Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08843 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022115332. Scheldelaan 10. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08843 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022115332. Scheldelaan 10. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08843 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022115332. Scheldelaan 10. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022115332

Gegevens van de aanvrager:

NV TotalEnergies Olefins Antwerp met als adres Scheldelaan 10 te 2030 Antwerpen

Gegevens van de exploitant:

NV TotalEnergies Olefins Antwerp (0433181610) met als adres Scheldelaan 10 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 10 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 14 sectie A nr. 70K

waarvan:

 

-          20200218-0037

afdeling 14 sectie A nr. 70K (nv Total Olefins Antwerp)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Petrochemisch bedrijf: bouw van een verdampereenheid voor pyrolyse-olie en regularisatie

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

-      5/05/2022: omgevingsvergunning (OMV_2021056967) voor het inrichten van een opslag- en onderhoudszone en een pyrolyse-olie losplaats bij een petrochemisch bedrijf (verandering door wijziging en uitbreiding).

 

Bestaande toestand

Grootschalige industriële site ingericht als olieraffinaderij ten zuiden van het Marshalldok.

 

Inhoud van de aanvraag

-          Aanleggen van verharding;

-          Plaatsen van een verdamper.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorgeschiedenis

Op 5 juli 2007 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een raffinaderij, voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2027. Nadien werden nog verschillende vergunningen verleend voor veranderingen.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft een uitbreiding met een verdampereenheid voor pyrolyse-olie .

 

Aangevraagde rubriek(en)
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

7.11.1°a)

de fabricage van organisch-chemische producten, zoals eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische);

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.12.1°a)

chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.13.3°

de productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.2.

geïntegreerde chemische inrichtingen bestemd voor de fabricage van:

organische basischemicaliën; anorganische basischemicaliën; fosfaat, stikstof of kaliumhoudende meststoffen; basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; explosieven;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

39.5.1°

overige stoomtoestellen en stoommachines (zuigermachines, turbines) met een totaal vermogen (het vermogen van de brander valt onder rubriek 43) van 1 tot en met 100 MW.

+0,0025 MW

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

13 oktober 2022

20 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Marshalldok – Gebied voor waterweginfrastructuur. De Scheldelaan in het zuiden van de aanvraag heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Op circa 360 meter ten zuiden van de aanvraag, buiten de afbakening zeehavengebied, loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat.

 

Ten zuiden van de Scheldelaan is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen Natuurgebieden (N), Bijzonder natuurgebieden (NH), Bestaande afzonderlijke leidingen en Bestaande leidingstraten.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing op de aanvraag voor het aspect infiltratie. Er wordt echter een afwijking aangevraagd. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

Infiltratie is volgens de aanvrager niet toepasbaar omwille van:

-      de beperkte beschikbare ruimte om een infiltratievoorziening aan te leggen door de complexe infrastructuur van de installaties en tankenparken en het zeer dichte ruimtelijk gebruik;

-      de verontreinigingssituatie (voornamelijk historisch) in grond en grondwater ter hoogte van de verschillende deelgebieden. Hierdoor kan het risico voor een ongewenste verspreiding van verontreiniging (verticaal en horizontaal) niet worden uitgesloten;

-      geen meerwaarde tegen verzilting of verdroging ter hoogte van TotalEnergies Olefins Antwerp. De afsluitende polderklei belemmert eventuele doorvoer van zoet water naar beneden. De getijdewerking van de Schelde veroorzaakt een verzilting van het diepere grondwater te hoogte van TotalEnergies Olefins Antwerp.

Het hemelwater wordt integraal gecontroleerd afgevoerd via de waterzuiveringsinstallatie naar de oppervlaktewaters in de omgeving. De gevraagde afwijking kan gunstig worden geadviseerd.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Op een reeds ontwikkeld industrieterrein, gelegen ten oosten van het Marshalldok, worden werken uitgevoerd in functie van het Antwerp Pyrolysis Oil Project, een groter project met als doel om 30% van de polymeren te laten bestaan uit gerecycleerde en hernieuwbare polymeren tegen 2030. Om de installatie te kunnen bouwen die chemisch gerecycleerde olie (=pyrolyse-olie) verwerkt, werd in een eerste fase reeds een omgevingsvergunning bekomen voor een pyrolyse-olie specifieke losplaats en twee opslagtanks met filtratie- en injectiefaciliteiten (OMV_2021056967).

 

De tweede fase, die het voorwerp van voorliggende aanvraag uitmaakt, bestaat uit het bouwen van een verdamper (vaporiser) om de pyrolyse-olie te verdampen, alvorens het te verwerken op een bestaande oven van de naftakraker.

 

De aangevraagde werken omvatten:

-      het aanleggen van een betonverharding met een oppervlakte van circa 160 m² en een opstaande rand van 10 cm;

-      op deze verharding wordt de installatie geplaatst bestaande uit een voorverwarmer, warmtewisselaars, vaten, pompen,… Het hoogste instrument meet circa 11 meter maar de installatie wordt omgeven door hogere structuren.

 

De werken kaderen binnen een groter project en staan in functie van de verdere exploitatie van het bestaand industrieel bedrijf. Bijgevolg past de aanvraag zich functioneel in binnen het industrieveld.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken worden uitgevoerd op een grootschalig industrieterrein temidden van allerhande industriële installaties en gebouwen waardoor de ruimtelijke impact beperkt is. De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

De nieuwe constructies zijn inpasbaar binnen de industriële context van de aanvraag.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Op moment van opmaak van dit verslag was het advies nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen parkeerbehoefte noch automobiliteit.

 


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

TotalEnergies Olefins Antwerp (TEOA) verwerkt nafta, butaan en ethaan van onder meer de Total Raffinaderij Antwerpen tot basischemicaliën zoals ethyleen, propyleen, ruwe C4, tolueen en benzeen. Vervolgens worden deze monomeren verkocht aan (petro)chemische bedrijven. De monomeren ethyleen en propyleen worden deels zelf verwerkt bij TotalEnergies Polymers Antwerp en TotalEnergies Polymers Feluy.

 

De exploitant wenst tegen 2026 jaarlijks 100.000 ton gerecycleerde polymeren te produceren, op basis van pyrolyse-olie. Het kraken van de pyrolyse-olie zal gebeuren op kraakoven B701J. De totale hoeveelheid gekraakte grondstoffen en ook de totale productiecapaciteit zal niet verhogen. In een eerste fase zal men maximaal 0,6 ton/uur pyrolyse-olie verwerken, waarbij de pyrolyse-olie als vloeistof in de gangbare naftavoeding voor B701J wordt geïnjecteerd. Hiervoor verkreeg men reeds een vergunning op 5 mei 2022.

 

In een tweede fase zal men, om de doelstelling van 2026 te halen, het debiet van de pyrolyse-olie verhogen naar maximaal 3 ton/uur. De pyrolyse-olie zal niet meer als vloeistof worden toegevoegd, maar wel in gasvorm. Hiervoor zal een verdampingseenheid gebruikt worden.

Er wordt opgemerkt dat in de rubriekentabel sprake is van een maximum van 2 ton/uur in plaats van 3 ton/uur.

 

De pyrolyse-olie zal met behulp van een gesloten verwarmingscircuit verdampt worden, gebruik makend van warmtewisselaars en de injectie van stoom. 95% van de pyrolyse-olie zal verdampen en zo gebruikt worden in het reguliere verwerkingsproces. 5% van de pyrolyse-olie, meer bepaald de zwaardere fracties, zal niet verdampen en zal afgepompt worden naar een opslagtank. Volgens het dossier brengt het project geen potentiële effecten op de omgeving met zich mee.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 


Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

7.2.

geïntegreerde chemische inrichtingen bestemd voor de fabricage van:

organische basischemicaliën; anorganische basischemicaliën; fosfaat, stikstof of kaliumhoudende meststoffen; basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; explosieven;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.11.1°a)

de fabricage van organisch-chemische producten, zoals eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische);

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.12.1°a)

chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

7.13.3°

de productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag;

vervanging nafta door pyrolyse-olie

39.5.1°

overige stoomtoestellen en stoommachines (zuigermachines, turbines) met een totaal vermogen (het vermogen van de brander valt onder rubriek 43) van 1 tot en met 100 MW.

+0,0025 MW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

11 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

10 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag, voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.