Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08888 - Bestek GAC_2021_01910. Raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08888 - Bestek GAC_2021_01910. Raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08888 - Bestek GAC_2021_01910. Raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving  beheert een aantal voetbalvelden waarvoor wekelijks belijningsverf wordt gebruikt. De huidige raamovereenkomst GAC_2017_00098 liep af op 30 september 2022. Om de continuïteit te garanderen is het wenselijk hiervoor een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de  volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 60 punten;
  2. dienstverlening op een totaal van 20 punten;
  3. leveringstermijn op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2021_01910 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder  goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder
  budgetplaats:5115000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode:2200, 2300, 2400, 2500 en 2600 
met orderbonsBijlagen

  • 01910_20221020_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 01910_inventarisdef.xls
  • 01910_20221019_bestek_def.pdf