Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08895 - Werk - Vlaamse Veerkracht - Subsidieoproep 'transitiepunten' - indienen projectvoorstel 'Werk naar werk transities in stad Antwerpen' - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08895 - Werk - Vlaamse Veerkracht - Subsidieoproep 'transitiepunten' - indienen projectvoorstel 'Werk naar werk transities in stad Antwerpen' - Goedkeuring 2022_CBS_08895 - Werk - Vlaamse Veerkracht - Subsidieoproep 'transitiepunten' - indienen projectvoorstel 'Werk naar werk transities in stad Antwerpen' - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024 benadrukt het belang van levenslang leren en de omslag naar een leercultuur bij individuen en ondernemingen. De Vlaamse regering wil ondernemingen en hun (toekomstige) werknemers voorbereiden en ondersteunen om tot veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen.

De subsidieoproep 'transitiepunten' draagt bij aan deze doelstelling.

Argumentatie

Het doel van de oproep is het opzetten van vijf tot maximum tien lokale transitiepunten in Vlaanderen voor een periode van twee jaar om loopbaanmobiliteit en 'werk naar werk transities' te stimuleren.

Een transitiepunt is een regionaal partnerschap waarin de expertise rond de verschillende aspecten van het thema 'werk naar werk-transities' wordt samengebracht. Het transitiepunt zal bij een vraag van werkgevers en/of werknemers advies geven en gericht doorverwijzen naar het bestaande dienstverleningsaanbod. Als het dienstverleningsaanbod de vraag onvoldoende dekt, neemt het transitiepunt een signaalfunctie op in functie van toekomstige beleidsontwikkeling.

VDAB coördineert dit project samen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en ondersteunt de transitiepunten. Het totale budget voor de subsidieoproep 'transitiepunten' bedraagt 2.950.000,00 EUR en is voorzien voor 24 maanden. Projectvoorstellen kunnen tot 8 november 2022 ingediend worden. 

Met het projectvoorstel “Werk naar werk transities in stad Antwerpen” wil de stad Antwerpen actief inzetten op meer (intersectorale) mobiliteit binnen de Antwerpse arbeidsmarkt. Daarbij gaat specifieke aandacht naar kwetsbare doelgroepen. 

In het project wil de stad Antwerpse werkgevers en werknemers sensibiliseren over het belang van loopbaanmobiliteit door middel van een brede lokale communicatiecampagne. Daarnaast wil de stad Antwerpen voor werkgevers werk naar werk transities integreren binnen de bestaande dienstverlening. Ten slotte wil de stad Antwerpen inzetten op het bereiken en begeleiden van werknemers uit kwetsbare doelgroepen.

Het project kan geïntegreerd worden in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en VDAB, die de gemeenteraad op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) goedkeurde. De accountmanagers van de stad Antwerpen verwijzen werkgevers nu al door naar bestaande dienstverleners. Deze dienstverlening kan worden uitgebreid naar werknemers binnen dit project. De projectmedewerker (één voltijds equivalent A-niveau) wordt ingebed binnen de pijler Werk van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing en past binnen de brede regierol Werk.  

Verdere stappen in de procedure:

  • 8 november 2022: deadline indienen projectvoorstel;
  • 5-6 december 2022: onderhandelingen;
  • 10 januari 2023: opening van de verbetervoorstellen;
  • 9 februari 2023: finaliseren van de contracten;
  • 10 februari 2023: start van de pilootprojecten.

Juridische grond

Artikel 8 van het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 154) delegeerde de bevoegdheid om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen georganiseerd door een hogere overheid en om daarover overeenkomsten te sluiten met diezelfde overheid aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

Na de goedkeuring van het projectvoorstel door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zal bij VDAB subsidie aangevraagd worden voor één voltijdse projectmedewerker (A-niveau) en werkingskosten.

Er is geen stedelijke cofinanciering vereist binnen deze subsidieoproep.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om een projectvoorstel 'Werk naar werk transitie in stad Antwerpen' in te dienen in het kader van de subsidieoproep 'transitiepunten'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.