Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08845 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093198. Congresstraat 26/8. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08845 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093198. Congresstraat 26/8. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08845 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093198. Congresstraat 26/8. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022093198

Gegevens van de aanvrager:

de heer Kris LOVROVIC met als adres VIIde-Olympiadelaan 21 bus 8 te 2020 Antwerpen

Ligging van het project:

Congresstraat 26/8 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nr. 577L

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/6641;

-          01/01/1994: geklasseerd dossier zonder beslissing (86#941535 / 86#8725225) voor uitbreiden achterhuizen (Artiestengang) - 17.10.94;

-          11/06/1992: weigering (1992857) voor een appartementsgebouw - 6.3.1992;

-          13/06/1930: toelating (1930#36842) voor gevelveranderingen.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • beluikhuis in gesloten bebouwing van 2 bouwlagen onder hellend dak;
 • berghok onder plat dak in voortuin tegen rechter perceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in witte gevelpleister, houten buitenschrijnwerk, plint en dorpels in blauwe hardsteen, rode dakpannen;

-          inrichting:

 • gemetselde afsluiting tussen voortuin en steeg.

 

Bestaande toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • berghok in de voortuin werd gesloopt;

-          gevelafwerking:

 • gewijzigde voorgevelindeling met onder andere een verplaatste voordeur;
 • vernieuwd houten buitenschrijnwerk met gewijzigde indeling;
 • nieuw daklicht in het voorste en achterste dakdeel;

-          inrichting:

 • grotendeels verharde voortuin;
 • septische put van 1500 liter in voortuin.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • gelijkvloerse voorbouw onder zadeldak rechts en plat dak links - qua bouwdiepte (ca. 8,80m) aansluitend en vormelijk identiek aan deze van de rechts aanpalende woningen;
 • verdiepte voordeur;
 • nieuwe dakuitbouw in het voorste dakdeel;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in simili pierre in eenzelfde kleur als de linker aanpalende woning, dakuitbouw in roodbruine tegelpannen en dak in rode dakpannen, kroonlijst en buitenschrijnwerk in hout, dorpels in blauwe hardsteen;
 • 2 daklichten in het achterste dakdeel;
 • gevelpleister op buitenisolatie op de achtergevel;

-          inrichting:

 • heraanleggen van voortuinverharding (toegangspad en terras).

 

Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden en constructief verbouwen van een inventarispand;

-          wijzigen van de gevels.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

29 juli 2022

2 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

29 juli 2022

12 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: overdruk - binnengebied, zone recht van voorkoop - algemene voorschriften en artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgend punt:

-          artikel 1.7.1 Open ruimte, tuinen en terrassen:
de bestaande open ruimte op het perceel verkleint.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  onder het schuine dak heeft niet minstens de helft van de netto-oppervlakte, te meten vanaf 1,8 m, 2,6 m vrije hoogte;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  de woning is onderkelderd en het hemelwater wordt onder de nieuwe voorbouw aangesloten op de afvoer voor vervuild water;
 • artikel 43 Septische putten:
  het minimaal te voorziene volume voor een septische put is 2000 liter. Er is slechts 1500 liter voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Voorliggende aanvraag wijkt af van artikel 1.7.1 van het RUP 2060, Open ruimte tuinen en terrassen en van artikel 21 van de bouwcode, Minimale hoogte van ruimten.

Zo verkleint de bestaande open ruimte vooraan op het perceel en heeft de verblijfsruimte onder het schuine dak niet minstens de helft van de netto-oppervlakte te meten vanaf 1,8 m, 2,6 m vrije hoogte.

Gezien de zeer beperkte oppervlakte van de bestaande woning waarbij door een gelijkvloerse uitbreiding de kwaliteit van deze woning aanzienlijk stijgt, kan een afwijking op artikel 1.7.1 van het RUP 2060 toegestaan worden.

