Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08849 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111725. Klokstraat 12-12B. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08849 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111725. Klokstraat 12-12B. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_08849 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111725. Klokstraat 12-12B. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022111725

Gegevens van de aanvrager:

de heer Roland Moeskops met als adres Duivelsbruglaan 54 te 4835 JH Breda (Nederland)

Ligging van het project:

Klokstraat 12-12B te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 22 sectie D nr. 1291G26

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vergroten van raamopeningen, wijzigen van het buitenschrijnwerk en bepleisteren van het rechterdeel van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          04/01/2019: vergunning (OMV_2018129163) voor het regulariseren van uitgevoerde toestand van bestaande magazijnen, kantoren en een loft plus de functiewijziging van 2 kantoorruimtes naar 2 woningen;

-          02/02/2018: vergunning (20172826) voor het wijzigen van de raamopeningen aan de straatkant op de eerste verdieping;

-          22/09/2017: vergunning (20171740) voor het vergroten van de raamopeningen aan de straatkant op de eerste verdieping;

-          20/05/2005: vergunning (961#816) voor het renoveren van kantoren, loft en magazijnen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • gelijkvloerse verdieping: inpandige parkeerplaatsen, magazijn en kantoor;
 • eerste en tweede verdieping: kantoor;
 • derde verdieping: 1 woongelegenheid en kantoor;
 • vierde verdieping: kantoor;

-          bouwvolume:

 • voorbouw: 4 bouwlagen met plat dak;
 • achterbouw links: 5 bouwlagen met plat dak;
 • achterbouw rechts: 4 bouwlagen met zadeldak;

-          gevelafwerking:

 • rood geschilderde cementering en lichtgrijze gevelsteen;
 • buitenschrijnwerk in aluminium of staal en glasramen in betonkaders;
 • 5 garagepoorten naar inpandige garages.

 

Bestaande toestand

-          functie: overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van enkel kantoren op de derde verdieping;

-          bouwvolume: overeenkomstig met de vergunde toestand;

-          gevelafwerking: overeenkomstig met de vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-          functie en bouwvolume: gewijzigde kantoren en woning maken geen onderdeel uit van de aanvraag;

-          gevelafwerking:

 • rood geschilderde cementering;
 • buitenschrijnwerk in aluminium of staal met gewijzigde indeling;
 • 5 garagepoorten naar inpandige garages.

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de gevels:

 • vergroten van de raamopeningen op de tweede en derde verdieping in de voorgevel;
 • vergroten van de raamopeningen op de eerste en derde verdieping in de zijgevel;
 • vernieuwen van een deel van het buitenschrijnwerk;
 • bepleisteren en wijzigen van het rechterdeel van de voorgevel (huisnummer 12B).

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 september 2022

14 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

INFRABEL/ Infrabel Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

16 september 2022

21 september 2022

Geen bezwaar

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

16 september 2022

19 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is niet in overeenstemming met volgende bepaling van de bouwcode:

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:
  Conform art. 5§2 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 moet de beschrijvende nota van de bouwaanvraag voldoende informatie bevatten over het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige elementen zodat vergunningverlenende overheid deze kan afwegen. Afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werken kan er een CHE-rapport gevraagd worden met een meer uitgebreide bouwhistorische en beschrijvende studie van het gebouw.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft vergunde kantoorgebouwen. De interne gewijzigde indelingen van de specifieke kantoor-entiteiten maken geen onderdeel uit van de aangevraagde werken.

 

Cultuurhistorische aspecten

Gelet op de erfgoedswaarde van het gebouw werd het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg gevraagd. Het advies luidt alsvolgt: “Naar aanleiding van uw vraag om advies, kan ik u melden dat de werken gesitueerd zijn in een zone die volgens het gewestplan, bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen werd ingekleurd als een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw en/of constructie wordt onderworpen aan de wenselijkheid van behoud.  Het behoud van de elementen met historische, stedenbouwkundige, architecturale, bouwhistorische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur. (…)

De aanvraag heeft betrekking op de site waar Jean Weber in 1888 een stoombierbrouwerij liet bouwen. Na enkele jaren verkocht hij zijn brouwerijtje aan de gebroeders Leclef die het de naam brouwerij Victoria gaven. Ze brouwden er Anvers Beer tot aan de Eerste Wereldoorlog. Daarna kwamen de site in handen van verhuisfirma Arthur Pierre en werd het een opslagplaats voor meubelbewaring.

