Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08934 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08934 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08934 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Wapenstilstandlaan in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 3 april 2015 (jaarnummer 2864);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";  
 • is opgenomen in een besluit dat goedgekeurd werd door het college op 29 juni 2018 (jaarnummer 6129) waarin de uitvoering van snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen werd gegund;
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Het kruispunt Wapenstilstandlaan, Potvlietlaan en Jupiterstraat stond op de lijst met zwarte punten in de verkeersveiligheidsaudit 2015. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelde een ontwerp op met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. In de uitvoering werd het kruisingsvlak compacter gemaakt en tevens verkleind. De oversteeklengten werden ingekort door uitstulpingen (door middel van markeringen en plooibakens). Door het uitbuigen van het fietspad aan het kruispunt met de Potvlietlaan en de Jupiterstraat kwamen ook de fietsers beter in beeld. Op 11 februari 2022 werden deze maatregelen positief geëvalueerd door de werkgroep 'quick-wins verkeersveiligheid' en de opstelling wordt nu bestendigd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 2). De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • verdrijvingsvakken werden gemarkeerd aan het kruispunt met de Potvlietlaan en Jupiterstraat (artikel 6).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Berchem, advies van 18 oktober (jaarnummer 54) Gunstig advies
Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Wapenstilstandlaan in het district Berchem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 3 april 2015 (jaarnummer 2864).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen