Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08856 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092560. Daalblok ZN. District Wilrijk - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08856 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092560. Daalblok ZN. District Wilrijk - Weigering 2022_CBS_08856 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092560. Daalblok ZN. District Wilrijk - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022092560

Gegevens van de aanvrager:

de heer Michel Lambin met als adres Cliviastraat 41 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Daalblok ZN te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nr. 435W4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van een eengezinswoning met zorgwoonst

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          06/08/2021: aktename (20213263) van de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van riolen;

-          16/3/2018: verkavelingsvergunning (2017305) voor het verkavelen van een perceel in 9 loten met aanleg van wegenis;

-          07/12/2017: Welstandscommissie.

 

Vergunde en bestaande toestand

-          braakliggend terrein langs nieuwe wegenis (uitgevoerd conform recente verkavelingsvergunning);

-          lot 5 in een vergunde verkaveling voor een woning in gesloten bebouwing met maximaal 2 bouwlagen onder plat dak;

 • 9 m perceelbreedte;
 • 3,5 m voortuinstrook, 12 m bouwdiepte en 9,92 m achtertuin;
 • kroonlijsthoogte 7,2 m.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • een meergezinswoning bestaande uit twee wooneenheden;
  • een één-slaapkamerappartement (gewenst als zorgwoning) op het gelijkvloers met een netto vloeroppervlakte van circa 54,92 m²;
  • een twee-slaapkamerwoning op de gelijkvloerse en eerste verdieping met een netto vloeroppervlakte van circa 101,6 m²;

-          bouwvolume:

 • gesloten bebouwing van 2 bouwlagen onder plat dak met kruipkelder;
 • 3,5 m voortuinstrook, 12 m bouwdiepte; 
 • kroonlijsthoogte 7,20 m ten opzichte van de buitenpas;
 • uitpandig terras vooraan op de eerste verdieping van 1,5 m diepte;
 • uitpandig terras achteraan op de eerste verdieping van 1,9 m diepte, aan weerszijden voorzien van lichtschermen van 1,8 m hoogte;

-          gevelafwerking:

 • grijze paramentsteen, plint in blauwe hardsteen, raamdorpels en buitenschrijnwerk in lichtgrijs gemoffeld aluminium;
 • borstweringen in lichtgrijs gemoffeld staal;
 • lichtgrijs gemoffelde dakrandprofielen en regenwaterafvoerpijpen;

-          inrichting:

 • verharde autostalplaats in open lucht en toegangspad van 3 m breedte in de voortuin op circa 65 cm van de rechterperceelgrens;
 • verhard terras van circa 9,2 m² in de gemeenschappelijke achtertuin;
 • gemeenschappelijke inkom, fietsenberging voor 6 fietsen van circa 10,3 m² en tuinkamer;
 • regenwaterput van 10.000 liter in de achtertuin, septische put van 2000 liter in de voortuin;
 • groendak met zonnepanelen en buitenunits van de warmtepomp.


Inhoud van de aanvraag

-          bouwen van een meergezinswoning waarvan gewenst om het gelijkvloers appartement te voorzien als ondergeschikte zorgwoning.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

2 augustus 2022

29 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

2 augustus 2022

3 augustus 2022

Geen advies

PROXIMUS/ Proximus

2 augustus 2022

16 augustus 2022

Geen advies

Water-link

2 augustus 2022

29 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

1 augustus 2022

8 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

1 augustus 2022

11 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt in de verkaveling 2017305, goedgekeurd op 16 maart 2018, meer bepaald in lot(en) 5.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verkavelingsvergunning op volgende punten:

-          artikel 2.1.1 Hoofdbestemming hoofdgebouw:

Eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen, zijn toegelaten. De plannen stellen echter een meergezinswoning voor;

-          artikel 2.2.4. Verschijningsvorm:

 • De vergunde woningen zijn woningen met een overmaat die geen nood hebben bijkomende uitkragingen aan het volume in functie van nuttige oppervlakte of buitenruimte, integendeel. Door de uitpandige terrassen houdt het ontwerp van voorliggend volume dus geen rekening met de volumes van de reeds vergunde woningen.
 • De vergunde woningen zijn woningen waarbij de raamopeningen in de voorgevel grotendeels allen dezezelfde hoogte hebben

Door de verschillende uitwerking van de raamopeningen in de voorgevel met verschillende verhoudingen en verschillende hoogte- én breedtematen in combinatie met de voorgestelde positionering houdt het ontwerp van voorliggend volume dus geen rekening met de verhoudingen van de reeds vergunde woningen.

 • De vergunde woningen zijn woningen waarbij de borstweringen worden voorzien in glas. Door de uitwerking van de borstweringen in metaal houdt het ontwerp van voorliggend volume dus geen rekening met de materiaalkeuze van de reeds vergunde woningen.
 • De plint in blauwe hardsteen aan de straatgevel is niet doorlopend voorzien.

-          artikel 2.3.1. Zonnepanelen, -boilers en warmtewisselaars:

Het is niet duidelijk of de buitenunits en zonnepanelen voldoen aan dit artikel aangezien zij niet zijn ingetekend op de snedes en gevels;

-          artikel 3.1. Bestemming niet-gebouwd gedeelte en artikel 3.2.2. Verhardingen:

De 3 m brede oprit is niet gebundeld aangelegd met de overdruk 'opritten' van de linker- of rechteraanpaler - deze houdt 65 cm afstand van de rechterperceelgrens. Bijkomend is het onduidelijk of deze oprit wordt aangelegd in waterdoorlatend materiaal.

-          artikel 3.2.4. Afsluitingen:

Er is geen 2 m hoge afsluiting voorzien rond de achtertuin op de perceelgrenzen, bestaande uit roestbestendige gaasdraad met palen, bovenbuis en betonnen plint, gecombineerd met een bladhoudende begroeiing tot een dicht scherm. Ook ontbreekt het groenscherm (levendige haag) van minimaal 3 en maximaal 5 m.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening hemelwater op volgend punt:

 • Er wordt een grotere hemelwaterput voorzien dan noodzakelijk (10.000 liter in plaats van 5.000 liter).
   

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 16 Technische uitsprongen:
  • De klimaatbeheersingstoestellen op het hoofddak bevinden zich niet op minstens 2 meter van de perceelgrenzen.
  • Het is niet duidelijk of voldaan wordt aan de akoestische bovengrens van 43 dB aan de perceelgrenzen;
 • artikel 19 Tuinafsluitingen:
  De voortuin is niet voorzien van een reglementaire afsluiting, die ook de verkavelingsvoorschriften respecteert;
 • artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:
  De inpandige fietsstalplaats beschikt over onvoldoende manoeuvreerruimte;
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  • Het dak dat is aangelegd als groendak volgens dakplan, is op de snede zonder substraatlaag ingetekend.
  • De dakopstand van 30 cm wordt gemeten vanaf bovenzijde substraatlaag. Bijgevolg wordt niet voldaan aan de minimale dakopstand van 30 cm;
 • artikel 36 Zonnepanelen en zonnecollectoren:
  Het is niet duidelijk of de zonnepanelen in hoogte beperkt zijn tot 1,5 meter;
 • artikel 38 Groendaken:
  Wachtgevels van hoofdgebouwen moeten voorzien worden van gevelbegroening;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel:
  De woning beschikt niet over een privaat gescheiden rioolstelsel, aangeboden aan de straat conform artikel 41 van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-     MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid en Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet volgens de aanvrager het bouwen van een eengezinswoning met ondergeschikte zorgeenheid. Dit is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van de goedgekeurde verkaveling en afgestemd op de eerder vergunde woonfuncties in de straat.

Echter duiden de ingediende plannen een voorstel van een meergezinswoning. Op de gelijkvloerse verdieping wordt een afzonderlijk één-slaapkamerappartement voorzien met een netto vloeroppervlakte van circa 54,92 m². Het twee-slaapkamerappartement, gedeeltelijk op de gelijkvloerse verdieping (traphal en tuinkamer) en de eerste verdieping, heeft een netto vloeroppervlakte van circa 101,6 m². Beide woongelegenheden zijn bereikbaar via een gedeelde gemeenschappelijke inkom/fietsenberging.

Het voorzien van een meergezinswoning is onverenigbaar met de geldende bestemmingsvoorschriften en niet kenmerkend in voorliggende straat.

 

Zorgwonen is het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de oudere of hulpbehoevende mee inwonen, zonder dat deze zelf oudere of hulpbehoevende moet zijn.

In voorliggende aanvraag is geen sprake van een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning.

 

In een nieuwe straat waar eengezinswoningen verwacht en eerder vergund werden, is het niet kenmerkend om op de eerste verdieping verblijfsruimten te voorzien met de noodzaak aan een aangenzende buitenruimte én deze te voorzien in de vorm van een uitkragend balkon.

Deze uitkragende (noodzakelijke) buitenruimte genereert een andere inkijk op de achtertuinen van de buren dan een bijkomende, inpandige buitenruimte bij een slaapkamer, bureau of hobbyruimte.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel wordt gerealiseerd in grijze paramentsteen, plint in blauwe hardsteen, raamdorpels en licht grijs aluminium buitenschrijnwerk en borstweringen in lichtgrijs gemoffeld staal.

Dit is principieel niet uitgesloten op voorwaarde dat het geheel in afgestemd op de reeds vergunde woningen. Dit is met voorliggend ontwerp niet het geval.

 

Bij voorliggende aanvraag wordt ook geen bijkomende informatie bezorgd over de verschijningsvorm van het geheel van de aangrenzende woningen. Er is dus geen aanleiding om voorliggende afwijkingen gunstig te evalueren.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Voorliggende aanvraag voorziet een afwijking op verscheidene artikels van de verkaveling en de bouwcode.  Aan de hand van voorliggende plannen is er geen aanleiding om deze afwijking toe te staan.

 

De grootste van de twee woningen wordt voorzien voor een zorgbehoevende. Deze woning wordt echter niet voorzien van een integraal toegankelijke inrichting. Dit is onaanvaardbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de nieuwbouw meergezinswoning bestaande uit twee wooneenheden. Op de gelijkvloers wordt een één-slaapkamerappartement voorzien en gedeeltelijk op de gelijkvloerse verdieping en op de eerste verdieping een twee-slaapkamerappartement.

De parkeerbehoefte is 1 plaats per wooneenheid. De werkelijke parkeerbehoefte is 2 parkeerplaatsen.

 

De plannen voorzien in 1 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

 

Gelet op de afmetingen van het perceel is het niet mogelijk meer dan 1 plaats te voorzien.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, en een goede ruimtelijke ordening.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

1 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

11 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

9 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

11 augustus 2022

9 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.