Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08905 - Correctiebestelling - Contentmigratie website Visit - vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08905 - Correctiebestelling - Contentmigratie website Visit - vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_08905 - Correctiebestelling - Contentmigratie website Visit - vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 april 2020 werd het raamcontract voor communicatie-advies en campagnes gegund aan Lucy Agency bvba, dit werd goedgekeurd in collegezitting van 3 april 2020 (jaarnummer 3135).

Eind oktober 2022 gaat de nieuwe website www.visitantwerpen.be live. De contentmigratie van de oude naar de nieuwe website vraagt veel (redactie)werk. Alle artikels worden opnieuw herdacht en herschreven. Voor deze oefening is er hulp en ondersteuning gevraagd aan communicatiebureau Lucy Agency.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
  Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

De ATB voor deze opdracht werd opgemaakt op 3 oktober 2022 en op 10 oktober 2022 omgezet naar een bestelbon door het Shared Service Center.  De opdracht waarop deze bon betrekking heeft, is echter al van start gegaan vanaf 26 september 2022, aangezien de deadline erg kort dag was en de website live moest gaan op 17 oktober 2022.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De opdracht gebeurt via het raamcontract met Lucy Agency bvba, dat werd goedgekeurd in collegezitting van 3 april 2020 (jaarnummer 3135)


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061622 goed voor een bedrag van 23.474,00 EUR inclusief btw aan Lucy Agency bvba, Handelskaai 48-2A, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0664 863 239, voor hulp bij de contentmigratie van de nieuwe website www.visitantwerpen.be

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon

LUCY AGENCY BVBA
HANDELSKAAI 48-2A
1000 BRUSSEL
NBE0664863239
BE18068930670365


23.474,00 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5317600000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS060105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
4105061622