreon bvGrotehondstraat 44 1/1, 2018 Antwerpen
Clipeum bvPosthofbrug 6 bus 4, 2600 Antwerpen (Berchem)
DataExpert bvVendelier 65, 3905PD Veenendaal 
Ondernemersschool bvDruivenstraat 25-31, 4816KB Breda
Provinciale School Vlaams Brabant (PIVO)Poverstraat 75, 1731 Asse


De juridische situatie van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (uitsluitingsgrond):

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

 De economische en financiële draagkracht van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (selectiecriterium):

Verzekering tegen beroepsrisico's.


 De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria):

  • drie referenties;
  • curriculum vitae en diploma's van personen die de opleiding gaan geven;
  • attest van gecertificeerde lesgever.

De offertes zullen worden beoordeeld volgens volgende gunningscriteria:

  • prijs: 50 punten
  • plan van aanpak en inhoud opleiding: 50 punten.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12317_01 zal voor het dienstjaren 2023, 2024 en 2025 voldoende  krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen een externe firma aanstelt voor het geven van een opleiding inzake de bestrijding van cybercriminaliteit en dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven met referentie PZA/2022/448.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Opleiding cybercrime   budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12317_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500

Voor de dienstjaren 2023, 2024 en 2025 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. 
Nog niet van toepassing

Bijlagen

  • 20221012_Cybercrime.docx