Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_CBS_08906 - Sociale Interventie - Fondsen. Subsidiewerving. Verlenging project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' 2023. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08906 - Sociale Interventie - Fondsen. Subsidiewerving. Verlenging project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' 2023. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08906 - Sociale Interventie - Fondsen. Subsidiewerving. Verlenging project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' 2023. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) kent subsidies toe voor projecten die de vrijwillige terugkeer van niet erkende asielzoekers en andere categorieën van personen zonder permanent verblijfsrecht ondersteunen. Deze ondersteuning past in de nationale enveloppe van het Europees Asiel- en Migratiefonds die door Fedasil beheerd wordt. Voor de projectoproepen van 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 diende stad Antwerpen het project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' in, na goedkeuring van de collegebesluiten van 21 november 2014 (jaarnummer 11742), 11 september 2015 (jaarnummer 7512), 4 november 2016 (jaarnummer 9666), 9 maart 2018 (jaarnummer 2153), 18 januari 2019 (jaarnummer 402), 31 januari 2020 (jaarnummer 689),18 december 2020 (jaarnummer 10607) en 26 november 2021 (jaarnummer 9397).

Met deze ondersteuning wordt een aanspreekpunt geïnstalleerd in de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid. Deze persoon voert de regie van het stedelijke beleid rond vrijwillige terugkeer, informeert en biedt vorming over vrijwillige terugkeer.

Via de projectoproep 2023 zal de stad Antwerpen een verlenging van de ondersteuning van dit project aanvragen. 

Argumentatie

Ook voor 2023 vraagt de stad aan Fedasil projectmiddelen om het programma vrijwillige terugkeer in samenwerking met hen te kunnen uitvoeren. Het project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' past binnen het vrijwillige terugkeerbeleid van de stad, waarin onder andere een eerstelijnsloket vrijwillige terugkeer werd geïnstalleerd in samenwerking met Fedasil en waarin samengewerkt wordt met de stichting Barka ter ondersteuning van de vrijwillige terugkeer van Oost-Europese thuislozen, CAW Adviescentrum Migratie ter ondersteuning van derdelanders en Marokkanen zonder geldig verblijf en Winternachtopvang Victor 5 voor informatie over terugkeer. 

Expertise en kennis over het thema worden verzameld en met alle betrokken partners gedeeld. Door de installatie van een Overleg Vrijwillige Terugkeer worden partners betrokken en de aanpak afgestemd. Zo wordt op een eenvormige manier over vrijwillige terugkeer geïnformeerd. Het finale doel is een vlotte doorverwijzing van kandidaat-terugkeerders en daardoor een snelle terugkeer. Knelpunten en ervaringen vanuit het project vrijwillige terugkeer worden via Fedasil aan de federale overheid doorgegeven.

Het totale projectbudget bedraagt 99.215,77 euro. Het gaat grotendeels om personeels- en deels om werkingskosten. Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Er dient dus geen cofinanciering te worden voorzien.

De inhoudelijke en administratieve opvolging van het dossier wordt door de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid opgenomen. Voor de indiening van het projectdossier moet een ondertekend aanvraagformulier elektronisch en schriftelijk bezorgd worden aan Fedasil. 

Het project loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

Juridische grond

Artikel 54 en 58 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten van de stedelijke projectmedewerker als aanspreekpunt voor het terugkeerbeleid, worden als projectkosten ingediend. Het gaat niet om een nieuwe aanwerving, maar om de verlenging van een lopend contract binnen de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid. In deze fase zijn er nog geen financiële gevolgen verbonden aan de indiening. Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, zullen de ontvangsten en exploitatie-uitgaven, die met dit project gepaard gaan, met behulp van een subsidiefiche in het meerjarenbudget worden ingeschreven.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de indiening van het projectvoorstel 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' voor de subsidieperiode 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Aanvraagformulier FEDASIL vrijwillige terugkeer 2023 aangepast.pdf