Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08924 - District Antwerpen. Kammenstraat - Autovrij en flankerende maatregelen eindejaarsperiode - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08924 - District Antwerpen. Kammenstraat - Autovrij en flankerende maatregelen eindejaarsperiode - Goedkeuring 2022_CBS_08924 - District Antwerpen. Kammenstraat - Autovrij en flankerende maatregelen eindejaarsperiode - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Kammenstraat werd in het verleden reeds meerdere keren per jaar jaar afgesloten. Er werden toen steeds een aantal flankerende maatregelen ingevoerd om de omliggende straten en parkings bereikbaar te houden. Deze flankerende maatregelen werden positief geëvalueerd en worden dus herhaald.

Argumentatie

De Kammenstraat zal autovrij gemaakt worden van 16 december 2022 tot 9 januari 2023 en dit steeds van 11.00 uur tot 19.00 uur.
Omdat het activeren van de verdwijnpaal een impact heeft op de bereikbaarheid van de omgeving is het invoeren van flankerende maatregelen nodig. Deze flankerende maatregelen zorgen tevens voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een vlottere leegloop van de parking Groenplaats.
Om de woonerven in de omgeving van de Begijnenstraat niet teveel te belasten, zal het verkeer komende uit parking Oudaan verplicht worden om links af te slaan en weg te rijden via de Lange Gasthuisstraat.
Om ook in de Nationalestraat meer ruimte te geven aan het winkelend publiek zal er vanaf de Lange Vlierstraat tot aan de Groenplaats een parkeerverbod ingericht worden. De laad- en loszones en de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap blijven wel beschikbaar. 

Flankerende maatregelen:

 • Everdijstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de parking Oudaan;
 • Sleutelstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de Kammenstraat;
 • Sint-Antoniusstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de Kammenstraat, het verkeer kan de straat dan bereiken via de Nationalestraat;
 • Lombardenstraat: dubbelrichting maken en plaatselijk parkeerverbod invoeren;
 • Geefsstraat: autoverkeer toelaten, verplichte rechtsaf van de Geefsstraat naar de Schoenmarkt (uitgezonderd openbaar vervoer);
 • Schoenmarkt: enkelrichting maken (richting Meirbrug), uitgezonderd voor openbaar vervoer, fietsers en toeristische rondritten. Hierdoor neemt de staduitwaartse verkeersdruk op de Schoenmarkt en de Nationalestraat af, wat voornamelijk van belang is voor de doorstroming van het openbaar vervoer en de leegloop van de parking Groenplaats;
 • Eiermarkt: enkelrichting maken tussen de Meirbrug en inrit parking Meir en dit in de richting van de parking. Verkeer uit de parking moet verplicht naar rechts en via de Sudermanstraat wegrijden;
 • Oudaan: verkeer uit de parking moet verplicht naar links en wegrijden via de Lange Gasthuisstraat
 • Leopoldstraat en Kasteelpleinstraat: plaatsen van signalisatie dat de "Kammenstraat autovrij" is;
 • ter hoogte van de Oudaan, de Lombardenvest en de Meirbrug verkeersborden plaatsen met gewijzigde verkeerssituatie;
 • Nationalestraat: parkeerverbod invoeren van Lange Vlierstraat tot Groenplaats. Laad- en loszones en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap blijven wel beschikbaar; 
 • parkeergeleiding aanpassen naar route zonder de Kammenstraat;
 • bewoners van de Everdijstraat en de Kammenstraat kunnen een aanvraag doen voor bedienen van de verdwijnpaal;
 • extra communicatie over gebruik van de park and rides onder de koepel van Slim naar Antwerpen.

De wijzigingen dienen tijdig gecommuniceerd te worden.

Juridische grond

Artikel 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewetgeving:

Art.135.[…]

§. 2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met  name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in  openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de  gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de  gemeenten toevertrouwd:

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen  omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige  gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de Kammenstraat autovrij te maken van 16 december 2022 tot 9 januari 2023 en dit steeds van 11.00 uur tot 19.00 uur. 

Artikel 2

Het college beslist de volgende flankerende maatregelen goed te keuren:

 • Everdijstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de parking Oudaan;
 • Sleutelstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de Kammenstraat;
 • Sint-Antoniusstraat: afsluiten met jerseys ter hoogte van de Kammenstraat;
 • Lombardenstraat: dubbelrichting maken en plaatselijk parkeerverbod invoeren;
 • Geefsstraat: autoverkeer toelaten, verplichte rechtsaf van de Geefsstraat naar de Schoenmarkt (uitgezonderd openbaar vervoer en fietsers);
 • Schoenmarkt: enkelrichting maken (richting Meirbrug), uitgezonderd voor openbaar vervoer, toeristische rondritten en fietsers. Hierdoor neemt de staduitwaartse verkeersdruk op de Schoenmarkt en de Nationalestraat af, wat voornamelijk van belang is voor de doorstroming van het openbaar vervoer en de leegloop van de parking Groenplaats;
 • Eiermarkt: enkelrichting maken tussen de Meirbrug en inrit parking Meir en dit in de richting van de parking. Verkeer uit de parking moet verplicht naar rechts en via de Sudermanstraat wegrijden;
 • Oudaan: verkeer uit parking Oudaan moet verplicht naar links en via de Lange Gasthuisstraat wegrijden;
 • Nationalestraat: parkeerverbod invoeren van de Lange Vlierstraat tot de Groenplaats;
 • Leopoldstraat en Kasteelpleinstraat: plaatsen van signalisatie dat de "Kammenstraat autovrij" is;
 • ter hoogte van de Oudaan, de Lombardenvest en de Meirbrug verkeersborden plaatsen met gewijzigde verkeerssituatie;
 • Nationalestraat: parkeerverbod invoeren van Lange Vlierstraat tot Groenplaats. Laad- en loszones en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap blijven wel beschikbaar;
 • dynamische parkeerregeling aanpassen naar route zonder de Kammenstraat;
 • bewoners van de Everdijstraat en de Kammenstraat kunnen een aanvraag doen voor bedienen van de verdwijnpaal; 
 • extra communicatie over gebruik van de park and rides onder de koepel van Slim naar Antwerpen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan: 
DienstTaak
Lokale politie/verkeerspolitieActiveren van de verdwijnpaal
Antwerpen-samenleven/woonomgeving/stedelijk wijkoverlegCommunicatie naar de buurt voeren
Stadsontwikkeling/MobiliteitCommunicatie naar de parkings en aanpassen parkeergeleiding
Stadsontwikkeling/Beheer en OperatiesAlle maatregelen (inclusief het voorzien van bewegwijzering) uitvoeren en coördineren + activeren van de verdwijnpaal

Bijlagen

 • 20221021_flankerende maatregelen_eindejaarsperiode Kammenstraat.docx