Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08876 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Kapitaalinbreng en wijziging statuten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08876 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Kapitaalinbreng en wijziging statuten - Goedkeuring 2022_CBS_08876 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Kapitaalinbreng en wijziging statuten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 oktober 2001 (jaarnummer 2208) keurde de gemeenteraad de oorspronkelijke statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 766) keurde de gemeenteraad de huidige statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed.

Op 25 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de raad van bestuur van het AG het voorstel voor de wijziging van de statuten goed.


Argumentatie

In het voorstel tot aanpassing van de statuten wordt één aanpassing doorgevoerd: de aanpassing van het kapitaal in artikel 31.

De aanpassing is weergegeven in de statuten zoals bijgevoegd in de bijlage van dit agendapunt. 

Artikel 31 van de statuten bevat de bepalingen over het kapitaal:

"Het geplaatst maatschappelijk en statutair kapitaal van het AGB bedraagt 61.917.776,38 euro.

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk en statutair kapitaal stemt overeen met de netto- inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen, met name de inbrengen van de stad van 61.917.776,38 euro."

In het meerjarenplan 2020-2025 heeft de stad in 2022 volgende kapitaalinbrengen in Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG voorzien:

Compensatie niet-voorzien van parkeerplaatsen bij aanvraag bouwvergunning
1.118.918,74 euro
Brabo II (parking Operaplein) - periodieke vergoedingen 20223.746.904,00 euro
Software-investering GAS532.632,00 euro
Software-investering SAP S4/HANA1.305,00 euro
Totaal  20224.899.759,74 euro

Het kapitaal komt daarmee op 61.917.776,38  euro + 4.899.759,74 euro = 66.817.536,12 euro. Artikel 31 van de statuten wordt als volgt aangepast:

"Het geplaatst maatschappelijk en statutair kapitaal van het AGB bedraagt 66.817.536,12 euro.

 Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk en statutair kapitaal stemt overeen met de netto- inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen, met name de inbrengen van de stad van 66.817.536,12 euro."

Juridische grond

De artikels 232 en 233 van het Decreet Lokaal Bestuur bevatten bepalingen over de inhoud van de statuten van een autonoom gemeentebedrijf en over de procedure van statutenwijziging.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 233 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 4 van de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG worden de wijzigingen in de statuten aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Algemene financiële opmerkingen

De kapitaalinbreng voor Brabo II (parking Operaplein) - periodieke vergoedingen van 3.746.904,00 euro dient niet gestort te worden aan MPA omdat deze financiële stroom verloopt via de escrow-rekening op naam van de stad Antwerpen en MPA bij KBC.

De uitgavekredieten werden reeds voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de kapitaalinbreng van 4.899.759,74 euro goed waardoor het geplaatst maatschappelijk kapitaal van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG op 66.817.536,12 euro wordt gebracht.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Kapitaalinbreng in Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG  

Grote Markt 1
2000 Antwerpen     

OND 0267 396 039

IBAN BE21 0013 7916 5703 

1.120.223,74 eurobudgetplaats:5174550000
budgetpositie:2801
functiegebied:2LMS010403A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA020220
budgetperiode:2200
4005531518

Kapitaalinbreng in Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG    

Grote Markt 1
2000 Antwerpen    

OND 0267 396 039

IBAN BE21 0013 7916 5703 


32.632,00 eurobudgetplaats:5174550000
budgetpositie:2801
functiegebied:2LMS010307A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA020220
budgetperiode:2200
4005531527

Kapitaalinbreng in Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG        

Grote Markt 1
2000 Antwerpen

OND 0267 396 039

Niet te storten aan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

3.746.904,00 eurobudgetplaats:5174550000
budgetpositie:2801
functiegebied:2LMS010406A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2200
NVT
(deze financiële stroom verloopt via de escrow-rekening van stad Antwerpen en MPA bij KBC)

Bijlagen