Voorliggende aanvraag betreft een kleine woning in een beluik met erfgoedwaarde waarbij de bestaande zadeldaken (en de volumes van de dakkapellen) nog nauw aan elkaar aansluiten. Een uitbreiding van het dakvolume in functie van de hoogte is aldus niet mogelijk. Toch is het voor dergelijke kleine woningen een aanwinst om toch de zolder als extra ruimte te kunnen benutten bijvoorbeeld als bureauruimte. Gezien bovenstaande argumentatie kan een afwijking toegestaan worden op artikel 21 van de bouwcode.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan ingestemd worden met het volume zoals voorgesteld. Het voorgestelde project komt inzake de voorbouw overeen met de algemene configuratie van de aanwezige bebouwing in het beluik. De geplande werken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

 

Cultuurhistorische aspecten

Gezien de aanvraag betrekking heeft op een pand dat deel uitmaakt van een beluik dat opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, werd advies gevraagd aan de dienst Monumentenzorg. De afweging in dit advies luidt als volgt: “Men wenst een gelijkaardige aanbouw te voorzien als bij de overige panden. De zone tussen muur en het nieuwe volume onder zadeldak wordt betrokken bij de woning maar afgewerkt met een plat dak zodat het nieuwe volume visueel wel aansluit bij de andere volumes die eveneens niet perceelsbreed voorzien zijn. Bijkomend wordt er ook een dakkapel voorzien in het dakvlak die links en rechts afstand houdt tov de perceelsgrenzen. De gevels van dit pand worden gelijkaardig aan de andere gevels in deze steeg behandeld.

Principieel is er geen bezwaar tegen het voorstel. Als voorwaarde wordt wel opgelegd ter hoogte van de voorgevel te werken met een portiek zodat de locatie van de voorgevel nog zichtbaar blijft in de woning, indien de openingen plafondhoog worden voorzien, zou dit niet het geval zijn. Een portiek houdt ook in dat er delen van de bestaande voorgevel behouden blijven en het echt een opening is die gemaakt wordt in de voorgevel, met behoud van links en rechts minstens een penant.

Het is ons niet duidelijk of de bestaande dakkapellen die perceelsbreed werden voorzien, ook vergund zijn. Aangezien de dakkapel beperkt is qua afmetingen en het dakvlak afleesbaar blijft, is het voorstel aanvaardbaar.

Op zich is de afwerking van de andere gevels niet echt kenmerkend voor deze steegbebouwing, als je naar historische beelden kijkt, maar om opnieuw het geheel te versterken is deze afwerking wel een logische keuze en aanvaardbaar.”

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Om het wooncomfort van een woning te bewaken is het belangrijk dat het aantal slaapkamers in verhouding staat met het aantal beschikbare vierkante meters leefruimte per bewoner. Dit is niet het geval in het voorliggend project waardoor de woning onvoldoende wooncomfort biedt. In voorliggende aanvraag wordt een woning  met 2 slaapkamers voorzien van een leefruimte (keuken, eetruimte, zitruimte, inkomgedeelte) met een oppervlakte van slechts +/- 25 m². Dit is te klein om een kwalitatieve en aangename woonbeleving te garanderen.

De slaapkamer onder het dak wordt uitgesloten van vergunning. In voorwaarde wordt opgelegd de dakverdieping in te richten als bureau.

De geplande werken zijn mits naleven van de voorwaarden niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de opening ter hoogte van de voorgevel te voorzien als portiek (een niet kamerhoge opening in de gevel met links en rechts penanten) zodat de voorgevel afleesbaar blijft;

2. de dakverdieping te voorzien als bureau;

3. de aansluiting van het hemelwater uit te voeren conform artikel 40 van de bouwcode Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen;

4. de septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode;

5. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

29 juli 2022

Start openbaar onderzoek

9 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

7 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

11 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

9 augustus 2022

7 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. de opening ter hoogte van de voorgevel te voorzien als portiek (een niet kamerhoge opening in de gevel met links en rechts penanten) zodat de voorgevel afleesbaar blijft;

2. de dakverdieping te voorzien als bureau;

3. de aansluiting van het hemelwater uit te voeren conform artikel 40 van de bouwcode Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen;

4. de septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode;

5. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.