Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08926 - Retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Wijziging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08926 - Retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Wijziging - Goedkeuring 2022_CBS_08926 - Retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 november 2021 (jaarnummer 713) keurde de gemeenteraad de nieuwe versie van het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken goed. Het nieuwe retributiereglement dat van kracht is sinds 1 januari 2022, werd grondig aangepast en herschreven, om zo te gaan naar een eenduidige en eenvoudigere tariefstructuur.

Argumentatie

Jaarlijks levert de stad Antwerpen verschillende diensten aan private personen inzake het uitschrijven van toelatingen met betrekking tot de inname van de openbare ruimte (grondgebied van de stad Antwerpen) voor het uitvoeren van bouwwerken. De stad rekent hiervoor een retributie aan. Voor wat betreft de samenstelling van deze retributie kan worden verwezen naar voormelde gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2021. 

Sinds het najaar van 2021 treedt een versnelling op van de inflatie-evolutie. Stijgende energieprijzen drijven de inflatie in de eerste plaats op, maar sijpelen intussen door naar andere uitgaven. Om die reden wordt voorzien in een eenmalige inhaalbeweging van de tariefzetting van deze vergoeding voor de geleverde diensten.

Sedert de inwerkingtreding van het huidige retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken op 1 januari 2022 werd er voorzien in een eenduidige en eenvoudigere tariefstructuur waarbij de tarieven stijgen naarmate meer ruimte wordt ingenomen en/of de inname langer duurt, maar globaal gezien de kost voor de retributieplichtige vergelijkbaar is gebleven met de retributietarieven zoals die reeds van toepassing waren vanaf 1 januari 2020 (en met de tarieven zoals die van toepassing waren vanaf 1 januari 2014). Op basis van de prognoses van het Federale Planbureau zal de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2023 echter met 17,45% geëvolueerd zijn. De aanpassing aan de retributietarieven wordt hierop gebaseerd. 

Overzicht van de geactualiseerde tarieven (exclusief btw):

uitgedrukt in €/m²/dag

<6 maanden

<1 jaar

>1 jaar

<50m²

Gratis

0,35€ wordt 0,40€

0,40€ wordt 0,50€

50 m² t.e.m. 300 m²

0,40€ wordt 0,50€

0,40€ wordt 0,50€

0,45€ wordt 0,55€

>300 m²

0,45€ wordt 0,55€

0,45€ wordt 0,55€

0,50€ wordt 0,60€


De aanpassingen (toevoegingen/schrappingen) zijn in het grijs gemarkeerd. Alle wijzigingen aan het retributiereglement treden in werking op 1 januari 2023. De geactualiseerde tarieven zullen van toepassing zijn op dossiers die ingediend worden vanaf 1 januari 2023. Werfsignalisatiedossiers die vóór 1 januari 2023 ingediend worden, vallen nog onder toepassing van de huidige tarieven. 

Juridische grond

Artikels 41, 162/2°, 170/§4 en 173 van de gecoördineerde Grondwet verlenen aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikels 285 en volgende van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.

Artikel 41 §14 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

In de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en  AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (2019_GR_00738), afgesloten voor de periode 2020-2025, is in artikel 4, §8 voorzien dat het AG ook instaat voor de organisatie en het beheer van de diensten die in voorliggend retributiereglement worden beoogd en dat het AG de daaraan verbonden retributies int in eigen naam en voor eigen rekening. Bijgevolg heeft de wijziging van het reglement geen directe financiële gevolgen voor het meerjarenplan van de stad. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen treedt aldus in het kader van dit retributiereglement op als bevoegde dienst.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken goed en beslist dat deze wijzigingen op 1 januari 2023 in werking treden.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen