Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08930 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08930 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08930 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Koninklijkelaan in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1395);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Middelheim";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op het einde van de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt veelvuldig geparkeerd. Dit verspert de toegang tot de garages van het wooncomplex, maakt dat er moeilijk gekeerd kan worden en leidt tot onveilige situaties. Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) dan ook voor om een parkeerverbod in te voeren.
Uit verder onderzoek ter plaatse bleek tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een parkeerverbod op de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt ingevoerd (artikel 8). Zo wordt een veilige uitrit van garages gewaarborgd alsook de doorgang inzake veiligheid;
 • het artikel betreffende de markering van de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt verwijderd uit het reglement.
  Na gedeeltelijke heraanleg van de fietspaden is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Dit parkeerverbod voorkomt foutparkeren van voertuigen en garandeert een vlotte en veilige doorstroom van voertuigen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies
Districtsraad Berchem, advies van 18 oktober 2022 (jaarnummer 53) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Koninklijkelaan in het district Berchem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1395).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen