Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08853 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117150. Boterlaarbaan 413. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08853 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117150. Boterlaarbaan 413. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_08853 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117150. Boterlaarbaan 413. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022117150

Gegevens van de aanvrager:

de heer Peter Stroobant met als contactadres Boterlaarbaan 413 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Boterlaarbaan 413 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 31 sectie B nr. 263Z2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          19/08/2022: weigering (OMV_2022082349) voor het verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning;

-          15/03/2021: aktename (OMV_2021032640) voor het intern verbouwen in 2 appartementen;

-          28/09/1965: vergunning (627#32431) voor het bouwen van een appartementsgebouw.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: meergezinswoning: 2 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 64 m²;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte van 13 m;
 • bouwhoogte van circa 8,7 m;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen met plint in blauwe hardsteen;
 • buitenschrijnwerk in aluminium;
 • poort naar inpandige garage, vermoedelijk in hout;

-          inrichting:

 • voortuin;
 • koer van circa 11 m².

 

Bestaande toestand

 

conform vergunde toestand behoudens:

-          gevelafwerking:

 • schrijnwerk voordeur in aluminium, donkergrijs;
 • poort naar inpandige garage in aluminium, donkergrijs.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: meergezinswoning:

 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 64 m²;
 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 99 m²;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte van 13 m;
 • bouwhoogte van circa 12 m;
 • teruggetrokken dakvolume met een bouwdiepte van 7 m en een dakterras achteraan;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen met plint in blauwe hardsteen;
 • buitenschrijnwerk in aluminium, donkergrijs;
 • dakvolume in aluminium gevelbekleding, donkergrijs;

-          inrichting:

 • voortuin;
 • koer van circa 11 m².

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          uitbreiden van het volume met een teruggetrokken bouwlaag;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          ophogen van de scheimuren;

-          inrichten van een dakterras aan de achterzijde;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

16 september 2022

10 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 september 2022

14 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 6 Harmonie:

Het dakvolume wordt afgewerkt in aluminium gevelbekleding in donkergrijze kleur en wordt boven de bestaande kroonlijst opgebouwd. Een bijkomende daklaag is vreemd in de omgeving.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

De nieuwe scheidingsmuur ter hoogte van de rechterbuur dient te worden uitgevoerd in massief, ongeperforeerd materiaal.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een meergezinswoning bestaande uit twee woongelegenheden. Het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd. De bestaande woonfunctie blijft behouden en is in overeenstemming met de kenmerkende woonfuncties in de omgeving.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid – visueel-vormelijke elementen

 

Het volume van het bestaand pand wordt uitgebreid met een bijkomend volume op het dak. De nieuwe laag wordt opgevat als teruggetrokken bouwlaag met een plat dak en omvat een bureauruimte bij het onderliggend appartement. Het nieuwe volume wordt aan de straatzijde in het voorgevelvlak voorzien en op 5,92 m van de achtergevellijn. De afwerking wordt voorzien in donker aluminium gevelbekleding. De insprong aan de achterzijde wordt als terras ingericht. Ter hoogte van de voor- en achtergevel wordt een metalen balustrade geplaatst.

 

De directe omgeving wordt gekenmerkt door gebouwen van twee tot vier bouwlagen. Het aantal bouwlagen en bouwhoogte van het aangevraagde is dan ook inpasbaar in de omgeving.

 

Het buitenschrijnwerk in de voorgevel wordt gewijzigd naar zwart aluminium. De nieuwe laag wordt als daklaag opgevat, waardoor de bestaande kroonlijst aan de straatzijde behouden blijft en de nieuwe laag in een ander materiaal afgewerkt wordt dan de voorgevel.

 

Echter wijken de nieuwe afwerking en gevelopbouw af van artikel 6 van de bouwcode. De gebouwen kenmerken zich door bouwlagen in gevelsteen, over de volledige voorgevelhoogte doorgetrokken, met een bekroning met kroonlijst en plat dak. Een bijkomende daklaag boven de bestaande kroonlijst is vreemd in de directe omgeving.

 

Als voorwaarde wordt dan ook opgenomen om de bestaande kroonlijst te verwijderen en de nieuwe bouwlaag uit te voeren in gevelsteen zoals de bestaande gevelafwerking. Een nieuwe kroonlijst dient te worden voorzien boven de nieuwe bouwlaag. Om een eenheid te vormen in de gevel kan het metselwerk geschilderd worden in een roodbruine of lichte neutrale kleurstelling, gelijkaardig aan de buren.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Een gedeelte van de scheidingsmuren van de nieuwe laag worden opgemetst in cellenbeton. Dit is strijdig met artikel 34 van de bouwcode. Voor enkelvoudige scheidingsmuren geldt dat deze dienen te worden uitgevoerd in massief, ongeperforeerd materiaal.

 

De scheidingsmuur aan het dakterras ten opzichte van de rechterbuur heeft een hoogte van 1,85 m ten opzichte van de vloerpas. Gezien geoordeeld wordt dat er weinig tot geen hinder inzake privacy veroorzaakt wordt ten opzichte van de rechterbuur, is deze hoogte vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar.

 

Vergunningen hebben een zakelijk karakter en worden verleend onder voorbehoud van burgerrechtelijke aspecten. Mogelijke erfdienstbaarheden dienen steeds onderling met de buur geregeld te worden in het kader van het Burgerlijk Wetboek.

 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het Omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bestaande kroonlijst is te verwijderen en de nieuwe bouwlaag uit te voeren in gevelsteen zoals de bestaande gevelafwerking. Een nieuwe kroonlijst dient te worden voorzien boven de nieuwe bouwlaag. Om een eenheid te vormen in de gevel kan het metselwerk geschilderd worden in een roodbruine of lichte neutrale kleurstelling, gelijkaardig aan de directe omgeving.

2. Enkelvoudige scheidingsmuren zijn uit te voeren in massief, ongeperforeerd materiaal, conform artikel 34 van de bouwcode.

3. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

4. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

2 september 2022

Volledig en ontvankelijk

16 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De bestaande kroonlijst is te verwijderen en de nieuwe bouwlaag uit te voeren in gevelsteen zoals de bestaande gevelafwerking. Een nieuwe kroonlijst dient te worden voorzien boven de nieuwe bouwlaag. Om een eenheid te vormen in de gevel kan het metselwerk geschilderd worden in een roodbruine of lichte neutrale kleurstelling, gelijkaardig aan de directe omgeving.
 1. Enkelvoudige scheidingsmuren zijn uit te voeren in massief, ongeperforeerd materiaal, conform artikel 34 van de bouwcode.
 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.