Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08932 - District Berchem. Tramplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08932 - District Berchem. Tramplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08932 - District Berchem. Tramplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Tramplein in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 24 september 2012 (jaarnummer 844);     
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Zurenborg";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het Tramplein werd recent heraangelegd. Het aanvullend verkeersreglement wordt nu geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • oversteekplaatsen worden opgenomen in het reglement (artikel 6).
  Om op een veilige manier het plein en de tramhaltes op het plein te bereiken, werden er twee bijkomende oversteekplaatsen gecreëerd.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

  Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

  Regelgeving: bevoegdheid

  De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Adviezen

  Verkeerspolitie, advies van 27 september 2022 Gunstig advies
  Districtsraad Berchem, advies van 18 oktober (jaarnummer 57) Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  2 - Leefbare en mobiele stad
  2LMS01 - Mobiliteit
  2LMS0104 - Regulier
  2LMS010403 - Parkeerbeleid

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor het Tramplein in het district Berchem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 844).

  Artikel 2

  Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20220902_BE_AVR_Tramplein.pdf
  • 20220521_ANBE_Tramplein_AanbrengenZebraBlindegeleiding_Plan1-2.pdf
  • 20220521_ANBE_Tramplein_AanbrengenZebraBlindegeleiding_Plan2-2.pdf