Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08885 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08885 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring 2022_CBS_08885 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 december 2019 (jaarnummer 710) het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 00281) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 249 en 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Algemene financiële opmerkingen

Het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt zijn deel van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt het deel van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed, waardoor aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel geacht wordt definitief vastgesteld te zijn.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de lijst van werkings- en investeringssubsidies, die mee is opgenomen bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goed.

Artikel 5

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.


Bijlagen

  • BOEK1_Aanpassing_6_meerjarenplan.pdf
  • BOEK2_Toelichting_Aanpassing_6_meerjarenplan.pdf
  • BOEK3_Documentatie_Aanpassing_6_meerjarenplan.pdf