Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08931 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08931 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08931 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Pretoriastraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De Pretoriastraat maakt deel uit van de rode loper fietsstraten die van Singel tot Mediaplein loopt en werd in deze functie recent heraangelegd. De straat werd uitgevoerd in een rode asfalt. Er werd bovendien een overrijdbare middenstrook aangebracht, die de straat visueel opdeelt in twee rijlopers. Ook werden er verkeersplateaus aangelegd ter hoogte van de Velodroomstraat en de Krugerstraat. Het aanvullend verkeersreglement, dat niet langer voldoet aan de huidige verkeerssituatie, wordt dan ook geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de straat werd gedeeltelijk ingericht als fietsstraat. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Een gevolg hiervan is dat de fietsstraat ook een voorrangsweg wordt (artikel 1);
 • de verplichting wordt opgelegd rechts te rijden:
  - ter hoogte van het kruispunt met het Tramplein;
  - ter hoogte van de Uitbreidingstraat met uitzondering van bussen (artikel 2);
 • een verplicht fietspad wordt aangelegd op eigen bedding langs de oneven zijde van de Uitbreidingstraat tot tegenover het nummer 74 (artikel 3);
 • een fietspad, dat de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B eveneens moeten volgen, wordt aangelegd langs de even zijde van het nummer 88 tot de Uitbreidingstraat  (artikel 4);
 • het parkeerverbod aan oneven zijde wordt aangepast (artikel 5);
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt verplaatst (artikel 6 en 10).
  Door de infrastructurele verandering werd er gekozen om de parkeerplaats voor personen met een handicap één parkeerplaats op te schuiven; 
 • de straat wordt gedeeltelijk ingericht als fietsstraat (artikel 7);
  De aansluiting van beide fietspaden in de Pretoriastraat op de Uitbreidingstraat impliceert dat:
  - de fietsstraat aan de oneven zijde begint ter hoogte van tegenover het nummer 74 en eindigt aan het Tramplein;
  - de fietsstraat aan de even zijde begint aan het Tramplein en eindigt ter hoogte van het nummer 86.
 • een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Uitbreidingstraat (artikel 8).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Berchem, advies van 18 oktober (jaarnummer 56) Gunstig advies
Verkeerspolitie, advies van 9 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Pretoriastraat in het district Berchem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220816_AVR_Pretoriastraat.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan1.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan2.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan3.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan4.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan5.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan1.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan2.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan3.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan4.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan5.pdf