Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08859 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071673. Pastoor Schattenstraat 2. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08859 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071673. Pastoor Schattenstraat 2. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08859 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071673. Pastoor Schattenstraat 2. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022071673

Gegevens van de aanvrager:

Annelies Claeskens met als adres Pastoor Schattenstraat 2 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Pastoor Schattenstraat 2 te 2610 Wilrijk-Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie C nr. 101X5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van een verharding rondom de woning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/12/2017: vergunning (20172609) voor het uitbreiden van een eengezinswoning.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning,

-          bouwvolume:

 • half open bebouwing, opgetrokken over twee bouwlagen onder zadeldak met achteraan een dakkapel

-          gevelafwerking:

 • roodbruine gevelsteen op de gelijkvloerse verdieping;
 • de overige delen van de gevels zijn afgewerkt met een witte gevelbepleistering;

-          inrichting:

 • een afsluitingsmuurtje in de voortuin  ter hoogte van de grens met het openbaar domein;
 • een verhard pad vanaf het openbaar domein naar de voordeur met een breedte van 0,90 m;
 • een verhard pad rondom de woning, met een breedte van 0,60 m en 0,80 m
 • een verharde terraszone aansluitend achteraan de woning met een oppervlakte van circa 20 m².

 

Huidige toestand

-          conform de vergunde toestand.

 

Gewenste toestand

-          de woning maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag.

-          inrichting:

 • het verwijderen van het afsluitingsmuurtje in de voortuin ter hoogte van de grens met het openbaar domein;
 • een  nieuwe diagonaal verharde zone in de voortuin met een breedte van 4 m vanaf het openbaar domein naar de voorgevel van de woning, in functie van een parkeerplaats;
 • een nieuw verharding naast de woning, met een breedte van 1,50 m en 1 m
 • een verharde terraszone aansluitend achteraan de woning met een oppervlakte van circa 16 m²
 • plaatsen van een regenwaterput onder de nieuwe verharding in de voortuinstrook.

 

Inhoud van de aanvraag

-          vernieuwen van de verharding rondom de woning;

-          plaatsen van een regenwaterput onder de voortuin:

-          inrichten van een parkeerplaats in de voortuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

4 augustus 2022

23 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 1-2 Sint-Bavostraat-Dr Donnyplein en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 februari 1993. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone c voor woningen.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg op volgend punt:

-          Artikel 3 zone A voor woningen:

 • Deel 2 Binnenplaatsen en tuinen:
  • Artikel 2 voortuinen en zijtuinen: na de oprichting van het hoofdgebouw dient de strook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig in stand gehouden. Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend, mag worden verhard ten belope van maximaal 30% van de oppervlakte van de strook. Binnen deze aanvraag vergroot men de verharding in de voortuinzone tot circa 22 m². Dit is meer dan  30%. van de totale oppervlakte van de voortuinstrook, die circa 41 m² bedraagt.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  een parkeerplaats in de voortuin is in deze wijk met eenheidsbebouwing niet kenmerkend;
 • artikel 12 Levendige plint:
  een parkeerplaats voor de raamopening van de verblijfsruimte van het gelijkvloers aan de straatzijde hindert het regelmatig contact tussen de gebruiker(s) van het gebouw en de straat;
 • artikel 13 Ondergrondse en bovengrondse uitsprongen:
  putten en reservoirs mogen het groene karakter van de voortuin niet aantasten. Er wordt een regenwaterput in de voortuin voorzien;
 • artikel 19 Tuinafsluitingen:
  de voortuinafsluiting wordt deels gesupprimeerd;
 • artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:
  het voorzien van een stallingsmogelijkheid op een verharde zone in de voortuin kan toegestaan worden mits deze het begroende karakter van deze zone ondersteunt. Dit is niet het geval in voorliggende aanvraag.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De werken zijn gesitueerd aan een pand dat is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van 29 maart 2019. Omwille van deze reden is er advies gevraagd aan de stedelijke dienst monumentenzorg. De afweging in het advies luidt alsvolgt: ‘Men wenst de voortuin om te vormen tot oprit. Vanuit oogpunt monumentenzorg is dit niet wenselijk. Deze jaren 1950 woonwijk is opgebouwd uit koppelwoningen voorzien van voor- en achtertuinen die met lage muurtjes en hagen worden omzoomd. Deze elementen dragen bij aan de karakteristieken van de wijk, uniform van uitzicht, met lage densiteit en relatief groene inplanting van de woningen. Het supprimeren van de voortuin met lage muren en groene hagen grijpt in op deze kenmerken van de tuinwijk en doet afbreuk aan de erfgoedwaarde.’

Daar deze muren voor de kopgebouwen in het bouwblok al kenmerkend niet meer aanwezig zijn, meestal in functie van een oprit naar een garage, is het aanvaardbaar voor dit kopgebouw deze te supprimeren, over een breedte van 3,5 meter, ter hoogte van de zijtuinstrook.

Gelet hierop is een afwijking op artikel 2 van het bijzonder plan van aanleg en artikel 6 en 19 van de bouwcode dan ook aanvaardbaar.

 

Indien de parkeerplaats en de bijhorende verharding beperkt wordt tot 3,5 meter breedte ter hoogte van de zijtuinstrook, loodrecht op het voetpad in functie van veiligheid, én de regenwaterput onder deze verharding wordt voorzien is er ook geen onverenigbaarheid meer met artikel 12 en 13 van de bouwcode én is er nog voldoende ruimte op de verharding om de woning te bereiken.

Gelet op deze beperking kan ook het begroende karakter van de voortuin gegarandeerd blijven conform artikel 30.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De verharding in de voortuin voor de autostalplaats te beperken tot 3,5 meter breedte en loodrecht op het voetpad te voorzien helemaal rechts van het perceel.

2. Maximaal 3,5 meter tuinafsluiting te verwijderen.

3. De regenwaterput onder de verharding te voorzien.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

4 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

17 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

15 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

17 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

17 augustus 2022

15 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

 

Er werd 1 bezwaarschrift ontvangen handelend over een krulwilg van 40 jaar oud in de tuin van het pand met adres Vaderlandstraat 55. De bezwaarindiener vraagt om de wortels van deze boom niet te beschadigen bij de aanleg van verhardingen.

Evaluatie: Conform artikel 18 van de bouwcode dienen bij het uitvoeren van werken alle mogelijke voorzorgen genomen te worden om de opgaande beplanting te beschermen, om deze in goede gezondheid te houden en om schade te voorkomen.

Het bezwaar is gegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De verharding in de voortuin voor de autostalplaats te beperken tot 3,5 meter breedte en loodrecht op het voetpad te voorzien helemaal rechts van het perceel.

2. Maximaal 3,5 meter tuinafsluiting te verwijderen.

3. De regenwaterput onder de verharding te voorzien.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.