De site bevat een aantal volumes waarvan de bouwhistoriek niet volledig gekend is. Het pand met zadeldak in binnengebied is ouder dan de gebouwen vooraan de straat. Het gebouw aan de straat dateert vermoedelijk uit 1930 en werd mogelijks ontworpen door Francois Dens (plannen ontbreken in het bouwdossier bewaard in het Felixarchief). Het witgeschilderde bakstenen pand aan de rechterzijde, nr. 12B, werd gebouwd in 1941 door bouwmeester B. Dupont in opdracht van Arthur Pierre en deed dienst als bureel en bergplaats.

Vandaag wenst men het schrijnwerk op verdieping 2 en 3 van het volume grenzend aan de straat (nr. 12) te vergroten, evenals enkele ramen in de zijgevel alsook enkele ramen in de achtergevel van een gebouw in binnengebied. Daarnaast wenst men het pand met de wit geschilderde bakstenen gevel (12B) eveneens te voorzien van een rode cementering, conform het voormalig magazijn aan de linkerzijde en ook hier de raamindeling te wijzigen. Verder wenst men enkele interne aanpassingen te regulariseren.

Vanuit oogpunt monumentenzorg geen bezwaar voor de interne aanpassingen alsook voor wat betreft het wijzigen van de raamopeningen. De raamopeningen zijn op verdieping 1 en 2 reeds aangepast. De wijziging gebeurt in de geest van de oorspronkelijk raamverdeling en doet geen fundamentele afbreuk aan de belevings- en beeldwaarde van de gevel. Dit in tegenstelling tot het aanbrengen van een oranje cementering op de bestaande bakstenen gevel uit 1941 aan de rechterzijde (12B). Hoewel overschilderd in een witte kleur, behield het parement zijn oorspronkelijke materialisatie, nl. baksteen. Het aanbrengen van een oranje cementering doet afbreuk aan de beeldwaarde van het pand en de omliggende che-bebouwing. Het is jammer dat de oranje kleurstelling thv nummer 12 in het verleden geregulariseerd werd. Om de beeldwaarde van het pand en de straat te versterken zou de witte verflaag er idealiter afgehaald worden zodat het bi-kleurig parement opgebouwd uit een lichte facadesteen voor de vooruitspringende delen en een donkere facadesteen voor de terugspringende delen terug zichtbaar wordt.”

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het advies van monumentenzorg maximaal bijgetreden. Het beschilderen of bepleisteren van deze gevel in baksteenarchitectuur, betreft een verarming van het straatbeeld. Dit wordt ongunstig geadviseerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het vergroten van de gevelopeningen in de voorgevel ter hoogte van de verdiepingen verbetert de lichttoetreding tot de kantoorruimtes. De raamopeningen worden over de gehele breedte onderaan uitgebreid (tot een raamhoogte van 1,35 meter), waarbij het industriële karakter van de ramen en het gevelbeeld behouden blijft. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Enkele ramen in de zijgevel worden op zelfde wijze verhoogd. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Het gewijzigde schrijnwerk wordt voorzien in zwart aluminium met steellook. Dit sluit aan bij de uitwerking van de overige geveldelen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het schilderen of bepleisteren van de gevel te Klokstraat nr. 12 B wordt uitgesloten uit de vergunning.

2. Alle wijzigingen aan interne delen van het gebouw worden uitgesloten uit de vergunning.

3. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

16 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

25 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het schilderen of bepleisteren van de gevel te Klokstraat nr. 12 B wordt uitgesloten uit de vergunning.

2. Alle wijzigingen aan interne delen van het gebouw worden uitgesloten uit de vergunning.

3. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.