Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08925 - Districten Deurne, Berchem en Borgerhout. Quick Respons verkeersveiligheid - Vosstraat - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08925 - Districten Deurne, Berchem en Borgerhout. Quick Respons verkeersveiligheid - Vosstraat - Goedkeuring 2022_CBS_08925 - Districten Deurne, Berchem en Borgerhout. Quick Respons verkeersveiligheid - Vosstraat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 1 juli 2011 (jaarnummer 11722) keurde het college de principes van de snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen goed.
Het college keurde op 19 januari 2018 (jaarnummer 497) en 24 augustus 2018 (jaarnummer 7695) de uitgebreide lijst goed.
Het college keurde op 23 oktober 2020 (jaarnummer 8888) de prioriteitenlijst goed van de door de technische werkgroep 'verkeersveiligheid' te behandelen straten. Bij uitputting van deze lijst zal er op basis van snelheidsmetingen een nieuwe prioriteitenlijst ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college.

In het nieuwe bestuursakkoord 2019-2025 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2019, jaarnummer 42) is wat er verwacht wordt in verband met verkeersveiligheid opgenomen onder resolutie 164 'Op basis van lijst van zwarte punten en snelheidsmetingen, gaan we met de districten, het Vlaams Gewest en Havenbedrijf over tot een versnelde uitvoering van infrastructurele en technische maatregelen ter verbetering'.

De voorgestelde ingrepen in de Vosstraat werden opgemaakt in overleg met de districten Deurne, Berchem en Borgerhout, maar ingevolge de bepalingen uit het principebesluit uitgevoerd en gefinancierd door stad Antwerpen.

Argumentatie

Volgende maatregelen werden door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) uitgewerkt voor de Vosstraat (prioriteitenlijst 3, plaats 12):

  • 4 x 2 rijbaankussens ter hoogte van huisnummers:  82, 200, 308 en ter hoogte van het einde startbaan LEM Antwerpen nv;
  • markering en stadsgrijze plooibakens in de parkeerstroken ter hoogte van huisnummer 82, 200, 308 en het einde startbaan LEM Antwerpen nv.

Het voorstel werd met de betrokken districten besproken, namelijk:

  • district Deurne gaf gunstig (informeel) advies op 18 oktober 2022;
  • district Berchem gaf gunstig (informeel) advies op 19 oktober 2022;
  • district Borgerhout gaf gunstig (informeel) advies op 25 oktober 2022.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein. Dit betekent het adviseren van lokale verkeers- en parkeerproblemen, alle verkeersbegeleidende maatregelen (inclusief de impact op de deelmobiliteitsplannen) die een impact hebben op de verkeersleefbaarheid van het district.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor deze ingrepen is voorzien op doelstelling 2LMS010302A00000/225/2200-2400/5155000000.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010302 - Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de voorgestelde quick respons verkeersveiligheid in de Vosstraat, in de districten Deurne, Borgerhout en Berchem, goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Vosstraat2_detail_05.pdf
  • Vosstraat2_detail_7.pdf
  • Vosstraat2_detail_09.pdf
  • Vosstraat2_detail_11.pdf